ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง(BTC)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9-April-2013
  
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
รุ่น1 และรุ่น 2 เป็นรุ่นเดียวกัน โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2556  
หากผู้ใดขัดข้องในช่วงเวลาการจัดอบรมดังกล่าว ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกทราบภายในวันที่ 20 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 
(ติดต่อ คุณกฤตยา  081-6958624) 

     แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวัน และสถานที่ที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียม
ในการเข้ารับการฝึกอบรมยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ขอให้เบิกจากต้นสังกัด โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเดินทางไปราชการ
ก่อนและหลังวันฝึกอบรมได้ 1 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.edunayok.org

 

ประกาศ 1     2     3     4     5