การยื่นขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 27-February-2014
  
    - รางวัลคุรุสดุดี 2557
- รางวัลเสมาคุณธรรม 2557 (เพิ่มเติม)
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2557
- รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2557
- รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 2557
- รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2557
- การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557


สอบถามเพิ่มเติม โทร 037-425-313  

- รางวัลคุรุสดุดี 2557
- รางวัลเสมาคุณธรรม 2557 (เพิ่มเติม)
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2557
- รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2557

รายละเอียดที่นี่ http://www.ska1edu.org/smms/news.php?show=59570

 

รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 2557

	
สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่ให้บริการ ส่งผลงานมายัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 รายละเอียดดังแนบ

	
หนังสือนำส่ง

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี  ๒๕๕๗รางวัล ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2557

	
ผู้ประสงค์ส่งผลงาน ให้จัดทำเอกสารตามแบบ และจัดส่งเอกสารไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
 รายละเอียดดังแนบ

	
หนังสือนำส่ง

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557

	
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ ที่ 21  เมษายน 2557 รายละเอียดดังแนบ        

	
หนังสือนำส่ง

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2557