การคัดเลือกครูดีศรีสระแก้ว กลุ่มเครือข่ายฯเขาฉกรรจ์
เครือข่ายเขาฉกรรจ์ 12-December-2013
  
    เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฯ เขาฉกรรจ์
      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ได้เปลี่ยนแปลงการคัดเลือกครูดีศรีสระแก้วจากร้อยละ ๒๐ 
เป็นร้อยละ ๕๐ ของจำนวนครู ซึ่งทำให้การจัดสรรโควต้าเปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดดังแนบ 

/UserFiles/files/%A4%C3%D9%B4%D5%C8%C3%D5%CA%C3%D0%E1%A1%E9%C7.docx