18 กันยายน 2014
เรื่องด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การนิเทศ ติดตามเพื่อประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินความยั่งยืนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน  โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามระดับภูมิภาค (Roving Team) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของครูและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  โดยกำหนดการดำเนินงานระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 30 กันยายน 2557 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)   เอกสารแนบท้าย lab school (54 KB17.09.2014) Read More »

การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

flower02

            แจ้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ทุกแห่ง เนื่องจากโปรแกรมการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557  ระบบขัดข้อง ไม่สามารถประมวลผลได้ในบางประเด็น ซึ่งขณะนี้กลุ่มนโยบายและแผน อยู่ในระหว่างเร่งรัดดำเนินการแก้ไขอยู่  จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกแห่งตรวจสอบผลการรายงานในระบบอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าข้อมูลที่โรงเรียนได้บันทึกเสร็จ      เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฎว่าข้อมูลบางตัวชี้วัดไม่มีอยู่ในโปรแกรมหรือโรงเรียนกรอกข้อมูลไปแล้วไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้  กลุ่มนโยบายและแผน จึงใคร่ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งรายงานผลการดำเนินงานด้วยไฟล์ที่แนบมาข้างนี้ (อีเมลล์ smptsu@gmail.com)            ทั้งนี้ กลุ่มนโยบายและแผน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย school เอกสารแนบท้าย school (112.5 KB16.09.2014) Read More »

แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องการอบรมการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

ด่วนที่สุด

ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไป Download โปรแกรมสำหรับการอบรม ดังกล่าวได้ที่ เมนู Download ศูนย์ ICT เพื่อใช้ประกอบการอบรม Read More »

จัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา

ให้โรงเรียนต่อไปนี้ กรอกใบสมัครขอรับการสนับสนุนในโครงการ “ไทยคมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา” พร้อมเขียนแผนที่ของโรงเรียน ส่ง FAX มาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยด่วน สำหรับใบเกียรติคุณบัตร ให้โรงเรียนจัดทำตามแบบที่ให้   ณ วันที่  ให้ลงในวันที่เขามาติดตั้งให้ บ้านเขามะกา  บ้านหนองขี้เห็น บ้านเนินผาสุก บ้านทุ่งหินโคน บ้านท่ากะบกา อนุบางวังน้ำเย็นฯ บ้านทัพหลวง บ้านมหาเจริญ ชุมชนบ้านตาหลังใส บ้านพระเพลิง บ้านกูเงิน อนุบาลเขาฉกรรจ์ บ้านพรหมนิมิต ... Read More »

เชิญชวนไปศึกษาดูงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน : โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย ร.ร.สุจริต ทุกท่าน (ร.ร.ชุมชนบ้านตาหลังใน ,บ้านน้ำซับเจริญ,บ้านคลองผักขม, บ้านด่าน,บ้านหนองเตียน,บ้านแสงจันทร์,บ้านภูเงิน,บ้านเนินสายฝน,บ้านท่าผักชี,บ้านเขาแหลม,บ้านหินกอง,บ้านพรหมนิมิต,บ้านไร่สามศรี,บ้านทัพหลวง,บ้านโคกน้อย) ด้วย สพฐ.กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน : โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ  ระหว่าง 22-26 ก.ย.57 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา โดยผู้นำเสนอผลงานประกอบด้วยโรงเรียนต้นแบบ ร.ร.สุจริต ทั่วประเทศ(ผู้บริหาร ร.ร. ครู นักเรียน) และ ผู้รับผิดชอบระดับเขตพืืนที่การศึกษา ในการนี้ สพป.สระแก้ว ... Read More »

แจ้งกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ เลื่อนการแข่งขันกีฬาเครือข่าย

ตามที่เครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค. 57 นั้น ทางเครือข่ายขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นภาคเรียนที่ 2/2557 เนื่องจากติดขัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนวันแข่งขันนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง Read More »

แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลการสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ตามที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดส่งแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2557 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา นั้น มีโรงเรียนในสังกัดได้จัดส่งข้อมูลตามกำหนด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  ในการนี้  ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล  ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลส่งถึงกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  ภายในวันที่  16  กันยายน  2557  เพื่อนำส่ง สพฐ. เพิ่มเติมต่อไป เอกสารแนบท้าย Eng readiness 57 (31.5 KB13.09.2014)readiness form (633.63 KB13.09.2014) Read More »

การจัดทำประมาณการค่าวัสดุ (ปร.4และปร.6)

แจ้งโรงเรียนบ้านคลองหาด มหาธิคุณวิทยา บ้านคลองนางาม บ้านหนองปักหลัก บ้านวังดารา วัดเกศแก้ว บ้านเทศมงคล                                                                                                                       บ้านทุ่งหินโคน บ้านเขาตาง้อก บ้านเขาแหลม บ้านคลองยายอินทร์ บ้านภูเงิน บ้านวังรี บ้านไร่สามศรี บ้านโป่งดาวเรืองเรือง                                                                                                                      บ้านพรหมนิมิต อนุบาลเมืองสระแก้ว บ้านหนองกะทะ บ้านเขาดิน (อ.คลองหาด) วังศรีทอง บ้านเนินสะอาด                                                                                                                                        บ้านซับมะนาว บ้านกิโลสาม บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) บ้านทัพหลวง บ้านนาดี บ้านเขาสามสิบ บ้านหนองขี้เห็นและบ้านคลองน้ำใส                                                                                                             ... Read More »

วิธีแก้ปัญหาการติดตั้ง สื่อการเรียนการสอน Tablet ป.3

วิธีแก้ปัญหาการติดตั้ง สื่อการเรียนการสอน Tablet ป.3 1. ปัญหาเมื่อกรอก รหัสผ่าน = 9supervisotpc0 แล้วไม่ผ่าน      1.1 ให้ลองใช้รหัส 1234  เนื่องจากมีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามนี้ลิงก์นี้ http://www.ska1edu.org/dta/pratom/      1.2 ถ้าวิธีแรกไมไ่ด้ผล ลองใช้วิธีฮาร์ดรีเซ็ท ตามนี้  http://www.youtube.com/watch?v=bkGyrXJPDRI 2. ปัญหาเมื่อเสียบสาย usb แล้วไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมฯ ได้ ให้ใช้วิธีติดตั้งผ่าน micro sd ... Read More »

ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม

ย้อมสีฟัน

ย้อมสีฟัน

ทำบุญในวันพระ

ทำบุญในวันพระ

ทำบุญวันพระ

ทำบุญวันพระ

ค่ายรักการอ่าน

ค่ายรักการอ่าน

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด