วันกรอกหรือปรับปรุงข้อมูล 25/4/2557

 

แบบรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน...........

(รอบ.......................เดือน  ข้อมูลระหว่างวันที่...........................................................)

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรม พัฒนาทักษะด้านอาชีพ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรม พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 

โรงเรียน


กิจกรรม/โครงการ

(2โครงการแรกของครู 2โครงการหลังของนักเรียน)

 

 

เป้าหมายที่กำหนด

(คน)
 

เข้ารับการอบรม

(คน)

 


 

ผ่านการอบรมตามเกณฑ์

(คน)

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เขาสิงโต  เรียนรู้สู่อาเซียน  17  17  17  รายงานกิจกรรม,เกียรติบัตร
 อบรมสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน  16  16  16  ภาพกิจกรรม
 เรียนรู้สู้อาเซียน  179  179  179  รายงานกิจกรรม,เกียรติบัตร
 เรียนผ้าบาติก  132  132  132  รายงานกิจกรรม,ภาพกิจกรรม
 ชุมชนบ้านตาหลังใน  พัฒนาบุคลากร  35  35  35  สรุปโครงการ,ภาพถ่าย
         
 พัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  495  495  495  สรุปโครงการ,ภาพถ่าย
         
 ทับทิมสยาม05  พัฒนาบุคลากร  4  4  4  รายงานการอบรม,ภาพกิจกรรม
         
 อาเซียนเดย์  115  115  115  รายงานโครงการ,ภาพกิจกรรม
 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่่น  115  115  115  รายงานโครงการ,ภาพกิจกรรม
 ธรรมยานประยุต  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  5  5  5  ราบงานโครงการ แบบสังเกต
 อบรมครูภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1  2  2  2  วุฒิบัตร
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  76  76  49  แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  28  28  2  แบบรายงานกิจกรรม รูปภาพ
 บ้านกิโลสาม  การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม ( Teacher's Kit ) ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  1  1  1  1.รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม 2. วุฒิบัตรของผู้เข้ารับการอบรม 3.รายงานกิจกรรม
 การจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  1  1  1  1.รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม 2. วุฒิบัตรของผู้เข้ารับการอบรม 3.รายงานกิจกรรม
 ภาษาอังกฤษวันละประโยค   49  49  49  รายงานกิจกรรม
         
 บ้านแก้ง  การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม ( Teacher's Kit ) ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  1  1  1  -ผลการประเมินโครงการ -ใบเกียรติบัตร
 การจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  2  2  2  -ผลการประเมินโครงการ -ใบเกียรติบัตร
 -  0  0  0  
 -  0  0  2  
 บ้านแก่งสะเดา  อบรมภาษาอังกฤกการจัดทำแผนบูรณาการอาเซียน  1  1  1  รายงานการอบรม เกียรติบัตร
 อบรมการจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษ ชั้นป1-ป6  1  1  1  รายงานการอบรม เกียรติบัตร
 กิจกรรมอาเซียนเดย์  152  152  15  รายงานกิจกรรม ภาพกิจกรรม
 ค่ายภาษาอังกฤษ  16  16    รายงานกิจกรรม ภาพกิจกรรม
 บ้านแก่งสีเสียด  พัฒนาทักษะด้านอาชีพบุคลากร  7  7  7  ผลการประเมิน เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ วุฒิบัตร ผลการประเมินโครงการ
 พัฒนาทักษะด้านภาษาบุคลากร  7  7  7  ผลการประเมิน เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ วุฒิบัตร ผลการประเมินโครงการ
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทุกวันศุกร์  68  48  42  ผลการประเมิน เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ วุฒิบัตร ผลการประเมินโครงการ
 พัฒนาภาษาอาเซียน  68  48  7  ผลการประเมิน เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ วุฒิบัตร ผลการประเมินโครงการ
 บ้านเขาข่า  การใช้สื่อการเรียนการสอนภาาาอังกฤษ  2  2  2  รูปถ่าย
 พัฒนาบุคลากร  4  4  4  รูปถ่าย/การรายงานผลการศึกษาดูงาน
 walk Rally  62  62  62  วุฒิบัตร
 พี่สอนน้อง  27  27  4  รูปถ่าย
 บ้านเขาดิน(คลองหาด)  พัฒนาครูผู้สอน(ภาษาเขมร)  1  1  1  เกียรติบัตร รายงานการอบรม
 ค่ายภาษาอังกฤษ  2  2  2  เกียรติบัตร รายงานการอบรม
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ  29  29  29  ภาพถ่าย รายงานการดำเนินงาน
 เรียนรู้กับวิทยากรภาษาอังกฤษและภาษาเขมร  183  183  183  ภาพถ่าย รายงานการดำเนินงาน
 บ้านเขาดิน  พัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน  6  6  6  การอบรมพัฒนา,การรายงานผล,ภาพถ่าย,กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 วิถีชีวิตพอเพียงในการก้าวสู่อาเซียน  6  6  6  การอบรมพัฒนา,การรายงานผล,ภาพถ่าย,กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน  70  70  70  แผนการจัดการเรียนรู้,การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง,ภาพถ่าย ฯลฯ
 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน  70  70  70  แผนการจัดการเรียนรู้,กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน,ภาพถ่าย,การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา  อบรมการใช้ภาษาต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน  3  3  3  เกียรติบัตร
 อบรมพัฒนาสื่อ ICT  20  20  20  ภาพการอบรม
 ส่งเสริมสุนทรียภาพนักเรียน  334  334  3  ภาพกิจกรรม
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  334  334  20  ภาพกิจกรรม
 บ้านเขาตาง้อก  กิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2  
         
 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  197  197  197  
         
 บ้านเขาน้อยสามัคคี  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน  16  16  16  1.ผลการประเมินโครงการ 2.เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ 3.รูปถ่าย
         
         
         
 บ้านเขาภูมิ่ง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  6  6  6  เกียรติบัตรการเข้าอบรม
         
 English today  34  34  34  รายงานกิจกรรม / โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม
         
 บ้านเขามะกา  ครูเขามะกานำพาสู่อาเซียน  27  27  27  คำสั่ง,รูปภาพ
         
 ห้อง Self-Accessment  374  374  374  แผนปฏิบัติการ
 English Combodia Camp  253  253    แผนปฏิบัติการ
 บ้านเขาเลื่อม  การจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  3  3  3  เกียรติบัตร
         
 เรียนรู้สู่อาเซียน  105  105  105  รายงานกิจกรรม,ภาพกิจกรรม
         
 บ้านเขาสามสิบ  พัฒนาบุคลากร  7  2  2  สำเนาเกียรติบัตร
         
 กิจกรรมค่ายอาเซียน        
   106  106    สำเนาเกียรติบัตร,ภาพถ่ายกิจกรรม
 บ้านเขาแหลม  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  32  32  32  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
 พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  32  32  32  แบบประเมินโครงการ
 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  467  467  467  ภาพถ่าย
 ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ  467  467  32  
 บ้านคลองไก่เถื่อน  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-ป.6  1  1  1  เกียรติบัตร
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3  1  1  1  เกียรติบัตร
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนขยายโอกาส  25  25  25  เกียรติบัตร
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนระดับชั้นป.1-6  5  5  1  เกียรติบัตร
 บ้านคลองคันฉอ  พัฒนาบุคคลากร  6  4  4  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-6/เกียรติบัติ
         
 พัฒนาศักยภาพนักเรียน  86  86  86  ค่ายภาษาอังกฤษป.1-6
         
 บ้านคลองเจริญสุข  การพัฒนาด้าน ICTและการจัดการเรียนด้านการพัฒนาสมองBBL  11  11  11  รูปถ่ายกิจกรรม,ผลการประเมิน, ,เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6  4  4  4  ใบประกาศนียบัตร,รูปถ่ายกิจกรรม
 กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการวันสำคัญ  112  112  112  ใบประกาศนียบัตร,รูปถ่ายกิจกรรม, ผลการแข่งขันกิจกรรม ผลงานนักเรียน
 ชีวิตที่พอเพียง  90  90  4  รูปถ่ายกิจกรรม,ผลงานนักเรียน
 บ้านคลองเจริญ  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  1  1  1  ผลการประเมินโครงการ
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  1  1  1  เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ
 อบรมภาเษาพื่อนบ้าน  96  96  96  ผลการประเมินโครงการ
 ภาษาอังกฤษวันละประโยค  321  321  1  เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ
 บ้านคลองทราย  อบรมขยายผลการอบรมครูผุ้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2  ผลการประเมินโครงการ
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประมถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2  ผลการประเมินโครงการ
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  15  15  15  เกีรยติบัตร
 -  -  -  2  -
 บ้านคลองธรรมชาติ  อบรมการผลิตสื่อ ICT  15  15  100  รายงานกิจกรรม
 อบรมทักษะการใช้ ICT  15  15  100  รายงานกิจกรรม
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  228  228  100  รายงานกิจกรรม
 พัฒนาการใช้สื่อ ICT  228  228  100  รายงานกิจกรรม
 บ้านคลองนางาม  พัฒนาบุคลากร  4  2  2  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
         
 ค่ายอาเซียน        
   64  64  64  โครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม
 บ้านคลองน้ำเขียว  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อการมีงานทำ  6  1  1  -ผลการประเมินโครงการ -แบบรายงานการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน
 ขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  6  6  6  -แบบบันทึกการรับเอกสารประกอบการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สุ่ประชาคมอาเซี่ยนเพื่อการมีงานทำ  82  82  82  -แบบรายงานการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
         
 บ้านคลองน้ำใส  อบรมภาษาเขมร  1  1  1  หนังสือราชการ
 ร่างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ  1  1  1  หนังสือราชการ,เกียรติบัตร
 เด็กดีจิตอาสาของผู้ว่าราชการจังหวัด  30  30  30  หนังสือราชการ,เกียรติบัตร,แบบรายงานกิจกรรม,รูปถ่าย,ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
 แกนนำจิตอาสางานอาชี  9  9  1  หนังสือราชการ,เกียรติบัตร,รูปถ่าย
 บ้านคลองบุหรี่  พัฒนาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาาาเขมร )  1  1  1  โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาเขมร เป้าหมาย 1 คน เข้าอบรม 1 คน ใบประกาศ รายงานการอบรม
 โครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1  1  1  1  โครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 เป้าหมาย 1 คน เข้าอบรม 1คน ใบประกาศ รายงานการอบรม ได้สื่อไปพัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที 1 และ 2
         
         
 บ้านคลองปลาโด  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6  2  2  2  1. รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม 2. วุฒิบัตรของผู้เข้ารับการอบรม
 อบรมขยายผลการอบรมครูภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6  3  3  3  1. รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม 2. วุฒิบัตรของผู้เข้ารับการอบรม
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  9  9  9  1. รายงานโครงการ 2. รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
 กิจกรรมเรียนรู้สู้อาเซียน  40  40  40  1. กิจกรรม 2. รูปภาพ
 บ้านคลองผักขม  การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรบครูประถมศึกษาปีที่ 1-3  1  1  1  ภาพถ่าย,เกียรติบัตร
 การจัดค่ายครูภาษาอังกฤษชั้น ป.1-6  1  1  1  ภาพถ่าย,เกียรติบัตร
         
       0  
 บ้านคลองมะละกอ  การผลิตสื่อ  2  2  2  เกียรติบัตร
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์  2  2  2  เกียรติบัตร
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  30  30  30  เกียรติบัตร
 ภาษาอังกฤษวันละคำ  90  90  2  บันทึกกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
 บ้านคลองยายอินทร์  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ชั้นป.1-ป.6  1  1  1  วฺุฒิบัคร,รูปภาพ
 อบรมขยายผลครูผู้สอน ชั้นป.1-ป.6  1  1  1  วุฒิบัตร,รูปภาพ
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ม.1-ม.3  25  25  25  รูปภาพ,เกียรติบัตรนักเรียน
       1  
 บ้านคลองศรีเมือง  อบรมภาษาเขมร  1  1  1  1. ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาชั้น ป.1-6 เป่าหมาย 1 คน เข้าอบรม 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน 2. ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาชั้น ป.1-3 เป่าหมาย 1 คน เข้าอบรม 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน 3. ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาชั้น ป.4-6 เป่าหมาย 1 คน เข้าอบรม 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน
         
 ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละคำ  81  81  81  
 ภาษาเขมรสัปดาห์ละคำ  81  81  81  
 บ้านคลองสำอางค์  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับคร๔ผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  1  1  1  1.3 โครงการอบรม Phonic เป้าหมายที่กำหนด 1 คน เข้ารับการอบรม 1 คน ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ 1 คน
 อบรมขยายผลการอบรมครูผุ้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  2  2  2  1.4 โครงการอบรม Teacher's kit เป้าหมายที่กำหนด 1 คน เข้ารับการอบรม 1 คน ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ 1 คน
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  92  84  84  1.5 โครงการอบรมการออกแบบข้อสอบ English เป้าหมายที่กำหนด 1 คน เข้ารับการอบรม 1 คน ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ 1 คน
         
 บ้านคลองสิบสาม  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้  25  25  25  สรุปโครงการ,ภาพถ่าย
 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน  25  25  25  สรุปโครงการ,ภาพถ่าย
 ค่ายวิชาการ o-net ภาษาอังกฤษแบบเข้ม  75  75  75  ภาพถ่าย, โครงการ
       25  
 บ้านคลองหมากนัด  กิจกรรมอาเซียนเดย์  10  10  10  ภาพกิจกรรม
 บริการ ICT  10  10  10  สรุปผลการดำเนินงาน
 กิจกรรมอาเซียนเดย์  116  116  116  ภาพกิจกรรม
 บริการICT  116  116  10  สรุปผลการดำเนินงาน
 บ้านคลองหมี  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  1  1  1  รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันแม่ “วันเทิดพระคุณแม่” ปีการศึกษา 2555 หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงครูจักต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองsd ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนบ้านคลองหมี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันแม่ “ วันเทิดพระคุณแม่ “ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวที พระคุณของบุพการี จัดกิจกรรมนี้พร้อมกับการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งร่วมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงในการจัดกิจกรรม 2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนต่อผุ้มีพระคุณ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ การดำเนินการ ก่อนการดำเนินการ - ประชุมคณะครูและกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ระหว่างดำเนินการ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วันแม่ - ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง - จัดกิจกรรม นั่งสมาธิ เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณและพระคุณของแม่ - กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล - เล่นดนตรีเพื่อ พระคุณแม่ - ฟังเทศน์ - กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ หลังดำเนินการ - จัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมให้สาธารณชน ชุมชน ทราบเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน ผลดำเนินการ ผลดำเนินการ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมเน้นการปฏิบัติจริงนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและซาบซึ้งในพระคุณของแม่ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ............................................. ผู้รายงาน ( นางสมโภชน์ สร้อยสิงห์ทอง ) ครู ค.ศ. 3 ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ.......................................... ( นายอภิรัฐร์ รอดเกิด ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมี รายงานโครงการ /บันทึกการอบรม
 พัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  4  3  3  รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันแม่ “วันเทิดพระคุณแม่” ปีการศึกษา 2555 หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงครูจักต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองsd ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนบ้านคลองหมี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันแม่ “ วันเทิดพระคุณแม่ “ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวที พระคุณของบุพการี จัดกิจกรรมนี้พร้อมกับการถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งร่วมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงในการจัดกิจกรรม 2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนต่อผุ้มีพระคุณ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ การดำเนินการ ก่อนการดำเนินการ - ประชุมคณะครูและกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ระหว่างดำเนินการ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วันแม่ - ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง - จัดกิจกรรม นั่งสมาธิ เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณและพระคุณของแม่ - กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล - เล่นดนตรีเพื่อ พระคุณแม่ - ฟังเทศน์ - กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ หลังดำเนินการ - จัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมให้สาธารณชน ชุมชน ทราบเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน ผลดำเนินการ ผลดำเนินการ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมเน้นการปฏิบัติจริงนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและซาบซึ้งในพระคุณของแม่ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ............................................. ผู้รายงาน ( นางสมโภชน์ สร้อยสิงห์ทอง ) ครู ค.ศ. 3 ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ.......................................... ( นายอภิรัฐร์ รอดเกิด ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมี รายงานโตรงการ
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  12  12  12  บันทึกการสอนซ่อมเสริม/รายงานโครงการ
 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ  12  12  3  
 บ้านคลองหาด          
         
         
         
 บ้านคลองหินปูน  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6  2  2  2  โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 เป้าหมายหมาย 2 คน อบรม 2 คน ผ่าน 2 คน
         
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้น ป.4-6  15  15  15  โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้น ป.4-6 เป้าหมาย 15 คน อบรม 15 คน ผ่าน 15 คน
         
 บ้านคลองใหญ่  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6  1  1  1  
 อบรมขยายผลครูสอนภาษาอังกฤษ ป1.-ป.6  1  1  1  
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ป.4-ป.6  79  79  79  
 หรรษาอาเซียน  140  140  140  
 บ้านคลองอุดมสุข  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  3  2  2  ผลการประเมินโครงการ
 พัฒนาการเรียนการสอน  3  3  3  ผลการประเมินโครงการ
 ค่ายภาษาอังกฤษ  14  14  14  ผลการประเมินโครงการ
 สอนน้องท่องอาเซียน  32  32  3  ผลการประเมินโครงการ โครงการ "เขมรพาที"
 บ้านคลองอุดม  โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโลโลยี  2  2  2  คำสั่ง , รูปภาพ
 โครงการอบรมแท็บเล็ต  3  3  3  คำสั่ง , รูปภาพ
 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  106  106  106  คำสั่ง , รูปภาพ
 โครงการเข้าค่ายอาเซียน  106  106  3  คำสั่ง , รูปภาพ
 บ้านโคกน้อย   อบรมขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2   ผลการประเมินโครงการ,รายชื่อผุ้เข้าอบรม,รูปถ่าย
         
         
         
 บ้านโคกมะตูม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2  2  2  หนังสือราชการ
         
 ค่ายภาษาอังกฤษ  14  14  14  บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
         
 บ้านชุมทอง  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขยายโอกาส  4  2  2  สำเนาคำสั่งการเข้ารับการอบรม/วุฒิบัตร/ภาพถ่าย
 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  2  2  2  สำเนาคำสั่งการเข้ารับการอบรม/วุฒิบัตร/ภาพถ่าย
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  21  5  5  วุฒิบัตร/ภาพถ่าย
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรัโรงเรียนขยายโอกาส  51  48  2  ภาพถ่าย
 บ้านซับเกษม  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  1  1  1  
 อบรมขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  1  1  1  
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  18  18  18  
         
 บ้านซับเจริญ  พัฒนาบุคลากร  9  9  9  ครูผ่านการอบรม UTQ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
 พัฒนาการเรียนการสอนระดับประถม  9  9  9  
 ซับเจริญโมเดล  168  168  168  
 เกษตรพอเพียง  168  168  168  
 บ้านซับถาวร  การจัดกิจกรรมค่ายครูสายภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6  1  1  1  ภาพถ่าย
 การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา Teacher kit ป.1-ป.3  1  1  1  ภาพถ่าย
 การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  22  22  22  ภาพถ่าย
 การจัดค่ายการเรียนรู้สู่อาเซียน  72  72  1  ภาพถ่าย
 บ้านซับน้อย  ภาษาอังกฤษ  5  2  2  ภาพการอบรม
         
 ภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา  73  73  73  โครงการ
         
 บ้านซับมะนาว  การใช้ Phonics  2  2  2  คำสั่ง
 อบรมค่ายภาษาอังกฤษ  2  2  2  คำสั่ง
 อบรมค่ายภาษาอังกฤษ  4  4  4  วุฒิบัตร
 -  -  -  2  
 บ้านซับสิงโต  อบรมขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  2  2  2  เกียรติบัตรในการอบรม
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  2  2  2  เกียรติบัตรในการอบรม
 0  0  0  0  
 0  0  0  2  
 บ้านดอนดินแดง  พัฒนาบุคลากร  1  1  1  วุฒิบัตร
         
 ค่ายภาษาอังกฤษ  20  20  20  ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
         
 บ้านด่านชัยพัฒนา  พัฒนาบุคลากร  5  5  5  โครงการ/เกียรติบัตร/หนังสือราชการ
         
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  70  70  70  โครงการ/บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/เกียรติบัตร
         
 บ้านด่าน  อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  1  1  1  รูปถ่ายกิจกรรม / รายงาน
 อบรม phonic การออกเสียงภาษาอังกฤษ  1  1  1  รูปถ่าย / กิจกรรม
         
         
 บ้านทัพหลวง  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนด้วยโปรแกรม word press  1  1  1  เกียรติบัตร วุฒิบัตร การสรุปรายงานผลการเข้ารับการอบรม รูปถ่าย 1.3 การอบรมการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Techer Skid) ผู้เข้ารับการอบรม นายอภิมุข บุญพา เป้าหมาย 1 คน เข้ารับการอบรม 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน 1.4 การอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอักฤษ (ผลสอบ O-net) เป้าหมาย 2 คน เข้ารับการอบรม 2 คน ผ่านการอบรม 2 คน ผู้เข้ารับการอบรม นายอภิมุข บุญพา และนางสรัญญา ทัศบุตร 1.5 การอบรมการพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการ เป้าหมาย 1 คน เข้ารับการอบรม 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน ผู้เข้ารับการอบรม นางสรัญญา ทัศบุตร 1.6 การอบรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป้าหมาย 1 คน เข้ารับการอบรม 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน ผู้เข้ารับการอบรม นางสรัญญา ทัศบุตร 1.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาเขมรสู่อาเซียน เป้าหมาย 2 คน เข้ารับการอบรม 2 คน ผ่านการอบรม 2 คน ผู้เข้ารับการอบรม นางพรทิพย์ นวลแก้ว และนางสรัญญา ทัศบุตร เกียรติบัตร วุฒิบัตร การสรุปรายงานผลการเข้ารับการอบรม รูปถ่าย
 การอบรมด้านการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  1  1  1  เกียรติบัตร วุฒิบัตร การสรุปรายงานผลการเข้ารับการอบรม รูปถ่าย
 การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษนักเรัยนชั้น ม.1-3  127  127  127  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน รูปภ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 2.3 กิจกรรมวันคริตมาสเดย์ เป้าหมาย 420 คน เข้าร่วมกิจกรรม 420 คน ผ่านการอบรม 420 คน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน รูปภ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
 กิจกรรมงานวันอาเซียนเดย์  420  420  1  
 บ้านท่ากะบาก  พัฒนาบุคลากร  9  9  9  คำสั่ง
 อบรมพัฒนาครูสู่อาเซี่ยน  10  10  10  รายงานการเข้ารับการอบรม
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ  137  137  137  รายงานโครงการ
 ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง  179  179  179  ภาพถ่ายกิจกรรม
 บ้านท่าเกษม  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  50  50  50  รูปถ่าย
         
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ        
   200  200  200  รูปถ่าย
 บ้านท่าช้าง  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-6  2  2  2  เกียรติบัตร
 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  2  2  2  เกียรติบัตร
 กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน        
   85  85  2  แบบประเมินกิจกรรม
 บ้านท่าตาสี          
         
         
         
 บ้านท่าเต้น  เปิดประตูสู่อาเซี่ยน  7  7  7  คำสั่ง/ ภาพถ่ายกิจกรรม/ รายงานกิจกรรม
         
 ภาษาอาเซี่ยน  168  168  168  รายงานกิจกรรม
 ค่ายภาษาอาเซียน  120  120    รายงานกิจกรรม
 บ้านท่าผักชี  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  9  9  9  เกียรติบัตร โครงการ ภาพถ่าย รายงานการอบรม
         
 ส่งเสริมวิชาการ  115  115  115  โครงการ เกียรติบัตร ภาพถ่าย รายงานโครงการ
 ส่งเสริมความสามารถด้าน ICT  115  115    รายงานผลโครงการ เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 บ้านท่าแยก  อบรมภาษาอังกฤษ  10  10  10  รายงานโดรงการอบรมภาษาอังกฤษ
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  10  10  10  รายงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ  18  18  18  รายงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  102  102  102  รายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 บ้านท่าระพา  กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน  4  4  4  เกียรติบัตร
 การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม ( Teacher's Kit ) ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  2  2  2  เกียรติบัตร
 กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน  83  83  83  แบบประเมินโครงการ
         
 บ้านทุ่งพระ  สนทนาภาษาอังกฤษ  17  17  17  1.รายงานผลการดำเนินงาน 2. ภาพถ่าย 3. แบบสำรวจความพึงพอใจ
 ภาษาอังกฤษวันละคำ  17  17  17  1.แบบประเมิน 2.รายงานผลการดำเนินงาน 3.แบบบันทึก
 สนทนาภาษาอังกฤษ  297  297  297  1. รายงานโครงการ 2. ภาพถ่าย 3. แบบสำรวจความพึงพอใจ รายงานผลการดำเนินงาน
 ค่ายภาษาอังกฤษ  297  297  297  1. ภาพถ่าย 2. รายงานโครงการ 3. แบบสำรวจความพึงพอใจ
 บ้านทุ่งพลวง  การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นป.1-6  2  2  2  หนังสือสั่งการ ภาพถ่าย
 การอบรมขยายผลครูภาษาอังกฤษชั้นป.1-6  1  1  1  หนังสือสั่งการ
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนชั้นป.4-6        
   7  7  1  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 บ้านทุ่งหินโคน  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผ้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1-6  2  2  2  -รายงานการอบรม
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังฤษชั้น ม. 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส  1  1  1  -รายงานการอบรม
 ค่ายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  96  96  96  -รายงานการจัดกิจกรรม
         
 บ้านเทศมงคล  พัฒนาบุคลากร  4  4  4  บันทีกเสนอผู้บริหาร
         
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  5  5  5  เกียรติบัตร
 ภาษาเขมร    5    
 บ้านไทรทอง  การอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมชั้นป.1-3  2  2  2  ภาพถ่าย คำสั่ง รายชื่อ
 การอบรมภาษาเขมร  1  1  1  คำสั่ง รายชื่อ ภาพถ่าย
 การเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน  15  15  15  คำสั้ง รายชื่อ ภาพถ่าย เกียรติบัตร
 การจัดนิทรรศการการเข้าสู่อาเซียน  163  163  1  คำสั่ง ภาพถ่าย เกียรติบัตรนักเรียน
 บ้านธารนพเก้า  ค่ายวิร-ษาอังกฤษแบบเช้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  2  2  2  
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  1  1  1  
         
       1  
 บ้านนา(สามัคคีวิทยา)  Phonics กับการสอนภาษาอังกฤษ  1  1  1  รายงานการอบรม,รายชื่อครูที่เข้ารับการอบรม
 การใช้สื่อภาษาอังกฤษ ป.1-3  1  1  1  รายงานการอบรม,รายชื่อครูที่เข้ารับการอบรม
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  10  10  10  รายงานการเข้าค่าย,รายชื่อนักเรียน
 การเรียนรู้สู่อาเซี่ยน  115  115  115  รายงานกิจกรรม,ภาพถ่าย
 บ้านนาดี  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมสึกษา  1  1  1  เกียรติบัตร
 จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม  6  6  6  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมสึกษา  5  5  5  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม  32  32  6  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 บ้านน้ำซับเจริญ  การเรียนรู้สู่อาเซียน  19  19  19  
         
