ทุนการศึกษามูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปี 2557
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25-February-2014
  
    สพป.สระแก้ว  เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งนักเรียนที่สนใจส่งบทความหรือโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ 
ขอรับทุนการศึกษา โดยให้ส่งโรงเรียนละ 1 คน จัดส่งมาที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายใน
วันที่ 7 มีนาคม 2557 รายละเอียดดังแนบ 

เอกสารแนบ

ใบสมัคร