31 ตุลาคม 2014
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ปฏิทินตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

act-now[1]

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่ื่อให้โรงเรียนในสังกัด 40 แห่งทราบและส่งแบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้าน บริหารงบประมาณ  ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557  audit 2015 เอกสารแนบท้าย audit 2015 (31.92 KB31.10.2014) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1. นายวณุพงษ์   โพโส ให้มาทำการสอบตามวัน-เวลา ดังนี้ -สอบข้อเขียน       เวลา 13.00 – 14.00 น. -สอบสัมภาษณ์     เวลา 14.30 – 15.00 น. Read More »

เชิญร่วมรับประทานอาหาร

เรียนเชิญ ผอ. และ รองผอ.โรงเรียน ทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสที่ นายสมยศ ไชยศรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านเขามะกา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. ในการนี้ท่านศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ทั้ง 3 ... Read More »

ด่วน! แจ้งโรงเรียนแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลนักเรียนระบบ DMC ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2557

logoict2

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน บันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2557  ได้แก่ ข้อมูลย้ายเข้า ย้ายออก  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย. 2557  รายละเอียดข้อมูลนักเรียนตามรายการที่ สพฐ. บังคับ   และทำการกดปุ่มยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่เมนูจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ  โดยระบบ DMC เปิดให้ทำการรายงานข้อมูลถึงวันที่ 15 ... Read More »

ขอความร่วมมือโรงเรียนคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อรับโล่จากนายกรัฐมนตรี

โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร จากนายกรัฐมนตรี  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 814 814.1 814.2 814.3   เอกสารแนบท้าย 814 (238.53 KB30.10.2014)814.1 (350.49 KB30.10.2014)814.2 (576.76 KB30.10.2014)814.3 (296.3 KB30.10.2014) Read More »

สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

e0ds3

เนื่องจากอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานราชการอื่น ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงานการศึกษา ตามรายละเอียดในแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบ-แข่งขันได้ในบัญชีอื่น ในการนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์ได้แสดงความจำนงว่าสมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตามรายละเอียดในแบบแสดงความจำนงโดยเรียงลำดับตามความต้องการ     (ลำดับที่ 1 คือ ต้องการมากที่สุด)โดยจัดลำดับจนครบทุกสถานศึกษาหรือจัดลำดับเฉพาะสถานศึกษาที่ต้องการก็ได้ ทั้งนี้ หากมีผู้แสดงความสมัครใจบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งและสถานศึกษาเดียวกันหลายคนผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อนตามลำดับ  หากท่านสมัครใจไปขึ้นบัญชีในหน่วยงานการศึกษาดังกล่าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการส่งรายชื่อให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานราชการอื่น เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป สำหรับผู้ที่อยู่ในลำดับที่เรียกสำรอง หากมีผู้สละสิทธิ์   จึงจะมีสิทธิ์ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตามแบบแสดงความจำนงดังกล่าว เมื่อท่านได้รับการประกาศขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีเดิมจะถูกยกเลิกและการแสดงความจำนงว่าไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นจะไม่ทำให้ท่านเสียสิทธิ์การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เดิม ดังนั้นจึงให้ท่านกรอกแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่นแล้วส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ... Read More »

เชิญประชุม

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 มีข้อราชการเร่งด่วน จึงขอเชิญข้าราชการที่มีรายชื่อดังกล่าวนี้ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09 00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ ชั้น 1 สพป.สระแก้ว เขต 1  อรนุช นิสังกาศ 088 5213898 คะ ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน ... Read More »

ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตย์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป และสามารถสั่งจองได้ทางเว็บไซด์กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ www.gad.moi.go.th Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

“กีฬา-กรีฑา”

“กีฬา-กรีฑา”

วันพระ

วันพระ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด