30/8/2558

 

รายงานผลสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน 

ที่

 

กิจกรรม

 

ระดับชั้น

 

ชื่อ-สกุล นักเรียน

 

 

ชื่อ-สกุล ครู

 

โรงเรียน

Printใบเกียรติบัตร

1

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

ด.ญ.น้ำทิพย์ คำภิระ
ด.ช.ศักดา พลเยี่ยม
ครูอรทัย ชัยศร
เขาสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
2

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1. เด็กหญิงอรวรรณ จันนวล
2. เด็กหญิงอารียา พลชัยสง
1. นายสุทธิชัย สุทธิประภา
2. นายสุชาติ นาดี
บ้านเขาดิน(คลองหาด) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
3

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

ด.ญ. ชฎาพร ระลี
ด.ญ. พรประภา ดุสิทธิ์
นางสาวณัฐญา แก้วพลงาม
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
4

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงณัฐกานต์   วงษ์แดง
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อิ่มศิล
นางสาวสุจิตรา   แสงมณี
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
5

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

ด.ช.ธนกร หงุ่ยกระโทก
ด.ญ.ชุติมา สาป้อง
นายประกอบ ถามั่งมี
บ้านคลองคันฉอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
6

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.ด.ญยุภาพร ฉิมมา
2.ด.ญทัศมน ซื้อสุวรรณ
นางสาวมะลิพร แดงตะขบ
บ้านคลองเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
7

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

ด.ญ.กุ้งนาง รักผ้า
ด.ญ.กัลญา ด่านกลอง
นางสาวณัฐณิชา โปร่งจิต
บ้านคลองน้ำใส ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
8

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงอินทิรา แสนวันนา
2.เด็กหญิงชลิตา ทองอ้ม
นายนที นนทะศักดิ์
บ้านคลองมะละกอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
9

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายประวิทย์ พลชรินทร์
เด็กหญิงรมิตา วงษ์สว่าง
นางจินตนา รัตน์วิเศษฤทธิ์
บ้านคลองสำอางค์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
10

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายกิตติศักดิ์ พนาลักษณ์
เด็กชายยุทธนา สืบทิพย์
ครู ณพดล กองทอง
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
11

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงธนพร  สุขสาสตร์  ป.6
2.เด็กหญิงอินทิรา  มะคะโต   ป.6
นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์
บ้านคลองหมากนัด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
12

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชานธนกร ชอบสวย
เด็กชายชัยพร ถาวร
นายปิยะวัฒน์ เคแสง
บ้านคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
13

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงจิตวจี  จ้อยสำเภา
เด็กชายศักรินทร์  ค่าเจริญ
นางบุปผา  มีกลางแสน
บ้านคลองอุดมสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
14

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายอานนท์ ตัวอย่าง    ป.6
เด็กชายสมเกียรติ  คำสุวรรณ์   ป.6
นางสาวมลฤดี นาแถมพลอย
บ้านคลองอุดม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
15

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายณัฐวุฒิ เถาวัลย์
เด็กชายธรรมนูญ นวมนิ่ม
นางณัฐวดี ภูครองนาค
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
16

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

ด.ญ.ศศิธร วรสุข
ด.ช.ธนาธร ทองสา
นายดุสิต คำหนองไผ่
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
17

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายภูดิท ศรีบุบผา
เด็กชายปฏิกรณ์ สมอาษา
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
18

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.ด.ญ.ทิพย์สุวรรณ  พะชะ
2.ด.ญ.ชานุวัฒน์  แสงเเก้ว
นางหนึ่งฤทัย  ท่าใหญ่
บ้านท่าเต้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
19

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงธนพร แก้วกลาง
นางสาวศุภากร  พันธ์ศรี
บ้านท่าผักชี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
20

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงอรนิภา  ยศศักดิ์
เด้กหญิงนัตถพร  อุดมศิลาชัย
นางสุดารัตน์ คงศรี
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
21

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1. เด็กชายอมรเทพ  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงสุภานันท์  พิมพ์อุ่น
นายเมฆสยัณห์  นิรันต์สุข
บ้านไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
22

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ปฐมวัย

1.เด็กชายยุทธนา ดีปาใส
2.เด็กหญิงณัชชา คัมพรัม
นางสาวจารุวรรณณี เหล่าดี
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
23

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงมยุริน เพ็งไธสง ป.4
2.เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์สุโต ป.4
นางสาวรัชฎาพร มีอาษา
บ้านบะขมิ้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
24

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1. เด็กชายพัทธพล ดรราชลี
2. เด็กหญิงบุญเรือน ร้อยด้วง
นางสาวภูษณิษา สิริรัตน์ไพศาล
บ้านไพรจิตรวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
25

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายนิธิ จั่วหอม
เด็กชายธีรภัทร์ กำไลทอง
นางจริญา อาษาวัง
บ้านภูเงิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
26

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายอานนท์ อุ่นสอน
เด็กชายอำนาจ ท่าวิไล
นางสาวประไพวรรณ สีตั้ง
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
27

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ปฐมวัย

1. เด็กชายยุทธนา ยศวันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เด็กชายเจษฎาพร ประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. นางสมหมาย รักสิลป์ 
2. นางนนทวรรณ อาคมคง 
บ้านใหม่ถาวร ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
28

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์นิ่ม
เด็กชายพีระพล   สิทธิโสม
นายนันทรัตน์ พงสวัสดิ์
สาขาบ้านเขาช่องแคบ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
29

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงวิลาสินี ผลบัว 
เด็กชายธีรดนย์ เจริญดง 
นางสาวปานรดา พลเยี่ยม
นางวิมลรัตน์ คังคายะ 
อนุบาลเขาฉกรรจ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
30

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

ด.ช.สุวัฒน์ นามมาหาวงษ์
ด.ญ.จุฑาทิพย์ เดชสุภา
นางสาวจันทร์หอม นาถมทอง
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
31

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1. ด.ช.กันตพงษ์ สุขสงวนศิล
2. ด.ญ.เหมือนฝัน คุตมาสูนย์ 
นางสาวสุวรรณา สว่างสาลี
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
32

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

1.เด็กชายเจษฎา โคตรภักดี ป.6
2.เด็กชายวงศกร สิงห์แก้ว ป.6
นายอดิเรก บินรัมย์
บ้านเขาน้อยสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
33

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ม.1-3

ด.ช.อธิราช ตะยุนรัมย์
ด.ญ.สายธาร ขันโพธิ์น้อย
นายอัษฎางค์ ราชตราชู
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
34

 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

 ม.1-3

ด.ญ. สุพรรษา คำมะณี
นายยุทธนา อุนาศรี
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
35

 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

 ม.1-3

เด็กหญิงมยุรี มีธงชัย
นายวิรัช ศรีนวล
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
36

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กชายธนาธิป โพธิ์กลาง
เด็กชายธีรภัทร เบ้าคำ
เด็กชายจักกริช ชัยมูล
นางณัฐรวดี ภูครองนาค
นางสาวกรรณิกา พิชัยช่วง
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
37

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

ด.ช.นฤสรณ์  แหวนแก้ว
ด.ช.ณัฐพงษ์  พรมวิเศษ
ด.ช.พลชัย  มงคลชาติ
นางอัจฉรา  จงกล
นายชัยสิทธิ์  จงกล
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
38

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กหญิงวัชรินทร์ มีเพ็ง
นายวศิน ศิริธีรพัฒน์
บ้านไร่สามศรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
39

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

เด็กญิงพิมพ์มาดา เขตกัน
เด็กหญิงอรทัย ฆ้องคำกล
เด็กหญิงจักรพงษ์ กันเดช
นายประวิทย์ คงคารัตน์
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
40

