สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว เปิดโครงการ เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง
งานประชาสัมพันธ์ 23-January-2013
  
    ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระแก้ว สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระแก้ว สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิกและสหกรณ์
โดยสามารถกู้ได้ถึง 300,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว พร้อมใบสมัครและรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้