เรื่อง...การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 20-August-2013
 
          แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ และให้ส่งข้อมูลในวันที่ 26 สิงหาคม 2556
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3468 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556  

รายละเอียดแนบท้าย