5/10/2558

 

รายงานผลสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน 

ที่

 

กิจกรรม

 

ระดับชั้น

 

ชื่อ-สกุล นักเรียน

 

 

ชื่อ-สกุล ครู

 

โรงเรียน

Printใบเกียรติบัตร

1

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.ด.ชปรีชา แก้วหานาท
2.ด.ชอภิสิทธิ์ โชคอำนวย
3.ด.ญสุนิสา จันทร์พวง 
นางวันเพ็ญ  อยู่เอี่ยม
บ้านคลองเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
2

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายสุวิจักขณ์ โพธิ์งาม
2. เด็กชายรพีภัทร เฉลิมศรี
3. เด็กชายสมคิด พื้นบาตร
นางมยุรี กลางหน
บ้านท่าระพา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
3

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. ดญ.จิรประภา  ถาวรยิ่ง
2. ด.ญ.ศศิธร  บุญตา
3. ด.ญ.ฐิตาภา  จันทร์เจียม
นางรัชนี  กล้าหาญ
นางธิติมา  ชนาสิทธิ์
บ้านเนินผาสุก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
4

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงสุกันยา ศรีโพธิ์
เด็กชายวุฒิชัย กันคำภา
เด็กชายภูวดล อัควงค์
นางสุพรรณ  วันแก้ว
บ้านหนองนกกระเรียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
5

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายวีรภาพ ผึ่งผาย
เด็กชายชญานันท์ ถมจอหอ
เด็กชายอนุวัฒน์ สาระสาท
นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญ
บ้านหนองผักหนาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
6

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ใจไทย
นางสุทธิ์พันธุ์ โททิพยวงค์
บ้านแก้ง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
7

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กชายกวินภพ สิงห์สังข์
นางจิรดา พิมพ์พระธรรม
บ้านเขาดิน(คลองหาด) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
8

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กชายสิปปกร เทวัน
นางสาวอังกูร ศรีดาชาติ
บ้านเขาน้อยสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
9

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

1.เด็กชายปริญญา บุรารักษ์
นางศศิธร ไผ่โสภา
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
10

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ณภัทร พรมภักดี อนุบาล 2
 นางสุดาพร วันหนองสา
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
11

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงชนิดา โชติกมณีย์
นางสมใจ โสภา
บ้านคลองบุหรี่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
12

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงขวัญฤดี อังกาบ
นางศิริวรรณ อ่อนทองคำ
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
13

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงนวรินทร์ สมปัญญา
นางสุนิดา ไพรบึง
บ้านคลองมะละกอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
14

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญฺงกษิรา ปุรา
นางยศนันท์ เพ็งจางค์
นางบัวลอย มะลิสา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
15

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยเคน
ครูอิสรีย์ จารุโรจน์วัฒนา
บ้านท่าเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
16

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงพรทิพา ตันวงค์ษา
นางสาวจารุวรรณ เฉลิมวงศ์
บ้านพระเพลิง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
17

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงอรพิมล เถาทอง โรงเรียนบ้านวังดารา
  นางสาวพัชิยา แก่นสา 
บ้านวังดารา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
18

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สิงหาราม 
คุณครูรุ่งนภา ศรีบุญเรือง
บ้านวังบูรพา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
19

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงญาณิน เครือวัลย์
นางสาวรัตนา บังศรี
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
20

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ธีรนันท์ สุพันธ์
นางฐิติรัตน์ เอี่ยมสกุล
บ้านสี่แยก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
21

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงสกาวรัตน์ สิงห์ทองดา
นางอรวรรณ ชัยยันต์
บ้านแสงจันทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
22

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

ด.ญ.วัลลดา เคนซาพู
นางจินดา พิมอรัญ
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
23

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.ด.ญ.กุลนัดดา อนุรักษ์
2.ด.ญ.ญาณี พรมพานิช
3.ด.ญ.ปิ่นมณี สารสรรณ์
1.นางสมรส หาญณรงค์
2.น.ส.ศิลาพรรณ ตรีวัฒนานนท์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
24

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กชายจิฎฎิโชฎิ วรรธนะโรจ
เด็กหญิงวรวลักษ์ มานะสร้าง
เด็กหญิงมนันชนก อุดด้วง
นางสาวเชษฐ์สุดา ขำเนียม
นางสาวจินตนา อาษา
ชุมชนพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
25

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ญ.สุกัญญา ศรีจันทร์
ด.ญ.ณัฐญาดา ภาวงศ์
ด.ญ.ศิรดา ทีนาคะ
นางสาวอุทิศ พรมดี
นางสาวชนัดดา บ้านแสน
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
26

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงวรรณา ตะกิ่มนอก
เด็กหญิงทาริกา ทองจันทร์
เด็กหญิงเนตรนภา เนียมคำ
นางจิรดา พิมพ์พระธรรม
บ้านเขาดิน(คลองหาด) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
27

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กชายวีรศักดิ์ บุราณสาร
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุข
เด็กหญิงพิมพา นินชำนาญ
นางสาวปสุตา สรีมาลา
บ้านเขาดิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
28

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงกตัญญุตา จันทร์เครือ อ.2
2.เด็กหญิงนภัสสร ฟองทูม อ.2
3.เด็กหญิงภริดา ใจไธสง อ.2
นางสิริพิชญ์ เทวัน
บ้านเขาน้อยสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
29

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ช.ศุภวิชญ์ วิเชียร
ด.ช.กฤตนู พิลา
ด.ญ.นภสร ล้อมฤทธิ์
นางสาวรุจาภา โฉมฉาย
บ้านเขาสามสิบ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
30

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงพิชชาภร ปราณีตพลกรัง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์ เตโชชัยจิตต์
3. เด็กหญิงดากานดา ทองศรี
นางกรุณา กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
31

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ตรีรีตน์ วิโรทศ
ด.ญ.นันทัชพร บุญกลาง
ด.ญ.จงรัก พิศภา
นางสาวธัญรัศม์ จิตลมุนธนัตย์ 
บ้านคลองคันฉอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
32

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ญ.จงรัก พิศภา
ด.ญ.ตรีรัตน์ วิโรทศ
ด.ญ.นันทัชพร บุญกลาง
นางสาวธัญรัศม์ จิตลมุนธนัตย์
บ้านคลองคันฉอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
33

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1 ด.ช.จีรพงษ์ จำปาทอง
2 ด.ญ.ญาณิสา ศรีสงคราม
3 ด.ญ.ศรีสวลี เชิดชู
นางสุดาพร วันหนองสา
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
34

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.ด.ชวีระชาติ ญาติด่านกลาง
2.ด.ญธัยรัตน์ ลำน้ำเที่ยง
3.ด.ญวาสนา อิ่มกรุง
นางสาวสมปอง  โพธิตะนิมิตร
บ้านคลองเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
35

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. ด.ญ. วารุณี มีมุข
2. ด.ช. สิทธกร เข็มรัตน์
3. ด.ญ. สุชาดา จัตุรัส
นางสาวลัดดาวรรณ คันทรง
บ้านคลองทราย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
36

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ณิชาดา ศรีอุดร
ด.ญ.ศิริลักษณ์ กัสนุกา
ด.ญ.ธฤษวรรณ น้ำทรัพย์
น.ส.นุจริน บุญซ้อน
น.ส.สุดใจ วิเศษสังข์
บ้านคลองธรรมชาติ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
37

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงขวัญศิริ สระแก้ว
เด็กหญิงวิพรรษา ภูมีทอง
เด็กหญิงเจนจิรา ขาวเขว้า
นางสาวศศิกัญญาณัฐ พันตาวงษ์
บ้านคลองน้ำเขียว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
38

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ช.ภูษิต ประทัง
ด.ญ.สุภัตรา บวร
ด.ญ.จุฬาลักษณ์ นิรไพร
นางภาณี เทสินทโชติ
นางสาววิภารัตน์ จิตรจักร
บ้านคลองน้ำใส ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
39

