รายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษา
ปราณี คงพิกุล 20-November-2012
  
    ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวนี้ กรอกข้อมูลรายงานผลจุดเน้นสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ระดับ
สถานศึกษามายังเขตพื้นที่ http// www.Stabdb.com/School/ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
ภายในวันที่ 23 พ.ย.2555 จำนวน 5 โรงที่ยังไม่รายงานมี 1.โรงเรียนบ้านคลองนางาม 2. โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 3.โรงเรียนบ้านหนองแก  4. โรงเรียนบ้านซับสิงโต 5.โรงเรียนบ้านวังยาง ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อ ศน.ปราณี คงพิกุล 0815914363 
 

/UserFiles/files/111.bmp