การสอบ NT/LAS ปีการศึกษา 2556
ศน.บุญตา 10-January-2014
  
    ตามที่ สพฐ.โดบสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้กำหนดวันสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2557 นั้น  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ส่งรายชื่อคณะกรรมการ

ดำเนินการสอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ภาใยวันที่ 21 มกราคม 2557     /UserFiles/files/NT.docx