แจ้ง ร.ร. จัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ระยะที่ 3
ศูนย์ ICT 19-March-2013
  
    แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์  DMC 2012
โดยใช้โปรแกรม FireFox ในการเปิดเว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec55_3/admin/list  
ที่เมนูจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555  จำนวน 12  ตาราง
และเมนูนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555 จำนวน 6 ตาราง
โดยดำเนินการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 25 เมษายน 2556
ใช้User และ Password เดิมที่เคยใช้รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ DMC
หมายเหต  สอบถาม User กับ password ได้ที่ กาญจนา 0848773669