ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
กลุ่มนโยบายและแผน 18-January-2013
  
    แจ้งโรงเรียนบ้านพระเพลิง บ้านทุ่งหินโคน บ้านคลองหาด วัดพวงนิมิต บ้านเขาแหลม บ้านคลองผักขม
บ้านเขาตาง้อก ชุมชนบ้านตาหลังใน อนุบาลเขาฉกรรจ์ อนุบาลวังสมบูรณ์ บ้านเขามะกา สามัคคีราษฎร์บำรุง บ้านวังบูรพา บ้านคลองธรรมชาติและบ้านไพรจิตรวิทยาจัดทำรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามแนวทางการดำเนินงานและแบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนด
ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 25 ม.ค.56 เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณจาก ผอ.สพท.สระแก้ว เขต 1 รายละเอียดตามเอกสารที่กำหนด ติดต่อเบอร์โทร089-8625139 

หนังสือนำส่ง/UserFiles/files/188(1).pdf

/UserFiles/files/1811.pdf

บัญชีจัดสรร

/UserFiles/files/1812.pdf

แนวทางการดำเนินงาน (โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2556 ใช้แบบฟอร์มนี้)

/UserFiles/files/1813.pdf

โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2553-2554 (ใช้แบบฟอร์มนี้ มี 2 แผ่น)

/UserFiles/files/1814.xlsx

โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555 (ใช้แบบฟอร์มนี้ มี 2 แผ่น)

/UserFiles/files/1815.xlsx