แจ้งโรงเรียนลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2556
ศน.วีรศักดิ์ มลิจาร 081-8647350 5-February-2013
  
    แจ้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2556  ให้เข้าไปลงทีเบียน
เพื่อประเมินการพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการ 
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ลงทะเบียน
วันที่ 1-30 มีนาคม 2556 เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล 29 ประการ
 

หมายเหตุ โรงเรียนทีเคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ  ให้เข้าไปกรอกข้อมูล
ตามกำหนดวันเวลาได้เลย 

เข้าไป  www.vitheebuddha.com   หรือเข้าไปที่   www.obec.go.th/ แล้วไปเลื่อก โรงเรียนวิถีพุทธ

หากสงสัยประการใด โทร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์/แฟกซ์ 02-288-5890
ฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์/แฟกซ์ 035-248-008
   
   
ติดต่อคณะทำงาน

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เรื่องมาตรฐาน 29 ประการ หลักเกณฑ์ คะแนน ผลลัพธ์

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ
อ.บรรเจิดพร สพฐ. อีเมล์ bancherd_rat@yahoo.com
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน มจร.โทร. 087-073-5035 อีเมล์ charnb008@gmail.com