โครงการสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16-January-2013
  
    ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาส 33 แห่ง เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาร่วมใจ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 นั้น 
มีที่มาก็คือ รัฐบาลได้กำหนดให้เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมการขนส่งทางบก
จึงได้ทำ MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นการ MOU สพฐ. จึง
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ในการนี้ สพฐ. ได้นำตัวอย่างผลงานของ
สถานศึกษาที่ชนะการประกวด ในปี 2555 ใส่ในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก http://apps.dlt.go.th/media_sub และเว็บสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (หมายถึงให้ COPY ได้เลย) และเนื่องจากการดำเนินงานพบปัญหาอุปสรรคหลายด้าน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกำหนดการส่งผลงาน โดย สพฐ. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ดังนั้น ขอความร่วมมือโรงเรียนเข้าร่วมโครงการด้วยคะ
ผู้ประสานงาน อ.สุภาพร 082-2104415