1 เมษายน 2015
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว1214  แจ้งให้พานักเรียนมารับทุน ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 นั้น ขอแจ้งเพิ่มเติม ให้นักเรียนนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย IMG1_0001รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน เอกสารแนบท้าย IMG1_0001 (54.82 KB31.03.2015) Read More »

ด่วนที่สุด..การประเมินผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก

ตามที่ สพฐ. แจ้งให้กรอกข้อมูลการประเมินผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกำหนดให้เริ่มกรอกข้อมูล ในวันที 26 มีนาคม 2558 นั้น  เนื่องจากยังมีโรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงเรียนยังไม่เข้าไปประเมินผลดังกล่าว สพป.สระแก้วเขต 1  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กรีบดำเนินการโดยด่วนที่สุด  โดยให้ศึกษาคู่มือการประเมิน ทาง website : https://dltv.feedback180.com/Manual  เมื่อชัดเจนแล้วสามารถเริ่มทำการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้  ทาง website Http://dltv.feedback180.   การประเมินของครูผู้สอนสามารถดำเนินการไดไม่ยาก แต่การประเมินของผู้บริหารดำเนินการ ต้องบันทึกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านโดยอ้างอิงจากรหัสโรงเรียน (SMIS 8 หลัก) ดำเนินการได้ตามตัวอย่าง ดังนี้ ตัวอย่าง ... Read More »

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ตามที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผล PISA ปี 2015 กำหนดสอบในเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งการประเมินครั้งนี้ เป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตฯ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนอายุ 14-15 ปี เข้าไปทดลองใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ทางเว็ปไซต์ www.pisaitems.ipst.ac.th และ www.learningspace.ipst.ac.th Read More »

แจ้งโรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระยะที่ 3 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา

kapook-16133-2157

แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  ระยะที่ 3 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557  ผ่านเว็บไซต์   http://portal.bopp-obec.info/obec57/ โดยให้จัดทำข้อมูลและกดปุ่มยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25 เมษายน 2558    สามารถเริ่มดำเนินการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายการที่โรงเรียนต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 1. ทำการถ่ายภาพป้ายหน้าโรงเรียนขนาดภาพไม่เกิน 1 mb  และอัพโหลดภาพถ่ายที่เมนูปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 2. ทำการย้ายเข้า/ย้ายออก/ออกกลางคัน นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 3. กรอกแผนการรับนักเรียน ปี 2558 4. ทำข้อมูลสอบได้/สอบตก  สิ้นปีการศึกษา ... Read More »

(ด่วนที่สุด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแจ้งการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 กิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดทำโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว  ได้กำหนดจัดอบรม 2 กิจกรรม ดังนี้  1.อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 1 – 3 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.สระแก้ว เขต 2 2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องทางฟิสิกส์ ในวันที่ 2-3 เมษายน  2558  ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา  สพป.สระแก้ว เขต 2 จึงแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน (ตามสิ่งแนบ)   Read More »

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ขอแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ทุกโรงเรียนทราบ โรงเรียนใดที่จะส่งผลงาน เพื่อจะขอรับพระราชทาน  กรุณาแจ้งรายชื่อให้ทราบภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558 (ผลงานส่งภายในวันที่ 6 เมษายน  2558 ) ศน.รองรัตน์  ศิริ  โทร 091-7311441  Read More »

แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558

ด้วย สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน เพื่อให้โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับต่างๆปี 2558 โรงเรียนละ 10,000 บาท   ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูล และบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบปีการศึกษา 2557 ในเว็บไซต์ http://www.labschools.com และกรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ (ตามสิ่งที่แนบมาด้วย) ส่งทาง E-mail   kaiwadee@yahoo.co.th ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2558  444444444 เอกสารแนบท้าย แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(น้าไก่) ... Read More »

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

advertise

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้ ประกาศขึ้นบัญชีฯ หนังสือเรียกรายงานตัว เอกสารแนบท้าย ประกาศขึ้นบัญชีฯ (155.89 KB26.03.2015)หนังสือเรียกรายงานตัว (107.33 KB26.03.2015) Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศ 2557

ปัจฉิมนิเทศ 2557

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด