ผลการประเมินการสอบ NT ปีการศึกษา 2555
ศน.บุญตา 10-April-2013
  
         กลุ่มวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นำผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวม
ของโรงเรียน คะแนนระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้โรงเรียนได้ 

นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Remotedrive กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ตังแต่วันนี้เป็นต้นไป