แจ้งโรงเรียนบ้านคลองผักขม เรื่องโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ศน.วีรศักดิ์ 081/8647350 7-February-2013
  
    สพฐ.แจ้งโรงเรียนบ้านคลองผักขมเข้าร่วมการอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พุทธชยันตีเฉลิมราชฯ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตามเอกสารแนบ 

หนังสือโครงงานฯ