โรงเรียน 31 แห่ง โปรดส่งรายชื่อครูอบรมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14-May-2013
 
  อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1622 ลว 29 เมษายน 2556 ให้โรงเรียนส่งรายชื่อครู
ที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเข้ารับการอบรมตามกิจกรรมของโครงการในวันที่ 15 พ.ค. 2556 
เวลา 08.00 – 16.30 น. ขอความร่วมมือโรงเรียน 31 แห่ง นี้ โปรดแจ้งรายชื่อครูที่รับผิดชอบงานอนามัย
ด้วยคะ

ธรรมยานประยุต บ้านกิโลสาม บ้านเขามะกา บ้านคลองมะละกอ บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) บ้านท่ากะบาก 
บ้านทุ่งหินโคน บ้านเนินผาสุก บ้านหนองข่า บ้านหนองผูกเต่า บ้านห้วย บ้านเหล่ากกโก 
สามัคคีประชาสรรค์ บ้านคลองเจริญ บ้านคลองนางาม บ้านแก่งสะเดา บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 
บ้านซับเจริญ บ้านด่านชัยพัฒนา บ้านท่าตาสี บ้านมหาเจริญ บ้านใหม่สระบุรี บ้านเขาดิน (คลองหาด) 
บ้านเขาเลื่อม บ้านวังวน สามัคคีราษฎร์บำรุง สามัคคีสกุลอรุณวิทยา บ้านโคกน้อย บ้านซับเกษม 
บ้านไร่สามศรี บ้านวังดารา 

ผู้ประสานงาน อ.สุภาพร 0822104415