การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ชมรมคณิตศาสตร์ 8-November-2012
 
  เนื่องด้วยชมรมคณิตศาสตร์ ได้จัดทำการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนแข่งขันในกิจกรรมนี้ทุกระดับชั้น ส่งข้อสอบภายในวันที 14 พฤศจิกายน 2555 ทาง E-mail wanna7266@hotmail.com หรือส่งที่ศน.วรรณา แกมนิล รายละเอียดดังนี้ 

กาารแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม. 3

ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจัดทำแบบทดสอบ พร้อมเฉลย โดยใช้ตัวอักษร Angsananew ป.1 - ป.3 ขนาด 18 ,

ป.4 - ป.6 ขนาด 16 , ม.1 - ม. 3 ขนาด 16

  ฉบับที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก วัดความรู้ความเข้า้ใจ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ข้อ

เช่น 1. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดที่ไม่มีด้านคู่ใดขนานกันเลย

          ก. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

          ข. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

          ค. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

          ง. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

เฉลย ง. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

ฉบับที่ 2 แบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็ว จำนวน 5 ข้อ

ฉบับที่ 3 แบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ วัดทักษะการคิดคำณวน จำนวน 5 ข้อ

ฉบับที่ 4 แบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จำนวน 5 ข้อ

หมายเหตุ แบบทดสอบฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ให้ผู้ออกข้อสอบระบุหน่วยไว้ด้วย เช่น บาท เซนติเมตร วา ฯลฯ

ให้จัดส่ง ส่งข้อสอบภายในวันที 14 พฤศจิกายน 2555 ทาง E-mail wanna7266@hotmail.com และเป็นเอกสาร ส่งที่ศน.วรรณา แกมนิล  ส่งทั้ง 2  อย่างนะค่ะ