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กชายสสิวัตร เรืองสา
2.เด็กหญิงกัญจนพร นาสืบ
3.เด็กหญิงสาวิตรี ศรีพิราม
นางเนาวรัตน์ เงินเต็ม
บ้านคลองปลาโด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
40

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงพรรษมน  ผุยทอง
2. เด็กหญิงเกศินี     แม่นปืน
3. เด็กชายสงกรานต์  ชัยเจริญ
นางกัญญารัตน์  แสนใจรักษ์
บ้านคลองศรีเมือง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
41

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.ดช.ภานุพงษื เอมกลาง
2.ดช.กิตติพงษ์ เอี่ยมโต
3.ดญ.สุกฤตา อุ่นจันทร์
นางชุตินันท์ รักษาสัตย์
บ้านคลองหมี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
42

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงปิยะมาศ เปลมเขียว
เด็กหญิงสุริยโสภา สุวรรณนรงค์
เด็กหญิงกมลชนก ดาลี
นางบุญพา ศิลปธรรม
นางนพธีรา เหมนาค
บ้านคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
43

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงกรกนก หนุสิงห์
2.เด็กหญิงกันติชา สิมุธิ
3.เด็กหญิงนันธิชา เอี๊ยวเจริญ
นางสาวสำเนียง คำต่าย
บ้านคลองหินปูน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
44

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงอรวรรณ ศรีคำ
2. เด็กหญิงญาณิศา ระวังกลาง
3. เด็กหญิงทัศณีญา ขันแก้ว 
นางวันเพ็ญ  พรหมศิริ
บ้านคลองใหญ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
45

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงธนัญญา อินทิรัตน์
เด็กหญิงนารีรัตน์ แก้วจันทร์
เด็กหญิงกลัญญุตา เสนสกุล
นางเนาวรัตน์ ผาอ่อน
นางสาวสุปราณี อินทโฉม
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
46

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงสมจิตร์ เชิงเขา
2.เด็กหญิงสุพัตรา เจนดง
3.เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุทธิเรือง
นางพูนสุข ทานกระโทก
บ้านโคกมะตูม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
47

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. ด.ญ. ธิราพร   คุ้มห้วยบง
2. ด.ญ. นภัสสร  พัดชา
3. ด.ญ. พรนิภา  ดวงดี
1. นางสมพร  หาญกล้า
2. นางสมสนิท สารรัมย์
บ้านซับสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
48

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กชายกฤษณชัย ชาดง
เด็กหญิงจิณณพัท ตุมา
เด็กชายอุดมศักดิ์ เหลืองอร่าม
นางสิริกาญจน์ ชอบรส
บ้านดอนดินแดง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
49

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงดวงกมล ด่านแก้ว
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ สีก่อง
เด็กหญิงสุภาวดี หนูสูงเนิน
นางบัวลอย มะลิสา
นางยศนันท์ เพ็งจางค์
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
50

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. ด.ญ.อภินันท์  ชาวสวน
2. ด.ญ.ปัณฑิตา ปัณฑรางกูร
3. ด.ช. อภินิชย์  ชาวสวน
นางสาวณัฐปภัสร์ แขมคำ
บ้านท่ากะบาก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
51

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงสุธิสา  ศรียาโยชน์
เด็กหญิงนรมน ไพเราะ
เด็กหญิงณัฐธิดา ดัดถุยาวัตร
ครูอุไรรัตน์ นิยมสิทธิ์
บ้านท่าเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
52

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงชุติมันต์ บุญชิต
2. เด็กหญิงชมพูนุช เจนดง
3. เด็กชายโชคอรุณ เคนด่าน
นางสาวนันทิยา เชตุพงษ์
บ้านท่าช้าง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
53

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงรัตน์ติญาภร โฉมอาจ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทโชติ
3. เด็กชายจิรายวุฒิ ฤาศักดิ์
นางสาวศศิวิมล ศรีบุญมี
บ้านท่าผักชี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
54

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  สามารถ
2. เด็กหญิงสุพรรษา ท่ายอดรัก
3. เด็กหญิงอนันญา  สิงพันทา
นางพรพิมล ยินดีรส
นางสาวเพ็ญนภา  ศรีแปลก
บ้านท่าแยก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
55

