อบรมอาเซียน สพป.สก1
งานประชาสัมพันธ์ 18-April-2013
  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพท.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน
และมีข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน