แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ
ศน.รองรัตน์ 081-8613454 19-December-2012
 
  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2555
ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้มาติดต่อขอรับกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ และสมุดบันทึก
ที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.สระแก้ว เขต 1 
1.โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว                11.โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
2.โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส                   12.โรงเรียนบ้านวังบูรพา
3.โรงเรียนบ้านหน้าสถานี                    13.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
4.โรงเรียนบ้านซับมะนาว                    14.โรงเรียนบ้านวังใหม่
5.โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม                  15.โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
6.โรงเรียนบ้านไทรทอง                     16.โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
7.โรงเรียนบ้านธารนพเก้า                    17.โรงเรียนบ้านหินกอง
8.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179         18.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
9.โรงเรียนองค์การอุตสารหกรรมป่าไม้ 6          19.โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
10.โรงเรียนบ้านทัพหลวง                    20.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด