แจ้งรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม
ศน.สากล 089-8345198 5-August-2013
  
    ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียน โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา
 2556 ให้รายงาน ตามหนังสือราชการ ที่ ศธ 04153/ว 2856 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2556 ภายในวันที่ 9 ส.ค. 2556 และโรงเรียนที่รายงานแล้วแต่ไม่ได้รายงานตามแบบฟอร์ ให้รายงานมาใหม่ด้วย ขอบคุณครับ