การแก้ไขชื่อที่พิมพ์ผิดพลาดในเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2555
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 22-January-2013
  
    ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ต้องการแก้ไขชื่อที่พิมพ์ผิดพลาดในเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2555 นำเกียรติบัตรตัวจริงที่พิมพ์ชื่อผิด พร้อบแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่แสดงชื่อที่ถูกต้อง 

ส่งได้ที่สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2556 เพื่อรวมรวมส่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการแก้ไขต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 โทร 037- 425 -313