แจ้งโรงเรียนในสังกัด รับเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2556
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 19-February-2014
  
    แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับเอกสารใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2556  ได้ที่คุณศสิธร   
(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)