21 ตุลาคม 2014
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การรับสื่อโครงการ V Star และ สื่อโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย

ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล  ขอความร่วมมือ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ V Star และ ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย รับสือ สื่อV Star  และสื่อโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่วัดพระธรรมกาย โดยแจ้งความประสงค์เดินทางไปรับสื่อ ที่คุณสุปราณี ภารพงศ์ โทรศัพท์ 088 -002-6104 ภายใน 23 ตุลาคม 2557 เพื่อชมรมพุทธศาสตร์สากล ... Read More »

การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3512 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา กลุ่มธุรกิจ พีเอสกรุ๊ป จำกัด ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร นั้น ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งรายชื่อนักเรียนรับทุนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ IMG เอกสารแนบท้าย IMG (535.61 KB21.10.2014) Read More »

การให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุน อำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอให้โรงเรียนอำนวยความสะดวกในการจัดสอบธรรมสนามหลวง ตามวัน เวลา ดังกล่าว Read More »

สพป.กส๑ รับสมัครครูธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รับสมัครภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ksn1.go.th สอบถามได้ที่ ๐๔๓ – ๘๑๑ ๒๘๒ งานประชาสัมพันธ์ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประวัติศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔  ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.khanlongthai.com โทร ๐๒ – ๘๘๐ ๘๖๕๕ งานประชาสัมพันธ์ รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน Read More »

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต  1  ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่  24 – 26  ตุลาคม  2557  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี sc   เอกสารแนบท้าย sc (23.17 KB21.10.2014) Read More »

กำหนดการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่  24 – 26  ตุลาคม  2557  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บัดนีั มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดส่งกำหนดการมาให้แล้ว รายละเอียดดังแนบ 24 – 26 เอกสารแนบท้าย 24 - 26 (18.6 KB20.10.2014) Read More »

การติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3343 ลงวันที่ 20 กันยายน 2557  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนกรอกแบบประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวันของโรงเรียน นั้น เนื่องจาก สพป.จะต้องรวบรวมส่ง สพฐ. ซึ่งได้ล่วงเลยเวลามาแล้ว  แต่โรงเรียนบางแห่งยังไม่ส่งแบบประเมิน จึงขอความอนุเคราะห์ ให้โรงเรียนดำเนินการส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) โดยด่วนค่ะ  ขอบคุณค่ะ… Read More »

เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย

 ด่วนที่สุด ให้ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย สระแก้ว , สระขวัญ, ดอกลำดวน , และโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสระแก้ว  เข้าประชุมในวันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  และนำ 1. ข้อมูลผลการทดสอบ  O – NET  ป.6 , ม.3 2.ข้อสอบ O -NET ป.6 ... Read More »

รายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของโรงเรียนในสังกัด

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนใสังกัดได้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด                                                                                                                ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 (เป็นรายเดือน) และ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 (ค่าไฟฟ้า) ให้โรงเรียนที่รายงานข้อมูล                                                                                             ตามที่กำหนดแล้ว เนื่องจากข้อมูลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน สพฐ.จึงให้โรงเรียนในสังกัด                                                                                          ทุกแห่งรายงานการจ่ายค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2557) ตามแบบรายงานที่กำหนด                                                                                                    ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ... Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

“กีฬา-กรีฑา”

“กีฬา-กรีฑา”

วันพระ

วันพระ

สอบปลายภาค1/57

สอบปลายภาค1/57

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด