โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ณภัทร 23-January-2013
  
    เรียน  ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน
       ขอความร่วมมือให้โรงเรียนตอบแบบสอนถามโครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตามหนังสือแจ้ง ที่ ศธ 04153/ว 5384 ลว 25 ธค 55  ใน www.stou.ac.th  ด้วย หากตอบแล้วไม่ต้องตอบซ้ำ