แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูลโปรแกรม EMIS 21 ร.ร.
ศูนย์ ITE สพป.สระแก้ว เขต 1 18-July-2013
  
     ให้ ร.ร. ในสังกัดที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการรายงานข้อมูลโปรแกรม EMIS ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลครู
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ก.ค. 2556  

/ดูรายชื่อ 21 ร.ร.