ประชาสัมพันธ์ การจัดงานเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียนโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
ศน.วีรศักดิ์ 081-8647350 22-August-2013
  
    ด้วย สพฐ ได้แจ้งการจัดงานเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียน
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ "เมืองหัตถศิงป์ถิ่นโภชนา ครั้งที่ 2 ปี 2556"
 

ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย.2556 ณ บริเวณถนนลูกหลวง เลียบคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
เขต ดุสิต กทม.ฯ จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าอบรมงานฝีมือหัตถกรรม
จากวิทยากรมืออาชีพ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด(โรงเรียน)และไม่ถือเป็นวันลา

รายละเอียด เข้าไปในเว็ปไซต์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา