IMG_1600

อบรมทักษะการคิดระดับสูงวิชาวิทยาศาสตร์...

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลด้านทักษะการคิดระดับสูงว...

IMG_1548

อบรมโครงการกองทุนการศึกษา...

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณธรร...

IMG_1453

อบรมค่ายสิทธิพลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน...

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานโครงการอบรมค่ายเสริมสร้างหน้าที่สิทธิพลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน...

IMG_1359

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้มีส่วนร่วมฯ...

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวผลงาน สพป สก.1 /เรื่องทั้งหมด

ข่าวผลงานโรงเรียน/เรื่องทั้งหมด

บทความสาระน่ารู้ /เรื่องทั้งหมด