การขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.ประจำปี 2557
กลุ่มส่งเสริมฯ 0898830947 27-February-2014
  
    ขอความร่วมมือโรงเรียน เยี่ยมบ้านเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ เพื่อสำรวจข้อมูลเด็กตกหล่น 
ออกกลางคัน และมีแนวโน้มออกกลางคัน และติดตามให้เข้าเรียน โดยจัดส่งแบบสำรวจข้อมูล ส่ง สพป.
ภายใน 15 มี.ค.2557 

/UserFiles/files/679.jpg

/UserFiles/files/679%20002(1).jpg

/UserFiles/files/679.pdf