ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ "ครูมืออาชีพ" สายครูผู้สอน
ศน.ชื่นจิตร์ 081-377-9101 6-January-2014
 
    สพป.สระแก้ว เขต ๑ ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น และจะได้รับการประเมิน 
ณ สถานศึกษาที่ทำการ โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับ
การประเมิน ประเมินตนเอง ตามแบบประเมิน "ครูมืออาชีพ" สายครูผู้สอน เอกสารหมายเลข 4 (ก)
ไว้ด้วย  

 /UserFiles/files/TEACHER%202013(3).docx