การเปิดเรียนป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 และการอบรมมาตรฐานความรู้ สำหรับครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 3-December-2013
  
    คุรุสภากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากคุรุสภาให้ประกอบวิชาชีพครูโดยยังไม่มีใบอนุญาต เพื่อพัฒนาตนเองให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป 

การเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=423

คุณสมบัติ

1. ผู้ที่สามารถเข้าศึกษาได้ ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งคุรุสภาออกให้ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556 และมีรายชื่อในทะเบียนที่ต้นสังกัดแจ้งต่อคุรุสภาไว้แล้ว

*หมายเหตุ ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเรียน เปิดให้เฉพาะบุคคลที่มีรายชื่อจากการสำรวจของต้นสังกัดและจัดส่งรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา(ส่วนกลาง) แล้ว เท่านั้น

การเข้าศึกษา ต้องศึกษาในหลักสูตรและสถาบันที่ผ่านการรับรองโดยคุรุสภาเท่านั้นการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครู (เฉพาะชาวไทย)

http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=95&did=426&tid=

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการอบรม

         1) ต้องประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาและได้รับหนังสืออนุญาตจากคุรุสภาให้ประกอบวิชาชีพครูโดยยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

         2) มีผลการผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยวิธีการเทียบโอน  ทดสอบ หรือฝึกอบรม วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันแต่ยังผ่านไม่ครบ 9 มาตรฐาน (กรณีใช้ผลการเทียบโอนความรู้ จะต้องเป็นผู้ยื่นคำขอเทียบโอนความรู้ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้ประกาศผลว่าผ่านการเทียบโอนแล้วเท่านั้น

*หมายเหตุ ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไป เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบ 2 ข้อข้างต้นเท่านั้น เปิดรับสมัครอบรมในช่วงเดือนมีนาคม 2557 สามารถติดตามความคืบหน้าได้จากหน้าเว็บไซต์คุรุสภา http://www.ksp.or.thการขอ "หนังสืออนุญาตจากคุรุสภาให้ประกอบวิชาชีพครูโดยยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ"

ผู้ยื่นคำขอกรอกข้อมูลลงในแบบ คส 09.10 และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง จากนั้นโรงเรียนจัดทำหนังสือนำส่ง (ดังตัวอย่างที่แนบ) แล้วสามารถจัดส่งโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทางไปรษณีย์ได้เลย (ที่อยู่จัดส่ง อยู่ในตัวอย่างหนังสือนำส่ง) ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการพิจารณา หากผ่านการพิจารณา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวไปยังโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตโดยตรง

แบบคำขอ คส 09.10

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง

หลักฐานประกอบแบบคำขอ

- สำเนาวุฒิการศึกษา (ทั้งสำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบรายงานผลการเรียน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล หรือ สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อเท่านั้น)
- สำเนาสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่ง "ครูผู้สอน" เท่านั้น ตำแหน่งธุรการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ขอผ่อนผันไม่ได้
- หนังสือนำส่ง (ตามตัวอย่างที่แนบ)
กรณีขอครั้งที่ 2 ต้องแนบ
 - สำเนาหนังสือผ่อนผันที่ได้จากคุรุสภาครั้งแรก
 - สำเนาเอกสารการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณสมบัติ
   เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพฯ เช่น การทดสอบ
   เทียบโอน ลงเรียนหลักสูตรทางการศึกษา เป็นต้น
   (ขอครั้งแรกไม่ต้องแนบ)
- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
- คำถามในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่าง ผู้ขอผ่อนผันกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และตอบคำถามด้วยคำว่า ไม่ ไม่ ไม่เคย ตามความเป็นจริงเท่านั้น ห้ามขีดเครื่องหมาย - โดยเด็ดขาด

การผ่อนผัน มีอายุครั้งละ 2 ปี ขอได้ทั้งสิ้น 2 ครั้ง และผ่อนผันให้เป็นรายกรณี เฉพาะโรงเรียนที่ขอเท่านั้น ถ้าลาออกจากโรงเรียนที่ขอไว้ ถือว่าการผ่อนผันสิ้นสุดลงด้วยการขอเทียบโอนความรู้

กรณีไม่ได้จบวุฒิทางการศึกษา ผู้ขอเทียบโอนความรู้ต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอเทียบโอนความรู้ ดังแนบ และ ส่งก่อน 31 ธันวาคม 2556

แบบฟอร์มแบบคำขอเทียบโอนความรู้ฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ (14 ต.ค.2556)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมากับแบบคำขอเทียบโอนความรู้ฯ ดังนี้
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ และชื่อสกุล เช่น ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ
๔. สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ายังไม่รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิฯ)
๕. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๖. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (เฉพาะกรณีที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปีต่อเนื่อง)
๗. สำเนาคำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนความรู้ฯ ตามหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา ที่มีตราประทับตัวจริงของ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษาและมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุชื่อ-สกุล พร้อมตำแหน่ง ถ่ายสำเนาตั้งแต่
ปกหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาเฉพาะที่ต้องการเทียบโอนเท่านั้น พร้อมขีดเส้นใต้คำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนความรู้ (ต้องไปขอจากมหาวิทยาลัย)

จากนั้นตรวจสอบผลการเทียบโอนได้จากหน้าเว็บ http://www.ksp.or.th (ใช้เวลา 1 เดือนหลังจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงรับเอกสาร) หากผ่านการเทียบโอนมาตรฐานใด ให้ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย โดยใช้แบบฟอร์มดังแนบ **ต้องตรวจสอบผลการเทียบโอนก่อนจ่าย จ่ายเฉพาะมาตรฐานที่ผ่านเท่านั้น**

แบบฟอร์มชำระค่าเทียบโอน

สอบถามเพิ่มเติม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 โทร. 037 - 425 - 313