 การเรียนรู้สู่อาเซียน  135  135  135  
         
 บ้านเนินดินแดง          
         
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  69  69  69  รายงานสรุปโครงการ
         
 บ้านเนินผาสุก  พัฒนาบุคลากร  10  10  10  หนังสือราชการของ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรท่ผ่านการอบรม
         
 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  147  147  147  
 เยาวชนจิตอาสา  10  10  10  เกียรติบัตรผ่านการอบรม
 บ้านเนินสวนอ้อย  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1 -ป.6  2  2  2  รายงาน
 อบรมขยายผลครูสอนภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6  1  1  1  รูปภาพ
 เรียนรู้สู่อาเซียน  101  101  101  
       1  
 บ้านเนินสะอาด  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2  ผลการประเมินโครงการ,รายชื่อผุ้เข้าอบรม
 อบรมขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2  ผลการประเมินโครงการ,รายชื่อผุ้เข้าอบรม 1.3อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลภายในสำนังานเขตพื้นที่การศึกษา 1.4ค่ายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ผลการประเมินโครงการ,รายชื่อผุ้เข้าอบรม
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  2  2  2  ผลการประเมินโครงการ,รายชื่อผุ้เข้าอบรม
 มหกรรมวิชาการ  142  142  10   โครงการ เกียรติบัตร ภาพถ่าย รายงานโครงการ
 บ้านเนินสายฝน  อบรมขยายผลการอยรมครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  1  1  1  โครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมาย 1 คน เข้ารับการอบรม 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน
 การจัดทำหลักสูตรอาเซียน  1  1  1  
 เรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  3  3  3  
         
 บ้านบะขมิ้น  พัฒนาบุคลากรทางภาษา  2  2  2  ภาพถ่าย เกียรติบัตร
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1-6  1  1  1  ภาพถ่าย เกียรติบัตร
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  85  85  85  ภาพถ่ายกิจกรรม เกียรติบัตร รายงานผลการดำเนินโครงการ
 มหกรรมผลงานทางวิชาการ  185  185  1  ภาพถ่ายกิจรรม รายงานผลการดำเนินโครงการ
 บ้านบึงพระราม  ค่ายครูภาษาอังกฤษ  1  1  1  การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการครูอังกฤษประถมศึกษา หนังสือสั่งการ รายงานการอบรม ใบประกาศ
 teacher kit  1  1  1  หนังสือสั่งการ รายงานการอบรม
 ค่ายภาษาอังกฤษ  5  5  5  หนังสือสั่งการ รายงานการอบรม ใบประกาศ ภาพถ่าย
       1  
 บ้านป่าระกำ  เข้าค่ายEnglish Camp  4  4  4  ภาพถ่าย
         
 เข้าค่ายEnglish Camp  9  9  9  ภาพถ่าย
         
 บ้านโป่งดาวเรือง  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6  2  2  2  รายงานกิจกรรม,เกียรติบัตร
 การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม ( Teacher's Kit ) ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  2  2  2  รายงานกิจกรรม,เกียรติบัตร
 กิจกรรมวิชาการAsian Day  62  62  62  รายงานกิจกรรม,เกียรติบัตร
 ค่ายภาษาอังกฤษ  30  30  2  รายงานกิจกรรม,เกียรติบัตร
 บ้านพรสวรรค์(วัง)  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  4  1  1  ผลการประเมินโครงการ เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ
 อบรมขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  4  4  4  ภาพการอบรม ผลการประเมินโครงการ ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ เป้าหมาย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 คน เข้ารับการอบรม 1 คน ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ 1 คน
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  30  15  15  ผลการประเมินโครงการ เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ
 ค่ายภาษาอังกฤษ  30  30  30  ภาพถ่าย รายงานการจัดกิจกรรม
 บ้านพรสวรรค์  ภาษาอาเซียน  6  6  6  หลักสูตรอาเซียน
 -  -  -  -  -
 ภาษาอาเซียน  85  85  85  หลักสูตรอาเซียน
 -  -  -  -  -
 บ้านพรหมนิมิต  ค่ายภาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  1  1  1  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ม1-3 โรงเรียนขยายโอกาส  1  1  1  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  5  5  5  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 วันอาเซียน  185  185  1  รายงานผลการดำเนินงาน ภาพถ่าย
 บ้านพระเพลิง  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3  3  3  -รายงานสรุปผลการอบรม,รูปถ่าย
 อบรมครูผู้สอนภาษอังกฤษเพื่อสร้างแบบทดสอบ  3  3  3  -รายงานสรุปผลการอบรม,รูปถ่าย
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤธิ์  150  108  108  -รายงานสรุปผลการอบรม,รูปถ่าย,เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรม
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อง  100  132  132  -รายงานสรุปผลการอบรม,รูปถ่าย,เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรม
 บ้านไพรจิตรวิทยา  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2  รายชื่อครูที่เข้าอบรม วุฒิบัตรการอบรม
 การอบรมขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป. 1-6  1  1  1  รายชื่อครูที่เข้าอบรม วุฒิบัตรการอบรม
 ค่่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  15  15  15  ภาพกิจกรรม วุฒิบัตร การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
 ค่ายเรียนรู้สู่อาเซียน  225  225  225  ภาพกิจกรรม การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
 บ้านภูเงิน  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2  ภาพถ่าย
 อบรมขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  3  3  3  ภาพถ่าย
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  71  71  71  รายงานโครงการ
         
 บ้านมหาเจริญ  พัฒนาบุคลากร (บูรณาการสู่อาเซียน)  45  45  45  สรุปผลการดำเนินงาน
 พัฒนาบุคลากรทางภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร  45  45  45  สรุปผลการดำเนินงาน
 พัฒนาศักยาภาพทางวิชาการ (เข้าค่ายบูรณาการ)  883  883  883  สรุปผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์
 พัฒนาศักยภาพทางภาษา (อังกฤษและเขมร)  883  883  45  สรุปผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์
 บ้านไร่สามศรี  อบรมขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  2  2  2  รายงานการอบรม
 การฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  1  1  1  รายงานการอบรม
 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละ 2 คำ  72  72  72  บันทึกกิจกรรม
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน  19  19  1  รายงานกิจกรรม
 บ้านลุงพลู  พัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน  6  4  4  ภาพถ่ายกิจกรรม/รายงานผลการอบรม
 พัฒนาการใช้สื่อ ICT  6  6  6  ภาพถ่ายกิจกรรม/รายงานผลการอบรม
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  69  69  69  ภาพถ่ายกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินโครงการ
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน  69  50  6  ภาพถ่ายกิจกรรม/รายงานผลการดำเนินโครงการ
 บ้านวังจั่น  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-6  1  1  1  -ผลการประเมินโครงการ -เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ
 อบรมขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1-6  1  1  1  -ผลการประเมินโครงการ -เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้น ป.4-6        
   7  7  1  -ผลการประเมินโครงการ -เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ
 บ้านวังดารา  โครงการพัฒนาบุคลากร  6  6  6  แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบุคลากร แบบรายงานการเข้าอบรม
 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  6  6  6  แบบรายงานการศึกษาดูงาน
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ  23  23  23  แบบรายงานผลการจ้ดกิจกรรม
 ค่ายอาเซียนศึกษา  23  23  23  แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม
 บ้านวังแดง  การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ  1  1  1  โครงการ ผลการประเมินโครงการ เกณฑ์การประเมิน
 สื่อภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1  1  1  1  โครงการ ผลการประเมินโครงการ เกณฑ์การประเมิน
 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ  16  16  16  เอกสารการอบรม เกียรติบัตร
       1  
 บ้านวังทอง  อบรมขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  1  1  1  วุฒิบัตร
 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภายในสำนักงานพื้นที่การศึกษา  1  1  1  วุฒิบัตร
         
         
 บ้านวังบูรพา  ค่ายภาษาอาเซี่ยน  18  18  18  รูปภาพ,รายงานโครงการ
         
 ภาษาสู่อาเซียน  353  353  353  รูปภาพ,รายงานโครงการ
         
 บ้านวังปืน  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาีี่ 1-6  3  1  1  1. รายชื่อครูเข้ารับการอบรม 2. รายงานการอบรม 3. ภาพประกอบกิจกรรม
 อบรมขยายผลการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  3  1  1  
         
   0  0  1  
 บ้านวังยาง        3  
         
         
         
 บ้านวังรี  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  2  2  2   หนังสือสั่งการ ,รายงานการอบรม
 อบรมการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  1  1  1  หนังสือสั่งการ,รายงานการอบรม,เกียรติบัตร
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกลุ่มเครือข่ายเขาฉกรรจ์  11  11  11  หนังสือสั่งการ,เกียรติบัตร
       1  
 บ้านวังวน  ก้าวทันอาเซียน  10  10  10  สอบถาม/สัมภาษณ์
         
 ก้าวทันอาเซียน  141  141  141  ทดสอบ/สอบถาม/สัมภาษณ์
         
 บ้านวังสำลี  อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  1  1  1  เกียรติบัตร
 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2  เกียรติบัตร
 ค่ายอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน  17  17  17  เกียรติบัตร
 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับเครือข่ายวังใหม่  17  17  17  เกียรติบัตร
 บ้านวังใหม่  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  50  50  50  -แบบประเมินโครงการ
 ขยายผลครูค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม  35  35  35  -แบบประเมินโครงการ
 ค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน  100  100  100  -แบบประเมินโครงการ
 พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  511  511  35  -แบบประเมินโครงการ
 บ้านศาลาลำดวน          
         
         
         
 บ้านสี่แยก  การทำแบบทดสอบ o-net ป.6  1  1  1  หนังสือราชการ
 การอบรมภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 และ 2  2  2  2  หนังสือราชการ
         
         
 บ้านแสงจันทร์  การใช้สื่อกาเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม (Teacher s kit )ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  1  1  1  ใบเกียรติบัตร
 การจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  1  1  1  ใบเกียรติบัตร
 กิจกรรมอาเซียนเด        
   198  198  1  ภาพกิจกรรม
 บ้านหนองกะทะ  พัฒนาคCTรูทั้งระบบ I  13  13  13  ผลการประเมิน โครงการ
         
 สองภาษาสู่อาเซียน        
   30  30    วุฒิบัตร
 บ้านหนองแก  กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ  4  4  4  รายงานผล/ภาพถ่าย
 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  4  4  4  รายงานผล/ภาพถ่าย
 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละประโยค  69  69  69  รายงานผล/ภาพถ่าย
 กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ  69  69  4  รายงานผล/ภาพถ่าย
 บ้านหนองข่า  พัฒนาบุคลากร  7  7  7  ใบวุฒิบัตร
 คุณธรรมจริยธรรม  7  7  7  ภาพถ่าย
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  63  63  63  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 พัฒนาผู้เรียน  73  73  7  ภาพถ่าย
 บ้านหนองขี้เห็น  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  9  9  9   รายงานกิจกรรม,เกียรติบัตร,สรุปโครงการ,ภาพถ่าย,รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม
 ประกันคุณภาพภายในเชิงระบบ  9  9  9  รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา,สรุปโครงการ,ภาพถ่าย,รายชื่อครู
 ส่งเสริมอาชีพอิสระ  130  130  130  รายงานกิจกรรม,สรุปโครงการ,ภาพถ่าย,รายชื่อนักเรียนที่ร่วมโครงการหรือกิจกรรม
 ค่ายอาเซียน  130  130  9  รายงานกิจกรรม,สรุปโครงการ,ภาพถ่าย,รายชื่อนักเรียนที่ร่วมโครงการหรือกิจกรรม
 บ้านหนองเตียน  อบรมภาษาเพื่อนบ้าน(เขมร)  1  1  1  เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง,ผลการประเมิน
 อบรมภาษาจีน  1  1  1  เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง,ผลการประเมิน 1.3 การจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษ ป.1-6 Eric Network Center เป้าหมาย 2 คน เข้าอบรม 2 คน ผ่าน 2 คน รูปถ่ายกิจกรรม 1.4 การใช้สื่อการเรียนการสอนครูประถม Teacher's kit ป.1-3เป้าหมาย 1คน เข้าอบรม 1 คน ผ่าน 1 คน รูปถ่ายกิจกรรม ,เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง
 กิจกรรมฐานเรียนรู้ อาเซียนเดย์  244  244  244  รูปถ่ายกิจกรรม,ผลการประเมิน, ,เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง
 ค่ายภาษาอังกฤษ ป.6,ม.1-ม.3  187  187  1  รูปถ่ายกิจกรรม,ผลการประเมิน, ,เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง
 บ้านหนองไทร          
         
         
         
