แจ้งเพิ่มเติม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ชมรมครูวิทย์ )
ชมรมครูวิทย์ 13-November-2012
  
    เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล   (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555) 

 

กติกาเพิ่มเติม

1. รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. เริ่มการแข่งขันสร้างเครื่องร่อน เวลา 08.30-11.30 น. หากผู้แข่งขันเกินเวลา 15 นาที คณะกรรมการจะตัดสิทธิการแข่งขัน

2. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าในบริเวณพื้นที่การแข่งขันและให้คำปรึกษาขณะทำการแข่งขัน (คณะกรรมการจะตัดสิทธิการแข่งขันทันที)

3. หากทีมใดต้องการใช้ไฟฟ้าให้เตรียมปลั๊กมาเอง

4. เมื่อครบเวลา 3 ชั่วโมง ผู้เข้าแข่งขันทีมใดน้ำหนักรวมเครื่องร่อนเกิน 30 กรัม คณะกรรมการจะตัดสิทธิการแข่งขันทันที (ผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบน้ำหนักรวมเครื่องร่อนได้ตลอดเวลา ณ จุดตรวจสอบน้ำหนักของกรรมการกลาง)

5. อนุญาตให้ผู้แข่งขันสามารถร่างแบบใส่กระดาษ เพื่อทำแผ่น เพลท คือ แม่พิมพ์ ในการทำปีกและหางได้ แต่ห้ามร่างหรือวาดแบบใส่วัสดุที่ขึ้นรูปเครื่องร่อนใดๆ ทั้งสิ้น มาสร้างพร้อมกันทุกทีมในสนามแข่งขัน (ห้ามใช้ไม้บัลซ่า)

6. ผู้เข้าแข่งขันจะได้แข่งขันปล่อยเครื่องร่อน ในรอบบ่าย 13.00 น. เป็นต้นไป

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

          คณะกรรมการตัดสินการประกวดและ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล

นายสมชาย      เข้ม

ประธานกรรมการ

โทร. 083-6150574

นางสาวสุภาพร  ศรีมงคล

กรรมการ

โทร. 085-1123919

นางสาวสุนันทา ณรังศรี

กรรมการ

โทร. 081-0634663

นางสาวฐิตา     วรรณภัคดี

กรรมการ

โทร. 089-0508062

นายอลงกรณ์    จงรักษ์

กรรมการ/เลขานุการ

โทร. 082-2584540