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

1.เด็กชายธีรภัทร เปียนขุนทด
2.เด็กหญิงสุชาดา พลอยประทุม
3.เด็กหญิงจีรานันท์ ยังรักษา
1.นางพัลลภา ท่วมตะคุ
2.นางนาตยา ภูครองตา
วังไผ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
41

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1. ด.ช.เมธิสิทธิ์ จันทะสะ
2. ด.ช.ศรายุธ พันศักดิ์ดา
3. ด.ช.ปัญญาชนม์ ประสงค์สุข
นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
42

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

1.ด.ช.จักรกริช ปั้นเนตร
2.ด.ช.อภิวัฒน์ สัมมามิตร
3.ด.ช.ฐิติกร   ก้านกิ่ง
นายประจักษ์  จันทร์ธรรม
บ้านเขาข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
43

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กหญิงจิตราพร   เคนเครือ
เด็กหญิงสุวนันท์  เพชรนาค
เด็กหญิงฉัตรตรี แพงท้าว
นายอำนาจ   ทองเกลียว
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
44

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

ด.ช.นราธิป ใหม่เจริญ
ด.ญ.ปาณิสรา พลเวียง
ด.ช.นที ด้วงน้อย
นายวิสัย รวดเร็ว
บ้านดอนดินแดง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
45

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

เด็กชายสิทธิชัย  จันทาเทศ
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฆ้องเดช
เด็กหญิงอภิญญา  โสภาบุตร
นางประไพ วงศ์วาสนา
นางสุพินยา แสงมุกข์


บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
46

 การแข่งขันรวม

 ม.1-3

เด็กหญิงสุธิดา  ขาวนอก
เด็กหญิงปวีณา  อักษรดี
เด็กหญิงณัฐวิภา  ผลแดง
นางประไพ วงศ์วาสนา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
47

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1. เด็กหญิงปัทมา  จันทร์เต็ม
2. เด็กหญิงสุพัตรา มีหงอก
3. เด็กหญิงณัฐกานต์ ไผโพธิ์
นางนงค์ลักษณ์  กิ่งเงิน
บ้านไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
48

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

1.เด็กหญิงมัชฌุกานต์ พันธ์สวัสดิ์
2.เด็กหญิงบุญสิตา บุญเนตร
3.เด็กชายพีระวัฒน์ บุญรัตน์
นางสาวอมรรัตน์ ชลพัฒนา
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
49

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1.เด็กชายอภิรักษ์ บัวทอง
2.เด็กชายเปมทัต กระแสโสม
3.เด็กชายภราดร อบรม
นางสาวอมรรัตน์ ชลพัฒนา
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
50

 การแข่งขันรวม

 ม.1-3

1. เด็กหญิงวิไลวรรณ เหลารินทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา ใจมา
3. เด็กหญิงปวีณา มหาวงษ์
นายอภิวัฒน์ ศรีธรรม
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
51

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1. เด็กชายอดิศักดิ์ ดำกลิ่น
2. เด็กชายธรรมชาติ ระลึกชาติ
3. เด็กหญิงรัตติยากร จิตรครบุรี
นางดารินทร์  โคษา
บ้านไพรจิตรวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
52

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1.เด็กชายกฤษณ์  ตันติวานิช
2.เด็กชายไพวัลย์  ประกอบผล
3.เด็กชายณัฐพงค์  เกตุสุวรรณ
นางฉลวย  พานิชกุล
นายจักรกริช  พานิชกุล
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
53

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

1.เด็กหญิงมาริษา เจริญขุนทด
2.เด็กหญิงสุภาวดี จันทะชาติ
3.เด็กหญิงจิตรศณา บุตสะสม
นายสมคิด สามารถ
บ้านวังดารา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
54

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กชายณัฐภูมิ บุญมั่น
เด็กหญิงดาหวัน ปันคำ
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา อินทุมาร  
นายธีรโชติ เจริญยิ่ง
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
55

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

เด็กชายวัฒนชัย ขันงูเหลือม
เด็กหญิงสิริวิมล คำนิมิตร์ 
เด็กหญิงณัฐสุดา ทิพย์พระ  
นายธีรโชติ เจริญยิ่ง
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
56

 การแข่งขันรวม

 ม.1-3

1. ด.ช. นครินทร์ ชาวเวียง
2. ด.ช. วสันต์ ดีบาง
3. ด.ญ. พิมพ์ชนิกา อาจจำปา
1. นายยุทธนา จันทร์แสง
2. นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ
บ้านวังใหม่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
57

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

ด.ช.นฤนาท แสงขาว
ด.ญ.มณีรัตน์ สุขประสงค์
ด.ญ.จิราพร สรรพช่าง
นายประวิทย์ คงคารัตน์
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
58

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

ด.ญ.ปลายวลี พันธุ์เจริญ
ด.ญ.เมธิณี แดงหนูงาม
ด.ญ.จารุวรรณ แพงสวัสดิ์
นายประวิทย์ คงคารัตน์
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
59

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กชายคมสันต์ ประทังคำ
เด็กชายปริญญา ปเมทะโก
เด็กหญิงฤดีรัตน์ ศรณรินทร์
นายนิมิตร สิทธิบูรณ์
บ้านหนองไทร ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
60

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

เด็กชายศุภชัย เมืองยศ
เด็กชายปรเมศร์ วังท้าว
เด็กหญิงธิดารัตน์ แหลมแจง
นายสุพจน์ ทรงสัตย์
บ้านหนองไทร ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
61

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

1. เด็กชายจิรายุทธ์ โกศล
2. เด็กขายสุธิชา ฆ้องคำอยู่
3. เด็กชายณัฐพล  บุญสนัด
นางสาวทัศนีย์  เจดีย์
บ้านหน้าสถานี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
62

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

ด.ญ.จิราธรณ์ โพธิ์บุดดี
ด.ญ.ชนินาถ ตะเภาพงษ์
ด.ญ.ณัฐวรรณ เฉลิมพงษ์
นางจีรนันท์ โอภาศรี
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
63

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กหญิงจรรยา ศรียางนอก
นางสาวฌานิพัฒน์ มีมุ่งกิจ
ดาราสมุทร ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
64

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงนารีรัตน์   สุ่มสา
นางสมหมาย   เส็งนา
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
65

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงสุพรรษา   จันทร์ดี
นายอำนาจ   ทองเกลียว
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
66

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

 เด็กหญิงสุภาวรรณ โต๊ะขันหมาก
นายจอนสัน สมศรี
บ้านเขาแหลม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
67

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงอาทิมา  ทาสถาน ป.3
นางดวงฤดี  สมวงค์
บ้านคลองทราย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
68

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายปฏิภาณ ทรัพย์บุญธรรม
นางปราณี ศรีทน
บ้านคลองปลาโด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
69

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงเกตุวดี ตันประเสริฐ
นายวิริยะ ปะโสทะกัง
บ้านคลองมะละกอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
70

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงกุลนิดา กันมณี
นายวิริยะ ปะโสทะกัง
บ้านคลองมะละกอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
71

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายนัฐพนธ์ กมลรัตน์
นายยุทธนา อุนาศรี
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
72

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กชายวีรพันธ์ มณีมงคล 
นายยุทธนา อุนาศรี
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
73

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายเสกสรรค์  บูรณณัฏิ  ป.3
นางรัตนาวรรณ  สงวนชื่อ
บ้านคลองอุดม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
74

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กหญิงสุทธิดา  วงษ์สีดา  ม.2
นายสมาน พาลึ
บ้านคลองอุดม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
75

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงสุนันทา บุญยืน
นางสาวเบญจมาศ โตส้ม
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
76

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

1.เด็กหญิงกันยรัตน์ สวัสดี
นางศศิประภา ชาญชัย
บ้านโคกมะตูม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
77

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

ด.ช.สิทธิเดช สอนราช
นายประมูล กล้าแข็ง
บ้านซับเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
78

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายนราชัย  ไกรสวรรค์
นายวสุธร  วรรณชนะ
บ้านซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
79

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กชายมาร์ค สมิดท์
นางประไพ วงศ์วาสนา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
80

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายปริญญา ชินภูเขียว
1.นายวิทยา  วรวิทย์วัฒนะ
2.นางสาวปราณี  กรองสี
บ้านท่าช้าง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
81

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงนิภาพร เพร็ชโก
นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร
บ้านท่าผักชี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
82

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทาจุ
นายประมาณ แสงระยับ
นางสมใจ  แสงระยับ
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
83

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงสุวัจนี มุ่งชวยกลาง
นางเมธาพร ศรีนวล
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
84

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กชายชนพล ม้าแก้ว
นายอภิวัฒน์ ศรีธรรม
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
85

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

1. เด็กหญิงเกศกนก โนนอินทร์
1. นางปัทมา วงษ์ผึ่ง
2. นางกุศลิน ตั้งสุข
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
86

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงมัทนา เงินสา
1. นางกุศลิน ตั้งสุข
2. นางปัทมา วงษ์ผึ่ง
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
87

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายธกรี บุญวรรณ
นายสมาน พึ่งงาม
บ้านเนินสะอาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
88

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

1. เด็กชายอัครชัย มีเพชร
นางดารินทร์ โคษา
บ้านไพรจิตรวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
89

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงธัญจิรา มาเหง้า
นางสาววนิดา ศรีดาจักร์
บ้านภูเงิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
90

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายศุภชัย มัทสาลี
นายวศิน ศิริธีรพัฒน์
บ้านไร่สามศรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
91

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายศุภกิตติ์  ต่างพันธ์
นางฉลวย  พานิชกุล
นายจักรกริช  พานิชกุล
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
92

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายภาณุพงค์ วงศิลา
นางสาวสุจิตรา คารม
บ้านวังดารา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
93

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงศศิธร เพียลี
นางสมทรง เกตกะโกมล
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
94

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

ด.ญ.พนิดา ภาระเวช
นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ
บ้านวังใหม่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
95

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงสุทธิณี เพ็ชรงาม
นายประวิทย์ คงคารัตน์
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
96

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงพัทธ์ธิรา เขตกัน
นางส่องศรี จันทร์ตะลิ
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
97

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงพัทธ์ธิรา เขตกัน
นางส่องศรี จันทร์ตะลิ
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
98

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายคมสันต์ ประทังคำ
นายนิมิตร สิทธิบูรณ์
บ้านหนองไทร ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
99

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายจำรัส  พันไร
นางสาวสุมาลี  ผาเจริญ
บ้านหนองนกกระเรียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
100

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

1. เด็กหญิงจันทนิภา แสนทนา
นายเดือน บุญมั่น
บ้านหินกอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
101

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงชิดชนก ศรีวิชา
นางสาวชลธิชา มะลิทอง
บ้านใหม่สระบุรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
102

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงปาณรวี หมีเอี่ยม
นายบุญช่วย งานยางหวาย
วังจระเข้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
103

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงพีระดา เทียนแก้ว
นางสาวรุ้งนภา มั่นคง
วังศรีทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
104

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงพัชรกิติ์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ
นางสาวเบญจวรรณ อาศัยราษฎร์
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
105

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

เด็กหญิงชลดา   เทียนนาวา
นายอำนาจ   ทองเกลียว
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
106

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

ด.ช. วิชิต พัดนาเมือง
นายยุทธนา อุนาศรี
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
107

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

เด็กชายชัยวัฒน์ ดาวราย
นายธีระยุทธ เด่นดวง
บ้านพรหมนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
108

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงอรดา ลอยกระโทก
เด็กหญิงชนากานต์ พิศงาม
นางศิวาพร เจือทิน
นางสาวชนัดดา บ้านแสน
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
109

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงบงกช   บัวขาว
เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
นายอำนาจ   ทองเกลียว
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
110

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1. เด็กชายธนาธร บรรเทพ
2. เด็กชายศักดิ์นนท์ คำปันโน
นางสาวกาญจนา กิมซ้ง
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
111

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงธินัดดา สวยกระโทก
เด็กหญิงจุฑามาศ  อัครโสภณ
นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
112

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

1. เด็กชายนที  ไกรบุตรดา
2. เด็กหญิงเสาวภา พงษ์สุระ
นายประยูร  สอนเจริญ
บ้านคลองศรีเมือง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
113

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงทัศวรรณ สุขสละ
เด็กชายนภัทร กิ่งเพชร
นางสาวสุพัตรา กลิ่นไกล 
บ้านคลองสำอางค์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
114

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ม.1-3

เด็กชายธาดา  ดอกไม้ไหว
เด็กชายไชยวุฒิ คำมี
นายสมาน พาลี
บ้านคลองอุดม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
115

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงปรายฟ้า พลภู
เด็กหญิงรัตน์สุดา แป้นประโคน
นางสาวกรรณิกา พิชัยช่วง
นางณัฐรวดี ภูครองนาค
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
116

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงพิยดา  พุดทอง
เด็กหญิงสายสิริ  น้อยลา
นางสาววิไลลักษณ์  ดลสวาง
นายวสุธร วรรณชนะ
บ้านซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
117

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

ด.ญ.จารุวรรณ ด่านมะลิ
ด.ญ.ผริตา บุญประดิษฐ์
นายวิสัย รวดเร็ว
บ้านดอนดินแดง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
118

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงชลดา ฆ้องเล็ก
เด็กหญิงศริน ฆ้องรัตนา
นางประไพ วงศ์วาสนา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
119

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงสลิตา  รักสัตย์
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญชู
นางประไพ วงศ์วาสนา
นางสุพินยา แสงมุกข์


บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
120

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงวิภาวี จันวงษา
เด็กหญิงสุธิดา  สีเหลือง
นายวิทยา  วรวิทย์วัฒนะ
นางสาวปราณี  กรองสี
บ้านท่าช้าง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
121

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงวันวิสาข์ ไชยโคตร
เด็กชายอดิพงษ์ มีชัย
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
122

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

1.ด.ช.นพสิทธิ์  เขตขาม
2.ด.ช.สมพงษ์  โสภา
นางสาวปวีณา หวังใจสุข
บ้านท่าเต้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
123

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1. เด็กชายภานุเดช ทาศิริ
2. เด็กหญิงอังคณา รัตนศิลป์
นางดารินทร์ โคษา
บ้านไพรจิตรวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
124

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงเกวลิน คดวงษ์ฆ้อง  
เด็กชายศรศิลป์ชัย ชลศิล  
นายธีรโชติ เจริญยิ่ง
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
125

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงสุธิดา ค้ำคูณ   
เด็กหญิงทิพวรรณ สั่งสอน  
นายธีรโชติ เจริญยิ่ง
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
126

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุขประสงค์
เด็กหญิงภารดี จินดาทิพย์
นายประวิทย์ คงคารัตน์
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
127

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กชายจิตติ หอมตอง
เด็กชายจักรกฤษ กันเดช
นางส่องศรี จันทร์ตะลิ
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
128

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์นก
เด็กหญิงเบญจมาศ คำภีระ
ครูบุญญาณี แกล้วกล้า
ครูประทีป ลอยเมฆ
บ้านห้วย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
129

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงจิดาภา ชาภักดี
เด็กหญิงอิศรียา สีบุดดา
ครูณรงค์ พันธ์สิน
บ้านห้วย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
130

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1.เด็กชายพัฒนนันท์ แสงโสภา
2.เด็กหญิงวารุณี มะณี
นายเดือน บุญมั่น
บ้านหินกอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
131

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงสุปราณี ประเสริฐ
เด็กหญิงกุลธิตา โตทรงศักดิ์
นายบุญช่วย งานยางหวาย
นางเฟื่องฟ้า วิชัย
วังจระเข้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
132

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงชรินรัตน์ ขาวประภา
เด็กหญิงประภัสรา สุขพรรณ์
นายบุญช่วย งานยางหวาย
นางสาวขัตติยา ทาทอง
วังจระเข้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
133

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

1. เด็กหญิงสุภัคปรียา ต่อโชติ
2. เด็กหญิงณัฐถนิชา เทียมฤทธิ์
นางสาวราตรี กุลบุญ
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
134

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

ด.ญ.วรรณิดา กันพา
ด.ญ.ธนิดา แสนสระสิน
นางสาวพรสุข ตรียะประเสริฐ
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
135

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

ด.ญ.ปาณิศา เจริญดง
ด.ญ.จิตราภรณ์ สุรพันธ์
นางจีรนันท์ โอภาศรี
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
136

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กชายกำกับ เทียมเกาะ
นายกษิเดช เสนารักษ์
ดาราสมุทร ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
137

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

ด.ช.สรสิทธิ์  อุตตะพันธ์
นางอารี  เพ็ชรศรี
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
138

 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

 ป.4-6

1.ด.ญ.นันฐพัต ชาวชอบ
2.ด.ญ.สุทธิวรรณ วีระพันธุ์วิวัฒน์
3.ด.ญ.พรกนก ภักษร
4.ด.ญ.ณัฐมล มัฐผา
5.ด.ญ.อริญา ภูมิชัย
6.ด.ญ.สุณิสา ห่อทรัพย์
7.ด.ช.สุนทร หิปนัด
8.ด.ญ.วชิรญาณ์ เสาแก้ว
9.ด.ช.วิศรุต มานะประสบสุข
10.ด.ช.ชานนท์ ฤทธิ์สันเทียะ
11.ด.ญ.ทิพวดี แก้วคำใส
12.ด.ญ.จิราพร นำระนะ
13.ด.ญ.สุชาดา สุขสวัสดิ์
14.ด.ญ.อัจฉรียา ยิ่งใหญ่
15.ตนุภัทร ลวดอุบโป
นางประกายทิพย์ ยิ่งใหญ่
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
139

 วงอังกะลุง

 ม.1-3

1. เด็กหญิงมุธิตา สายเสาร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์ จั่นแก้ว
3. เด็กหญิงประภัสสร งามพักตร์
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ ผลิตพันธ์
5. เด็กหญิงอรนัฎ ศิริกุล
6. เด็กหญิงพรนภา กระสวยทอง
7. เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวลารักษ์
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ ฆ้องเกิด
9. เด็กหญิงสุพัฒน์ตา บูรพัฒน์
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สันโดด
11. เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภราช
12. เด็กหญิงอรอนงค์ หงษ์คำศรี
13. เด็กหญิงคำหล้า วายลม
14. เด็กชายสรชัช โสพรมมา
15. เด็กชายศราวุธ วิชิตมาก
16. เด็กชายเกียรติวุฒิ ศรีปราช
17. เด็กชายพิชิต ใต้ฤกษ์
18. เด็กชายยุทธิภูมิ สนองกัณฑ์
19. เด็กชายสันติ เจริญพัฒน์
20. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ศรีทอง
21. เด็กหญิงจิรภัทร์ พยัคฆพงษ์
นายสคร ฆ้องเกิด
นางวนิดา ศรีสรวล
บ้านหนองเตียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
140

 A math

 ม.1-3

เด็กหญิงยุพา  แม่นปืน
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฉัตรมาลีรัตน์
นายอมร  สายใจ
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
141

 A math

 ป.4-6

1. เด็กชายกีรติกร ฆ้องเถื่อน
2. เด็กชานวินัย อ่อนประดา
1. นางอาตรีนา จันทร์เนย
2. นางนุชทิรา สุรสูรย์
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
142

 A math

 ม.1-3

ด.ช ภานุกร บุญมา
ด.ช รัตนพร เสริมศรี
นางสาววิเรืองรอง บุญกระโทก
บ้านพรหมนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
143

 A math

 ป.4-6

เด็กชายอิทธิพล บุตรศรี
นายอนันท์ นิลละมัง
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
144

 A math

 ป.4-6

เด็กชายเกษม ศรีเกษม
เด็กชายสิทธิชาติ นันทะ
นางรัศมี คนทัตย์
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
145

 Cross word

 ป.4-6

1.ด.ช.สุพศิน ศิลารักษ์
2.ด.ญ.สุรีย์นิภา ชิดชมนาด
1.น.ส.ประวีนา สุขรินทร์
2.น.ส.ขนิษฐา วิจิตรวงศ์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
146

 Cross word

 ป.4-6

1.เด็กหญิงภัครมัย แพทย์พิพัฒน์
2.เด็กหญิงพิราอร โมรานอก
นางสาววันทนา วัดบัว
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
147

 Cross word

 ป.4-6

ด.ญ.วราภรณ์  ครัวเชื้อ
ด.ญ.ศศิญา  โชตินอก
นางปราณี อาทิตย์วงษ์
บ้านท่าเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
148

 Cross word

 ป.4-6

1.เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองแก้ว
2.เด็กชายอุเทน เยี่ยมชื่น
1.นางสาวสุพัตรา ชิราพฤกษ์
บ้านท่าระพา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
149

 Cross word

 ม.1-3

เด็กชายสหรัถ บุญมากุล
เด็กหญิงวิลัยพร สวัสดิ์ปั้น
นางสาวมาลัย คงชมแพ่ง
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
150

 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

 ป.4-6

เด็กชายอธิป โพยนอก
เด็กชายอานนท์ พงษ์ทอง
เด็กชายสถาพร ชารัมย์
เด็กชายนวพล ศรีวอคำ
เด็กชายปฏิกรณ์ สมอาษา
เด็กชายชิษณุพงศ์ ช้างพา
นายบรรจบ สมอาษา
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
151

 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

 ป.1-3

1. ด.ช.กิตติศักดิ์ นะนุนาค
2. ด.ช. รัฐภูมิ บุญประสิทธิ์
3. ด.ช. วุฒิชัย รัสสะ
4. ด.ช.กฤษฎา เกาะยางเผือก
5. ด.ช.วีระศักดิ์ ศิริสุนทร
6. ด.ช.ณัฐพนธ์ โพธิ์พินิจ
นายดุสิต คำหนองไผ่
นางสาวศิริธร วรรณโพธิ์
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
152

 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

 ป.1-3

เด็กชายบรรณสรณ์ คำตุ้ม
เด็กชายกันทรากร ชารัมย์
เด็กชายตรีเพชร พันธเสน
เด็กชายวิริยะ แพลอย
เด็กชายประพันธ์ ศิลาอุดม
เด็กชายนพรัตน์ บัวกอง
นายบรรจบ สมอาษา
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
153

 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

 ป.1-3

1. ด.ช. ชนะชัย  ได้ฤกษ์   ประถมศึกษาปีที่ 3
2. ด.ช. ณัฐพล  แสวงนอก  ประถมศึกษาปีที่ 2
3. ด.ญ. เอมอร  เหลาคม   ประถมศึกษาปีที่ 3
4. ด.ญ. ณัฐวดี   เรืองยง   ประถมศึกษาปีที่ 2
5. ด.ญ. ปิยะนันท์ เหลาคม  ประถมศึกษาปีที่ 1
6. ด.ญ. สายรุ้ง   ชมพู    ประถมศึกษาปีที่ 2
7. ด.ญ. วันวิษา   ปิ่นธรณี   ประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาว ศิริรัตน์ เลาหสกุล
บ้านบะขมิ้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
154

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

1.เด็กชายณัฐพล โพธิ
2.เด็กชายวีรยุทธ อู่ทรัพย์
3.เด็กหญิงวิภาดา บัวฮมบุรา
1.นายพินิจ คนเสงี่ยม
2.นายกฤติเดช จิตรีเที่ยง
เขาสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
155

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

1. เด็กหญิงอุมาวรรณ กงกำ
2. เด็กชายประสิทธิ ปิตะคำ
3. เด็กชายภาราคร สุทินเผือก
นางสาวสมนา วิงวอน
บ้านแก่งสีเสียด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
156

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

ด.ช.ภีรติ พั้วช่วย
ด.ญ.ปณิดา บรรจงบัว
ด.ญ. ภาวินี แหล้ป้อง
นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
157

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

ด.ช.วาทิตย์ เขียวดำ
ด.ญ. จันทร์เพ็ญ ปัทมารัง
ด.ญ. อารยา ดวงอาจ
นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
158

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

1.เด็กหญิงสุธิดา ราชสอาด
2.เด็กหญิงเขมมิกา พุทธพิมพ์
3.เด็กชายสุทิวัส โสภา
นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
159

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กหญิงณิชา ศิริคง
เด็กหญิงนงลักษณ์ สุกเสาร์
เด็กชายวิษณุ เถาร์จันทร์
นายอนุชา จันทร์ผง
บ้านคลองบุหรี่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
160

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

1.เด็กชายอดุลเดช มุกดาหาร
2.เด็กชายจิรพล จินาวัลย์
3.เด็กชายโกวิท จันทรักษา
1.นางสาวประถาพร ชมระกา
2.นางราตรี ทารัตน์
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
161

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กหญิงณัฐธิกา อักษร
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีธงบล
เด็กหญิงนันฑิตา สายยศ
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
นางสาวมินตรา ขอเชื้อกลาง
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
162

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสุดทา
เด็กหญิงทัชฌา  หล้าภูเขียว
เด็กชายภานุพงษ์  เรืองยง
นางพรวันเพ็ญ กตเวที
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
163

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

เด็กหญิงวัลวิภา  ศรียงยศ
เด็กหญิงพรชิตา ก้อนคำ
เด็กหญิงวิลัยพร ไพรมะรัตน์
นางสาวสมหมาย หวลอาวรณ์
นางสาวเชาวลักษณ์ ถือสัตย์
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
164

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กชายชนาธิป นามน้อย
เด็กหญิงอังวรา สุดชาติ
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปิ่นสุวรรณ
นางบุณยรัตน์ หงษ์สวัสดิ์
นางสาวธนนันท์ กันจันทึก
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
165

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กหญิงดาหวัน ปันคำ 
เด็กหญิงกัลยา สั่งสอน
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา อินทุมาร   
นางสมทรง เกตกะโกมล
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
166

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กหญิงจันทร์ธิรา สีแดง
เด็กหญิงกัลยา ศรีเนตร
เด็กหญิงชณัญญา เดชสุภา
นางส่องศรี จันทร์ตะลิ
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
167

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

1.เด็กหญิงทิพวรรณ พวงทอง
2.เด็กหญิงสุทธิดา จุลกิ่ง
3.เด็กหญิงอรพรรณ มานะบัง
นางณัฎฐากุล เลิศเจริญ
บ้านหนองเตียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
168

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

เด็กหญิงปรารถนา สอนวิชา
เด็กหญิงธัญชนก วงค์โคกสูง
เด็กหญิงสุภัตรา  เสียงสังข์ 
นางสาวศรีสมร ศรีขัดเค้า
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
169

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

1.ด.ช ชลธี ทองมี
2.ด.ช สุรศักดิ์ พรมแสน
3.ด.ช ยงยุทธ์ สุขประสงค์
ครู ปัทมาพร แสงแจ่ม
วัดพวงนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
170

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

ด.ญ.อารีรัตน์ กรส่งแก้ว
ด.ญ.พรสวรรค์ บุญสนอง
ด.ญ.อรทัย แก้วสวัสดิ์
นางสุณีย์ มัดถาปะโท
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
171

 ซูโดกุ

 ป.4-6

ด.ญ ขนิษฐา บัวรอด
นางสาววิเรืองรอง บุญกระโทก
บ้านพรหมนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
172

 ซูโดกุ

 ม.1-3

ด.ช ขจรศักดิ์ ทองโสภา
นางสาววิเรืองรอง บุญกระโทก
บ้านพรหมนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
173

 ซูโดกุ

 ป.4-6

เด็กหญิงมานิตา บัวศรี
นางจริญา อาษาวัง
บ้านภูเงิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
174

 ซูโดกุ

 ม.1-3

ด.ญ.สุวิภา ขาวผ่อง
ด.ญ.ชลธิชา จำจิตร์
ครูพเยาว์ ด้วงทอง
บ้านหนองเตียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
175

 ซูโดกุ

 ป.4-6

เด็กหญิงพันธิตรา มูลศรี
นางสาวนิศารัตน์ วงษ์สกุล
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
176

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ไม่กำหนดช่วงชั้น

เด็กชายนภัสกร จินดาวงศ์ (ออทิสติก)
นางสาววิภา นงค์พรหมมา
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
177

 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน

 ป.4-6

1.ด.ช.อาโณชา รุประมาณ
2.ด.ช.สันติภาพ แหล่ป้อง
1.ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ ฆ้องคำ
2.นางระเบียบ ฆ้องคำ
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
178

 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน

 ม.1-3

1.เด็กชายพิชญุตย์ กั๊กสมบูรณ์
2.เด็กชายรุ่งไพลิน ภวังค์
1.นางราตรี ทารัตน์
2.นางเตือนจิตต์ โพธิ์เชิด
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
179

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงปิยะนุช พลเยี่ยม
เด็กหญิงสุริสา โงนสาย
นางสาวทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์
เขาสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
180

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กชายกฤษฏ์ตพรชัย  ปราณี
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   รัตนะวงศ์ศิริ
นางนงนุช  พงษ์นาค
นางสมใจ  ทางคะพิษ
เทศบาล1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
181

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงสุมินตรา ฉิมเนียร
เด็กหญิงนุชติการ มาลาศรี
นางจันทรา สุทธิประภา
บ้านเขาดิน(คลองหาด) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
182

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงพีรญา ทองแก้ว
นางบุปผา  เอมบุญ
บ้านเขาแหลม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
183

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงอภัสรา  แสงศรี
เด็กหญิงสุพัตรา  สินสิบ
นางพรรณธิพา แจ่มเจริญ
บ้านคลองนางาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
184

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงพฤกษชาติ  จาลุย
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เตชะอมรกุล
นางสาวจินตกาญจน์  พิชิตวิจัย
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
185

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงปัทมพร รักษาภักดี
เด็กหญิงพิมภิชา แสนสวย
นายอลงกรณ์ จงรักษ์
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
186

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงณัฐธิชา   กลิ่นถาวร   
เด็กหญิงหทัยรัตน์   โพยนอก
นางสาวพจนีย์   ทรายงาม
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
187

 กลอนสี่

 ป.4-6

ด.ญ.กาญจนา ตรงฉิน
ด.ญ.จารุวรรณ ด่านมะลิ
นางสาวจิรัชญา แสงยนต์
บ้านดอนดินแดง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
188

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงชนิสรา ปีย์เจริญธนกุล
เด็กหญิงชนิภา ดุมใหม่
นางดวงกมล เกตุดี
บ้านด่านชัยพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
189

 กลอนสี่

 ป.4-6

ด.ญ. อภิญญา  สีแดง
ด.ญ. พจมาน  เจริญดง
นางกรรณิการ์  พิมพาลัย
นางรัตนวรรณ ลิกตัน
บ้านนา(สามัคคีวิทยา) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
190

 กลอนสี่

 ป.4-6

ด.ช.กัมปนาท มาลี
ครูสมศักดิ์ ชัยศร
บ้านหนองเตียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
191

 กลอนสี่

 ป.4-6

ด.ญ.นัสภัสสร เสมแก้ว
ครูสมศักดิ์ ชัยศร
บ้านหนองเตียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
192

 กลอนสี่

 ป.4-6

1.ด.ช.วีระพงษ์ โทษา
2.ด.ญ.สุดธิดา ไก่แก้ว
นางสาวสุปราณี มุสิกา
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
193

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงวรนุช ชื่นใจ
เด็กหญิงนริศรา สำราญ
นางสาวสุรีย์ วงษ์เที่ยง
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
194

 กลอนสี่

 ป.4-6

ด.ญ.มาริษา แสงอาทิตย์
ด.ญ.รักชนก วังศรี
นางสุวรีย์ มั่นนัก
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
195

 กาพย์ยานี 11

 ม.1-3

ด.ญ. วาสนา  วงค์สัมฤทธิ์
นางสาวกนกวรรณ พวงงาม
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
196

 กาพย์ยานี 11

 ม.1-3

ด.ญวิภาภรณ์ รจโสดา
ด.ญอริษา  ศิริชาติ
นางสาวยุพาพร  ชาวแดง
บ้านคลองเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
197

 กาพย์ยานี 11

 ม.1-3

เด็กหญิงผกามาศ สิทธิโยชน์
เด็กหญิงสิริลักษณ์ จันมา
นางพัชรา พวงษ์สัตย์
บ้านคลองธรรมชาติ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
198

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กชายกิตติศักดิ์ บัวฮมบุรา
นางสาวทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์
เขาสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
199

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงรุ่งนภา  พันปาน
นายเผด็จ ทองพร้าว
นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
ธรรมยานประยุต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
200

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงจตุพร เจริญดง
นางสาวพรทิวา เบญจศีล
บ้านกิโลสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
201

 การอ่าน

 ป.1-3

เด็กหญิงเกศรินทร์ พรรณอาราม
นางสายใจ วิริยะกิจ
บ้านแก่งสีเสียด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
202

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงอุมาวรรณ กงกำ
นางสมนา วิงวอน
บ้านแก่งสีเสียด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
203

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงวรัญญา เชื้อสิงห์
นางสาววรัญญา จิตจักร
บ้านเขาดิน(คลองหาด) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
204

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ช. ปรินทร ผาใต้
นางสาวภัทรนันท์ โสดาจันทร์
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
205

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงชญาภรณ์ สัจจะ
นางสาวนิตติยา แก้วมูลมุข
บ้านเขาน้อยสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
206

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงกาญจนา จักรสันเทียะ 
นางสมหมาย ภู่ทับทิม
บ้านเขาภูมิ่ง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
207

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงจิดาภา แสนรัมย์
นางสาวมาลา มุสิแก้ว
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
208

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ญ.มลธิรา เข้าครอง
นางสาวจารุลักษณ์ สมาคม
บ้านเขาสามสิบ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
209

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงธนัฐชา วงษ์ทา
นางน้ำค้าง พรหมณา
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
210

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงรัชพร  ชิดเชื้อ ชั้นป.6
นางสาวเสาวณีย์  เพียซุย
บ้านคลองทราย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
211

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงอลิตา  เรืองทอง
นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
บ้านคลองนางาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
212

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ญ.เพ็ญนภา พรมบัง
นางสาวสมร ด่านตรวจสัตว์
บ้านคลองน้ำใส ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
213

 การอ่าน

 ป.1-3

เด็กหญิงศิริวิลัย ช่างขำ
นางปราณี ศรีทน
บ้านคลองปลาโด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
214

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงกาญจนา มืมขุนทด
นางปราณี ศรีทน
บ้านคลองปลาโด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
215

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงพรศิริ  ตกต้น
นางสาวจินตกาญจน์ พิชิตวิจัย
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
216

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงรวิสรา หันระพัด
นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
217

 การอ่าน

 ม.1-3

1.ด.ญ.สุดารัตน์ มังกร
นายสมจวน กองชิน
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
218

 การอ่าน

 ป.1-3

1.ด.ญ.อรวรรณ โนนคำภา
1.ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ ฆ้องคำ
2.นางระเบียบ ฆ้องคำ
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
219

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงบุญสิตา ประจำตน
นางพรชนก ออมสิน
บ้านคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
220

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงสาวิตรี ทองบ่อ 
นางสาวธีรา ชุณสนิท
บ้านคลองหินปูน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
221

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงสุทธิดา สารีพันธ์
1. นางปริญญา เศษศรี
2. นางยุภิณย์ หงษ์สีลา 
บ้านคลองใหญ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
222

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงมธุริน ไตนำ
นายอลงกรณ์ จงรักษ์
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
223

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงสโรชา ผิวพรรณ
นางละม้าย เสนตา
นายอิสเรศ กองมะณี
บ้านชุมทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
224

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ช.ศุภชัย คนชาญ
นางวรภา กานุสนธิ์
บ้านซับเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
225

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ญ.นิสาชล  อยู่ดี
นายเเสงอรุณ  กฎมัจฉา
บ้านท่าเต้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
226

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงนหฤทัย  บุญชู
นางพชรพร  บุญสมนึก
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
227

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงปิยะธิดา เขื่อนเขตต์
นางธนัญญา มานะคิด
บ้านทุ่งพลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
228

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ
นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
229

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กชายเจษฎากร หมอดี 
นางสาวนิยดา นานประโคน
บ้านเทศมงคล ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
230

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงสุทธิดา  กลิ่นสอน
นางสาวฉัตรสุดา  แจ่มประโคน
บ้านไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
231

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ญ. จิตสราพร  ภัยบึง
นางกรรณิการ์ พิมพาลัย
นางรัตนวรรณ ลิกตัน
บ้านนา(สามัคคีวิทยา) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
232

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงอัญชลี สิงโห
นายคุณากร ตะวงษ์
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
233

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กชายจีรชัย ชื่นครื่น
1. นางสาวสุรัสวดี สุพรรณการ
2. นางแววดาว จันทรา
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
234

 การอ่าน

 ป.4-6

1. ด.ญ.มะลิวัลย์  ผิวหอม
นางอาภัสรา  กฤษดานนท์
บ้านเนินผาสุก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
235

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงราตรี โมซา
นางละเมียด บำรุงวัฒนะ
บ้านเนินสวนอ้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
236

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงรัชดา สุขลาภ
นางวิไลรัตน์ นุชเล็ก
นางอุไรวรรณ วงษืแก้ว
บ้านเนินสะอาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
237

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองย้อย
นางแพรวพรรณ อ่อนน้อม
บ้านบะขมิ้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
238

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ นุตะระ
นายสงกรานต์ สร้อยบัว
นายณรงค์ฤทธิ์ สำราญ
บ้านบึงพระราม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
239

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กชายสุรยุทธ์ เกรัมย์
นางสาวจรัญญา สิงห์บุตรา
บ้านพระเพลิง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
240

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กชายณัชพล เมืองขุนทด
นางสาววนิดา ศรีดาจักร์
บ้านภูเงิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
241

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงเกษรา ซอหิรัญ
นางจุฑารัตน์ นิลละมัง
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
242

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงรัชพร  เบอร์ขุนทด
นางสาวดวงกมน  อยู่สุข
บ้านวังดารา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
243

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ช.ธีรภัทร ศรีจันทร์
คุณครูสุวิมล ดวงสิงห์
บ้านวังยาง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
244

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กชายศรัณยู ขันธวิชัย
นางลัดดาวัลย์ สุดสวาท
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
245

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ญ.สุภิสรา โพธิ์แก้ว
น.ส.รัศมี ปุยะติ
บ้านวังวน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
246

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กชายนพดล ดำดี 
นายอัมรินทร์ จันทาอ่อน 
บ้านวังสำลี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
247

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงวรัญญา  ฉิมชนะ
นางชนาภรณ์  เกิดวัน
บ้านศาลาลำดวน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
248

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงกันตพร นิยะมะ
ครูอินทิราวดี เจริญสุข
ครูชุดาภรณ์ จันทร์สง่า
บ้านแสงจันทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
249

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงชณัญญา เดชสุภา
นางส่องศรี จันทร์ตะลิ
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
250

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงวริสรา  ยืนยาว
นางสาวสุมาลี  ผาเจริญ
นางสุพรรณ  วันแก้ว
บ้านหนองนกกระเรียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
251

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กชายสิรภพ สรสิทธ์
ว่าที่ร.ต.หญิงกานต์พิชชา ภูมิโสม
บ้านหนองปรือ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
252

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ญ.นวรัตน์ คงคา
นางสาวสุปราณี มุสิกา
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
253

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงกุลิสรา  เหสุขสวัสดิ์
1. นางเนตรชนก ยืนยาว
2. นางสาวทัศนีย์ เจดีย์
บ้านหน้าสถานี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
254

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงศรัญญา พุ่มเหม
นางขนิษฐา จันทะราช
วังจระเข้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
255

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ญ.พาขวัญ  บุญชาติ
นางมาลี พรรครัตน์
วัดเกศแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
256

 การอ่าน

 ม.1-3

เด็กหญิงปราณปริยา รัตนดา
นางสุพัตรา จันทร์พิทักษ์
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
257

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงอนามิกา อาจห้วยแก้ว 
นางสาวจรรยา บุญมั่น
นางสรียา งามจารุโชคทวี
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
258

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงณัฎฐนิช จินโจ
นางบุญญารัสมิ์ ช่างกลึง
อนุบาลเขาฉกรรจ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
259

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงน้ำทิพย์ ขันชัย
นางสุมิตรา สีดาบุตร
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
260

 การอ่าน

 ป.4-6

ด.ญ.เกวลิน บวกขุนทด
นางสาวสิริมา หาญประสพ
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
261

 แต่งบทร้อยกรอง

 ป.4-6

ด.ญ. สุมิตรา ปัทมารัง
ด.ญ. พรชิตา น้อยทอง
นางสาวภัทรนันท์ โสดาจันทร์
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
262

 แต่งบทร้อยกรอง

 ม.1-3

1.เด็กหญิงจุฑามาศ  เด็ดขาด
2.เด็กหญิงกาญจนา โนนหมอ
นางสาวปิยวดี วงศ์วัฒน์
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
263

 แต่งบทร้อยกรอง

 ม.1-3

เด็กหญิงเสาวรักษ์  พรมพุทธา
เด็กหญิงขวัญฤดี  โพธิ์ศรี
นางสาวจุฑารัตน์  ก้อนบุญ
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
264

 แต่งบทร้อยกรอง

 ม.1-3

เด็กหญิงพิมพิลัย จ่าภพ
นางเกษร โพธิ์ศรี
นางสาวจรัญญา สิงห์บุตรา
บ้านพระเพลิง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
265

 แต่งบทร้อยกรอง

 ม.1-3

1. เด็กชายมงคล บุญเรือ
2. เด็กชายนิติธร มรกตเขียว
ว่าที่ร.ต.หญิงกานต์พิชชา ภูมิโสม
บ้านหนองปรือ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
266

 แต่งบทร้อยกรอง

 ป.4-6

เด็กหญิงสุกัญญา ค่ำชู
เด็กชายมนัสพงศ์ ชมดง
นางจิตติมา ภู่ชัย
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
267

 แต่งบทร้อยกรอง

 ป.4-6

เด็กหญิงวรรณฤดี สีหาจันทร์
เด็กหญิงปาริฉัตร พวงสินธุ์
นางสุมิตรา สีดาบุตร
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
268

 แต่งบทร้อยกรอง

 ป.4-6

1.เด็กชายพัฒธนพงษ์ สมหงส์
2.เด็กหญิงนงนุช พรหมพิพัฒ
1.นางเพ็ญพิมล มั่นคงโชคดี
2.นางยุพา จักรคำ
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
269

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

เด็กหญิงสลิลดา ช่างคิด
นางสมนา วิงวอน
บ้านแก่งสีเสียด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
270

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

เด็กหญิงสุดารัตน์  ค้าทอง
นางพรรณธิพา แจ่มเจริญ
บ้านคลองนางาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
271

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

เด็กหญิงพันทิมา พร้อมทรัพย์
นางณัฐรวดี ภูครองนาค
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
272

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

ด.ญ.เบญจมาศ ทิษา
นางสาวคนึงนิจ บึญมาโนน
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
273

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

1. ด.ญ. สุนิสา เดชสอน
1. นางสมจิตร ศรีเพ็ชร
2. นางฐิราภรณ์ มีผล
บ้านซับสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
274

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

เด็กชายญาณวิทย์ ฆ้องจันดา
นางสาวประถาพร ชมระกา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
275

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

เด็กหญิงทัตพิชา  บุตรดีสุวรรณ
นางทวีสุข  เมืองสุข 
นางสาวสมรักษ์  คำมี
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
276

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

เด็กหญิงศศิกานต์ ไพรชิต
นางธนัญญา มานะคิด
บ้านทุ่งพลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
277

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

1. ด.ญ.ธิดารัตน์  ประจันบาน
นายดิเรก  แสนใจกล้า
บ้านเนินผาสุก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
278

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

1.เด็กหญิงสุธาสินี สิงหะ
1.นางนพรัตน์ เกษทองมา
2.น.ส.ศิริเพ็ญ สุขมั่นศักดิ์
บ้านห้วยไคร้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
279

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

เด็กหญิงจุฑามาศ ทามะดา
นางสาวจรรยา บุญมั่น
นางสรียา งามจารุโชคทวี
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
280

 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

 ป.4-6

ด.ญ.เกวลิน เกตุขุนทด
นางสาวดวงใจ รีไพโรจน์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
281

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงดารณี สีมาโสม
นางสาวทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์
เขาสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
282

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กชายวสุพจน์  ศรีพลนอก
นางอัญชนา  จิตรสว่างทรัพย์
นางสาวกัญญาภัค  ขยันคิด
เทศบาล1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
283

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กหญิงอาทิตยา อิศร
นางธนภร ตีบจันทร์
บ้านกิโลสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
284

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กชายฉัตริน ชนะมาร
นางสาวพรทิวา เบญจศีล
บ้านกิโลสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
285

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กหญิงณัฐมน สุทธิโยชน์
นางวันเพ็ญ พันธ์สิน
บ้านแก้ง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
286

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงจิราพร สุขหย่อง
นางสมนา วิงวอน
บ้านแก่งสีเสียด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
287

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กชายทยากร อินผล
นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี
บ้านเขาดิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
288

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

ด.ญ. ประภัสรา ศฤงคาร
นางสาวภัทรนันท์ โสดาจันทร์
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
289

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

ด.ญ. ช่อผกา ช่างกลึง
นางศิริรัตน์ ศาสตร์แก้ว
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
290

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

1.เด็กหญิงณัฐณิชา จงปลูกกลาง
นางสาวนิตติยา แก้วมูลมุข
บ้านเขาน้อยสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
291

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กหญิงเกศิณี ชิดมณี
นางสาวมาลา มุสิแก้ว
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
292

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงศิริวรรณ ไทยแท้
นาวสาวบุญสิริ ธรรมมา
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
293

 เรียงความและคัดลายมือ

 ม.1-3

เด็กหญิงกรองทอง ศรีใย
นางสาวปิยวดี วงศ์วัฒน์
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
294

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงศศิธร สิงห์ดำ
นางบุปผา เอมบุญ
บ้านเขาแหลม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
295

 เรียงความและคัดลายมือ

 ม.1-3

เด็กหญิงจิตภรณ์ ดีผลัด
นางสังวาลย์ วรรณสุทธิ์
บ้านเขาแหลม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
296

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงน้ำผึ้ง พูนผล
นางน้ำค้าง พรหมณา
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
297

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

ด.ญ.พิยดา แซ่อึ๊ง
นางสาวรัฐธิการ ซุยซวง
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
298

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

ด.ญ.อาทิตยา ห่อทรัพย์ 
นางสาวรัฐธิการ ซุยซวง
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
299

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กหญิงพรสิริ  โมราขาว
นางดวงฤดี  สมวงค์
บ้านคลองทราย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
300

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฟุ้งสุข  ป.6
นางสาวเสาวณีย์  เพียซุย
บ้านคลองทราย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
301

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กชายบุญพิทักษ์ ปัดนา
นางพัชรา พวงษ์สัตย์
บ้านคลองธรรมชาติ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
302

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงพรอรุณ  บุตรแสง
นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
บ้านคลองนางาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
303

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

ด.ช.ระพีพัฒน์ แต่งอ่อน
นางสาวสมร ด่านตรวจสัตว์
บ้านคลองน้ำใส ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
304

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงเนตรนภา  กาบมาลี
นางสาวจินตกาญจน์  พิชิตวิจัย
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
305

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงอสุรีย์ โหล่มกลาง
นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
306

 เรียงความและคัดลายมือ

 ม.1-3

เด็กหญิงธนากร  บุญแสง
นางสาวจุฑารัตน์  ก้นบุญ
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
307

 เรียงความและคัดลายมือ

 ม.1-3

1.ด.ญ.ภัณฑิรา รอดพ้น
นายสมจวน กองชิน
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
308

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

ดญ.ขวัญจิรา พูนสวัสดิ์
นางพรทิพย์ มูลรัตน์
นางชุตินันท์ รักษาสัตย์
บ้านคลองหมี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
309

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กหญิงสา  เพียบ
นางสาวสุภาภรณ์  อ่อนนำคำ
นางปริญญา  เศษศรี
บ้านคลองใหญ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
310

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงวทันยา  ศรีเมืองโข
นางยุภิณย์ หงษ์สีลา
นางปริญญา เศษศรี
บ้านคลองใหญ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
311

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

1. เด็กหญิงรินลดา  ภักดี
นางพรจันทร์   อาษาแก้ว
บ้านคลองอุดมสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
312

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงจิตวจี  จ้อยสำเภา
นางบุปผา  มีกลางแสน
บ้านคลองอุดมสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
313

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กหญิงชิวผิง หลอ
นายภูริภัทร จรูญฉาย
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
314

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กหญิงปิยะธิดา สีระชาติ
นางละม้าย เสนตา
บ้านชุมทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
315

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กชายโยธิน พลายแก้ว
นางละม้าย เสนตา
นายอิสเรศ กองมะณี
บ้านชุมทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
316

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

ด.ญ.ณัฐธิดา เกษาสะอาด
นางวรภา กานุสนธิ์
บ้านซับเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
317

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

ด.ญ.ดวงดี สอนวงษ์
นางวรภา กานุสนธิ์
บ้านซับเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
318

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

ด.ญ.พัชราภรณ์ พ่วงพันธ์
นางสาวศิริธร วรรณโพธิ์
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
319

 เรียงความและคัดลายมือ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ศศิธร แคนรัมย์
นางสาวคนึงนิจ บุญมาโนน
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
320

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

1. ด.ญ. ทรรศนีย์  หนูแสง
1. นางสมจิตร ศรีเพ็ชร
2. นางสมพิศ เข็มนาค
3. นางฐิราภรณ์ มีผล
บ้านซับสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
321

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

ด.ญ.เมธาวี จันเสน
นางสาวจิรัชญา แสงยนต์
บ้านดอนดินแดง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
322

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงกนกวรรณ ทวีผล
นางสาวประถาพร ชมระกา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
323

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงยุวดี  นอขุนทด
นางจีราภรณ์ ปลื้มพันธ์ 
บ้านทัพหลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
324

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

ด.ญ.อภิญญา  สาลีคำ
นางคำนึง  สุรินทร์ศักดิ์
บ้านท่าเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
325

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

ด.ญ.นริศรา อุสาหดี
นางสายใจ ถานะวร
บ้านท่าเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
326

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กชายบรรณสรณ์ คำตุ้ม
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
นายธนภัทร นงเยาว์
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
327

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

1.ด.ญ.ทิพย์สุสรรณ  พะชะ
นายเเสงอรุณ  กฎมัจฉา
บ้านท่าเต้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
328

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กหญิงพรรณนารา บุญเครือบ
นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร
บ้านท่าผักชี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
329

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

 เด็กหญิงนภัสสร ทูคำมี
นางสาวอนงค์ภัทร์ ทาทั่ว
บ้านท่าแยก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
330

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

ด.ญ.สภาวดี ทิวงษา
นางบุญสม บุญอรรถาเมทธ์
บ้านท่าแยก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
331

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงวรรณิศา  พุทธา
นางพชรพร  บุญสมนึก
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
332

 เรียงความและคัดลายมือ

 ม.1-3

เด็กหญิงกาญจนา  มาลาพุด
นางสาวปิยะนุช โคตะยันต์
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
333

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงพุทธิดา วุฒิประภา
นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
334

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงวนิดา หวังโอบกลาง
นางสาวบัวเลียน พรมแก้ว
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
335

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กชายสิทธานนท์ หอมสมบัติ
นางลำไพ เวทย์อุดม
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
336

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

ด.ญ. อัญชิษฐา ทิพย์โอสถ
นางกรรณิการ์ พิมพาลัย
นางรัตนวรรณ  ลิกตัน
บ้านนา(สามัคคีวิทยา) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
337

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

เด็กหญิงกรวรรณ กันโท
นางเกษร ทุมประดา
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
338

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงชุตินันท์ ศิริปิ่น
นายคุณากร ตะวงษ์
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
339

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6

เด็กหญิงบุษบา สดภิบาล
1. นางกุศลิน ตั้งสุข
2. นางปัทมา วงษ์ผึ่ง
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
340

 เรียงความและคัดลายมือ

 ม.1-3

เด็กหญิงบุษบา เสียงเย็น
นางทัศนะ พานิชไทย
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
341

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.1-3

1. ด.ญ.กิตติมา  จันทรา
นายดิเรก  แสนใจกล้า
บ้านเนินผาสุก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
342

 เรียงความและคัดลายมือ

 ป.4-6