29 เมษายน 2015
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน และการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ราชการ และการเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สพฐ. ได้ส่ง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน และการรับเสด็จฯ การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ราชการ และการเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติคลิ๊กที่นี่ เอกสารแนบท้าย แนวปฏิบัติคลิ๊กที่นี่ (22.85 MB27.04.2015) Read More »

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาโครงการ SWU CUP 2014

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาโครงการ SWU CUP 2014  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดการสมัครได้ที่  http://erd.swu.ac.th/erdi/ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน Read More »

อเชิญร่วมการประกวด โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว  ขอเชิญร่วมการประกวด โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัล ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.nacc.go.th รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน Read More »

ขอเชิญร่วมการประกวดรางวัลแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมการประกวดรางวัลแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร ๐๒-๒๔๔ ๒๕๑๕-๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน Read More »

แจ้งเรื่องเงินเดือน ธุรการ นักการภารโรง 38 ราย และครูขาดแคลน 30%

6

แจ้งเรื่องเงินเดือน ธุรการ  นักการภารโรง 38 ราย  และครูขาดแคลน 30%   เงินเดือน ประจำเดือน เมษายน  2558  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากงบประมาณยังไม่ได้โอนมา  หากงบประมาณมาแล้วจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไปโดยเร็วที่สุด Read More »

การแข่งขัน Cross word / A Math / คำคม ระดับภาค ประจำปี 2558

แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน Cross word / A Math / คำคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ระดับภาค ประจำปี 2558 ซึ่ง สพฐ. กำหนดให้จังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  8 พ.ค. 58  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 1.  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  ชะเลิศ  Cross word  ระดับประถม 2.  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  ชนะเลิศ  ... Read More »

ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)

6

แจ้งโรงเรียนในสังกัด  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)  ตามหนังสือที่แนบ  3 เอกสารแนบท้าย 3 (524.46 KB23.04.2015) Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

รับสมัครงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะเปิดรับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาจากนักวิชาการ ครู/อาจารย์ หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สกศ. กำหนด เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอในเวทีทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต่อไป ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ http://edu.swu.ac.th โทร 089-5217826 รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

ให้คณะกรรมการชุดวิทยากรพี่เลี้ยงประจำอำเภอปฎิบัติงานจัดสถานที่การอบรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะวิทยากรพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาประจำอำเภอ จะดำเนินการอบรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีรายชื่อ ดังนี้ 1. นางสาวกาญจนา ขุนทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2.นายจีรวัฒน์ ปัสากุล            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ์  ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ... Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

ทัศนศึกษา….

ทัศนศึกษา….

ปัจฉิมนิเทศ 2557

ปัจฉิมนิเทศ 2557

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด