เฉลยแบบทดสอบ PreO-NET
ศน.วรรณา 18-December-2012
  
       กลุ่มงานวัดและประเมินผล ได้นำเฉลยแบบทดสอบ PreO-NET แขวนไว้
บนหน้าเว็บเพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ตรวจแบบทดสอบ ถ้ามีปัญหาสงสัย
ให้ติดต่อมายังกลุ่มวัดประเมินผล และถ้าแบบทดสอบข้อใดผิดพลาด ให้โรงเรียน
ดำเนินการแก้ไข และเขียนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ในครั้งต่อไป 

/UserFiles/files/Wanna%20555555.doc