การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 15-March-2013
  
    กำหนดปิดรับผลงานทุกรางวัลที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต ๑ วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ต้องการเข้ารับการคัดเลือกในรางวัลต่างๆ ดังแจ้ง 

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนำส่ง
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบขอรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  และภาคผนวก
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี  ๒๕๕๖

หนังสือนำส่ง
ประกาศคุรุสภา  เรื่อง  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี  ๒๕๕๖
แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณฯ  (เอกสารหมายเลข  ๒)
แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ (เอกสารหมายเลข  ๓)   
แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” (เอกสารหมายเลข  ๕)    

 

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๖

หนังสือนำส่ง
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  ๒๕๕๖ และ แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  (แบบคส.๐๑) 
 


การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

หนังสือนำส่ง
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ และ แบบรายงานประวัติและผลงาน
 
    

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบรายงานประวัติและผลงาน