ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม และข้อมูลวุฒิทางลูกเสือ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3-January-2013
  
        ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับ
สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการเปิดการฝึกอบรม
วิชาผู้กำกับลูกเสือ สามัญ , สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2556 จำนวน 2 รุ่น
โดยจะรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ 80 คน 
อบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด "หลักสูตรยุวกาชาด" จำนวน 1 รุ่น
60 คน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เพิ่มพูนวุฒิทางลูกเสือ และเสริมความรู้ในวิชาลูกเสือพร้อมทั้ง
สามารถนำไปบริหารงานในกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก ให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553
     จึงขอความร่วมมือจากท่านได้กรอกแบบสอบถาม และกรอกข้อมูล
วุฒิทางลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนี้
และส่งคืนให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นอย่างช้า
หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2