รหัสโรงเรียน 6 หลัก
กลุ่มนโยบายและแผน 31-July-2013
  
    แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน นักการภารโรงและบุคลากรอื่นๆ
ซึ่ง สพฐ.กำหนดให้เข้าไปรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง
และบุคลากรอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ http://106.0.176.61/report โดยโปรแกรมกำหนดให้ใช้รหัส 6 หลัก
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

/UserFiles/files/school(1).pdf