 บ้านหนองนกกระเรียน  พัฒนายุคลากร  7  7  7  1. คำสั่งโรงเรียน 2. รายงานโครงการ 3. ภาพกิจกรรม
 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  6  6  6  1.คำสั่งโรงเรียน 2. รายงานโครงการ 3. ภาพกิจกรรม
 พัฒนาวิชาการ  32  32  31  1. คำสั่งโรงเรียน 2. รายงานโครงการ 3. ภาพกิจกรรม
 อ่านออกเขียนได้  32  32  30  1. คำสั่งโครงการ 2. รายงานโครงการ 3. ภาพกิจกรรม
 บ้านหนองปรือ  อบรมขยายผล classroom language  16  16  16  ประกาศนียบัตร,รายงานกิจกรรม,ภาพกิจกรรม
 อบรม Brain Based  16  16  16  ประกาศนียบัตร,รายงานกิจกรรม,ภาพกิจกรรม
 ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ o-net ภาษาอังกฤษ ป.6-ม.3  50  50  50  รายงานกิจกรรม,ภาพกิจกรรม
 English speaking year 2012  225  225  16  รายงานกิจกรรม,ภาพกิจกรรม
 บ้านหนองปักหลัก  พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1  1  1  เกียรติบัตร สรุปรายงานการอบรม
 อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษ  4  4  4  เกียรติบัตร รายงานการอบรม
 ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  63  63  58  สรุปรายงานโครงการ รูปภาพกิจกรรม
 สื่อสารภาษาอังกฤษ  63  63  55  สรุปรายงานโครงการ รูปภาพประกอบกิจกรรม
 บ้านหนองผักหนาม  การจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  4  4  4  รายงานผลการอบรม,เอกสารประกอบการอบรม
 การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม ( Teacher's Kit ) ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  1  1  1  รายงานผลการอบรม,เอกสารประกอบการอบรม
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียน ป.4-6  24  24  24  เกียรติบัตร ,รูปถ่าย,เอกสารประกอบการอบรม
 ค่ายอาเซียน  52  52  1  รายงานการจัดกิจกรรม,รูปถ่าย
 บ้านหนองผูกเต่า  โครงการอบรมครูภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน  1  1  1  ผลประเมินโครงการ เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมโครงการ
   0  0  0  
   0    0  
   0  0  0  
 บ้านหนองสมบูรณ์   ภาษาเขมรวันละคำ  97  97  97  รายงานผลการอบรมรายงานการจัดกิจดกรรม
 ภาษาอังกฤษวันละคำ  97  97  97  
         
         
 บ้านหนองหว้า  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ 1 - 6  1  1  1  รายงานการอบรม
         
         
         
 บ้านหน้าสถานี  อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 -6  11  2  2  รายงานสรุปโครงการ เกณฑ์การประเมินโครงการ วุฒิบัตรผ่านการอบรม
 อบขยายผลครูผู้สอนภาษาอังฤษ ชั้น ป. 4-6  11  2  2  รายงานสรุปโครงการ เกณฑ์การประเมินโครงการ วุฒิบัตรผ่านการอบรม
 อบรมภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.4-6  98  98  98  รายงานสรุปโครงการ เกณฑ์การประเมินโครงการ วุฒิบัตรผ่านการอบรม
 ขยายอบรมภาษาอังกฤษนักเรียน ชั้น ป.6  32  32  2  รายงานสรุปโครงการ เกณฑ์การประเมินโครงการ วุฒิบัตรผ่านการอบรม
 บ้านห้วยไคร้  อบรมพัฒนาการใช้คอมพวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  3  3  3  รายงานโครงการ, ภาพกิจกรรม, วุฒิบัตร
 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร  1  1  1  รายงานโครงการ, ภาพกิจกรรม, วุฒิบัตร
 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  61  61  61  รายงานโครงการ, ภาพกิจกรรม, วุฒิบัตร
 ผนวกภาษาสู่อาเซียน  61  61  1  รายงานโครงการ, ภาพกิจกรรม, วุฒิบัตร
 บ้านห้วย  อบรมการจัทำหลักสูตรอาเซียน  1  1  1  คำสั่ง,หนังสือจาก สพป.
 อบรมภาษาอังกฤษ  1  1  1  คำสั่ง,หนังสือจาก สพป.
 English Camp  8  8  8  คำสั่ง,หนังสือจาก สพป.
 อบรมมัคคุเทศก์น้อย  2  2  2  คำสั่ง,หนังสือจาก สพป.
 บ้านหินกอง  พัฒนาวัสดุสำนักงาน  10  10  10  รายงานการอบรม,ภาพถ่าย
 การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา Teacher kit ป.1-ป.3  1  1  1  รายงานการอบรม,ภาพถ่าย
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  233  233  233  ภาพถ่าย
 แนะแนว  233  233  1  ภาพถ่าย
 บ้านเหล่ากกโก  อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(tablet)  2  2  2  
 พัฒนาครูผู้สอนภาษาเขมร  1  1  1  
 การใช้สื่อคอมพิวเตอร์  30  30  30  
       1  
 บ้านใหม่ถาวร  อบรมครูใช้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  7  7  7  รายงานโครงการ
         
 พัฒนานักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        
   65  65  45  รายงานโครงการ สังเกตพฤติกรรม
 บ้านใหม่ไทรทอง  อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  2  2  2  รายชื่อผู้เข้าอบรม,รายงานการอบรม,ภาพถ่าย
 อบรมภาษาอังกฤษการจัดทำแผนบูรณาการอาเซียน การทำ e-book  1  1  1  รายชื่อผู้เข้าอบรม,รายงานการอบรม,ภาพถ่าย
 เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  537  537  537  แบบสรุปโครงการ,ภาพถ่ายกิจกรรม
   -  -  -  อบรมการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ เป้าหมาย 2 คน อบรม 2 คน ผ่านการอบรม 2 คน(รายชื่อผู้เข้าอบรม,รายงานการอบรม,ภาพถ่าย)
 บ้านใหม่สระบุรี  อบรมภาษาเขมร  1  1  1  คำสั่ง,หนังสือจาก สพป.
 อบรมภาษาอังกฤษ  2  2  1  คำสั่ง,หนังสือจาก สพป.
 สัปดาห์อาเซียน  76  76  76  ภาพถ่ายกิจกรรม
 วันอาเซียนเดย์  76  76  1  ภาพถ่ายกิจกรรม
 มหาธิคุณวิทยา  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 1-6  2  2  2  รูปถ่าย
 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส  1  1  1  รูปถ่าย
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  5  5  5  รุปถ่าย/เกียรติบัตร
         
 วนาสงเคราะห์  เรียนรู้สู่อาเซียน  1  1  1  รายงานผลการอบรม เอกสารท่เกี่ยวข้อง
 อบรมครูภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1  1  1  1  รายงานผลการอบรม การนำมาขยายผลให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน วุฒิบัตร หนังสือแจ้งรายชื่อ
 เรียนรู้หลักสูตรอาเซียนจากการค้นหาทางอินเทอเน็ต  80  80  80  แบบประเมิน แบบสังเกต ใบงาน ภาพถ่าย สื่อ ICT
 ภาษาอังกฤษวันละประโยค อ่านเขียนภาษาอังกฤษวันละ 5 คำ  80  80  1  แบบสังเกต แบบประเมิน เอกสารท่เกี่ยวข้อง
 วังจระเข้  Speak English in school  11  11  11  ผลการประเมินโครงการ
         
