การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 บนเว็บไซต์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089 8830947 7-March-2014
  
    สพฐ.แจ้งให้ ร.ร.ทุกแห่ง รายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เว็บไซต์
http://www.obec.go.th ในเมนูการรับนักเรียน ปี 2557 หรือ เว็บไซต์ http://210.1.20.11 
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนสิ้นสุดการรับนักเรียน พร้อมปรัปปรุงเพิ่ิมเติมเมื่อมีการรับนักเรียนเพิ่มทุกครั้ง
 

/UserFiles/files/j1.jpg