 Speak English in school  101  101  101  ผลการประเมินโครงการ
         
 วังไผ่  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาระเบียบวินัยของบุคลากร  4  4  4  เกียรติบัตร คำสั่ง
 พัฒนาบุคลากร  4  4  4  เกียรติบัตร คำสั่ง
 ส่งเสริมความเป็นเลิศ  41  41  41  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 ส่งเสริมการอ่าน  41  41  4  เกียรติบัตร ภาพถ่าย
 วังศรีทอง  พัฒนาบุคลากร  4  3  3  รายงานการอบรมและเกียรติบัตร
 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพกาดรศึกษา  4  3  3  รายงานการอบรมและเกียรติบัตร
 รักการอ่านและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  51  35  35  รายงานการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  51  35  3  รายงานผลการแข่งขัน
 วัดเกศแก้ว  การจัดการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม  6  6  6  บันทึกการร่วมกิจกรรมและภาพถ่ายกิจกรรม
 การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร จริยธรรม คุณธรรมของบุคลากร  6  6  6  หนังสือคำสั่งการอบรมพัฒนาบุคลากร ในสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ
 การเรียนการสอนโดยการคิดวิเคราห์ สังเคราะห์  59  59  59  สมุดงาน แฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่ายกิจกรรม
 ส่งเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย  59  59  59  สมุดงาน แฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่ายกิจกรรม
 วัดคลองตาสูตรสามัคคี  พัฒนาระบบสารสนเทศบุคคล  26  26  26  รายงานโครงการกิจกรรม,เกียรติบัตร,แบบประเมินโครงการ,
         
 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อพัฒนาผล O-NET  86  86  80  แบบรายงานโครงการ,เกณฑ์การประเมินการฝึกอบรม
 กิจกรรมวันอาเซียน  405  405    แบบรายงานโครงการ
 วัดพวงนิมิต  อบรมครูภาษาอังกฤษ  4  4  4  รายงานโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษ
         
 เข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน  7  7  7  รายงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
         
 วัดใหม่โพธิ์ทอง  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวชี้วักและสร้างแบบทดสอบ Pre O-Net  1  1  1  การอบรมพัฒนา ภาพถ่าย
 การอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษ  1  1  1  ภาพถ่าย รายงานการดำเนินงาน
 เยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมอบรมการผูกผ้า ประดับผ้า  3  3  3  ภาพกิจกรรม
       1  
 สาขาบ้านเขาช่องแคบ  ด้านบูรณาการการใช้แท็ปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน  2  2  2  หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว3504 ลว.8 ส.ค.55
 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ  1  1  1  หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว3606 ลว.15 ส.ค.55
 เข้าค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  88  88  88  ภาพกิจกรรมการเข้าค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
       1  
 สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ  จัดการเรียนรู้สู่สากล  4  4  4  เกียรติบัตร
         
 เข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา  5  5  5  เกียรติบัตร
 เข้าค่ายวิชาการแบบเข้มกลุ่มสาระภาษษต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  4  4    เกียรติบัตร,ภาพถ่ายกิจกรรม
 สามัคคีประชาสรรค์  บูรณาการการเรียนรู้สู่อาเซียน  7  7  7  หลักสูตรเพิ่มเติมการเรียนรู้สู่อาเซียน
 พัฒนาทักษะภาษาครูสู่อาเซียน  7  7  7  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบันทึกกิจกรรม
 ภาษาสู่อาเซียน  76  76  76  แบบันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย
 พัฒนาความรู้ ict สู่อาเซียน  76  76  7  แบบบันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย
 สามัคคีราษฎร์บำรุง  โครงการพัฒนาบุคลากร  3  1  1  รายงานผลการอบรม
         
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  36  36  36  รายงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
 โครงการเตรียมควมพร้อมสู่อาเชียน  71  71    รายงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเชียน ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา  การจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-6  2  2  2  ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร หนังสือเชิญประชุม
 อบรมขยายผลการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  1  1  1  ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร หนังสือเชิญประชุม
 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  5  5  5  ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร
         
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6  พัฒนาบุคลากร  1  1  1  วุฒิบัตร
 ICT เพื่อการสอน  13  13  13  รายงานกิจกรรม
 ภาษาอังกฤษวันละคำ  253  253  253  รายงานกิจกรรม
         
 อนุบาลเขาฉกรรจ์  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ 1 - 6  2  2  2  รายงานผลการอบรม,เอกสารประกอบการอบรม
 อบรมขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-6 เพื่อพัฒนาครูเรื่องPhonic และ classroom language  2  2  2  รายงานผลการอบรม,เอกสารประกอบการอบรม
 อบรมมัคคุเทศก์น้อย  3  3  3  คำสั่ง,หนังสือจาก สพป.
  สานฝันสู่อาเซียน  392  392  392  รายงานผลการอบรม -เกียรติบัตร -ภาพกิจกรรม
 อนุบาลคลองหาด  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  21  21  21  1.3 โครงการครูดี มีคุณธรรม 1.4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1.5โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อ และเทคโนโลยี
 โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม  21  21  21  
 จัดการเรียนรู้สู่สากล  355  355  355  2.3 สนุกกับภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย
 ค่ายบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้  40  40  21  
 อนุบาลเมืองสระแก้ว  การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม ( Teacher's Kit ) ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  1  1  1  ผลการประเมินโครงการ -ใบเกียรติบัตร
 การจัดกิจกรรมค่ายครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  2  2  2  ผลการประเมินโครงการ -ใบเกียรติบัตร
 การจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  7  7  7  ภาพถ่าย
       2  
 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  41  41  41  - ผลการประเมินโครงการ - เกณฑ์การประมินการฝึกอบรมโครงการ
 การอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ  4  4  4  1.3 โครงการการอบรมพัฒนาด้านภาษากัมพูชา เป้าหมาย 2 คน เข้ารับการอบรม 2 คน ผ่าน 2 คน เอกสารอ้างอิง - ผลการประเมินโครงการ - เกณฑ์การประมินการฝึกอบรมโครงการ
 ค่ายพุทธบุตร  666  666  666  - ผลการประเมินโครงการ - เกณฑ์การประมินการฝึกอบรมโครงการ
 ค่ายอาเซียน  666  666  4  2.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม เป้าหมา 113 คน เข้ารับอบรม 113 คน ผ่าน 113 คน เอกสารอ้างอิง - ผลการประเมินโครงการ - เกณฑ์การประมินการฝึกอบรมโครงการ 2.4 โครงการอบรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เป้าหมาย 171 คน เข้ารับการอบรม 171 คน ผ่าน 171 คน เอกสารอ้างอิง - ผลการประเมินโครงการ - เกณฑ์การประมินการฝึกอบรมโครงการ
 อนุบาลวังสมบูรณ์  อบรมขยายผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-6 เพื่อพัฒนาครูเรื่องPhonic และ classroom language  4  4  4  -รายงานผลการอบรม -เกียรติบัตร -ภาพกิจกรรม
 อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา  2  2  2  -รายงานผลการอบรม -เกียรติบัตร -ภาพกิจกรรม
 ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  213  213  213  -รายงานผลการอบรม -เกียรติบัตร -ภาพกิจกรรม
 การแข่งขัน Speech ระดับเขตพื้นที่  3  3  2  -รายงานผลการแข่งขัน -ภาพกิจกรรม
 อนุบาลวัดสระแก้ว  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู  73  73  73  
         
         
         
     24917  24727  16514