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงณภัทร ทองแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร คงคำมาก
3. เด็กหญิงกชพร เฉลิมศรี
นางมยุรี กลางหน
บ้านท่าระพา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
56

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงเสาวภา บัวพันธุ์
2. เด็กชายสิริโชค เหลี่ยมพันธุ์
3. เด็กชายธัญธร สมมิตร
นางสาวพัชรวลัย ดวงเดช
บ้านทุ่งพลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
57

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา แก้วอุดทา
3. เด็กหญิงอรัญญา รักษี
นางแววดาว จันทรา
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
58

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. ด.ญ.กิ่งกาญจน์  คำแดง
2. ด.ช.อนุสรณ์  จำรัส
3. ด.ช.ประดิพัทธ์  สร้อยสูงเนิน
นางรัชนี  กล้าหาญ
นางธิติมา  ชนาสิทธิ์
บ้านเนินผาสุก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
59

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงภัทรธิดา สายทอง
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไกรสิงห์
เด็กหญิงภัทรธิดา พนัส
นางบุหลง จันลา
นางสาวอมร เพ็งรอด
บ้านเนินสะอาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
60

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.ด.ญ.ดิษลดา ถูกหมาย
2.ด.ญ.นุชนารถ ค้าปลา 
3.ด.ญ.พิลาศลักษณ์ เพียรโนนไทย
นางสาวศศิธร โพลงเงิน
บ้านบึงพระราม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
61

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กชายจีรนนท์ จันทกุมมาร
เด็กหญิงสุภาวดี เวหาด
เด็กชายธนวัฒน์ ศิลาผอง
นางสาวผ่องศรี โรหิตรัตนะ
นางสาวเกตน์สิรี คุ้มทอง
บ้านป่าระกำ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
62

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงณัฐภัทร อุ่นถิ่น
2.เด็กหญิงอรนุช  สุดแสวง
3.เด็กชายศุภกฤต พลศรี
นางสาวสุนิสา  สายแก้วดี
บ้านพรสวรรค์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
63

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงยุวธิดา เพ็งสา
เด็กหญิงนภาพร เกษตรภิบาล
เด็กหญิงวรัญญา จำปาบุรี
นางสาวจารุวรรณ เฉลิมวงศ์
บ้านพระเพลิง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
64

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. ด.ญ.ธิดารัตน์ วงษ์ยะ
2. ด.ญ.ชวัลลักษ์ ชัยชาติ
3. ด.ญ.วรัญยา พรมศรี
นางสาวเกษรินทร์ คำรอด
บ้านไพรจิตรวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
65

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทรเพ็ชร
เด็กหญิงทิพย์พิมล หมู่อำพันธ์
เด็กหญิงสินีนุช กำไลทอง
นางสุธาดา วงษ์เส็ง
บ้านภูเงิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
66

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงปิยพร  พวงทอง
เด็กหญิงประภาภรณ์  ชื่นรส
เด็กหญิงพรประภา  คำดี
นางมณีวรรณ  ศรีจันทรา
นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
67

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กชายระพีพัฒน์ อุ่นธง
2. เด็กหญิงสิริมา เกษไชย
3. เด็กหญิงสิริยา เกษไชย
นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน
บ้านวังยาง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
68

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สีนวล
เด็กหญิงสุพรรษา ชำนาญปืน
เด็กหญิงนุภาพรณ์ ดอนเตาเหล็ก
นางสาวรัตนา บังศรี
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
69

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ช.วิทยา ใหม่ผึ้ง
ด.ญ.อัสมา ท้วมพันธ์
ด.ญ.ประกายมาศ ศรีสุข
นางนิภา โนนคำภา
บ้านสี่แยก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
70

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.ด.ช. อนุภัทร  ต่างสี
2.ด.ญ.ศิริภา  ดาวุธ
3.ด.ญ.พราวนภา  จันทร์ลา
ครูบังอร  เผ่าภูรี
บ้านหนองกะทะ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
71

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. ด.ญ.ปัทมาพร ปัทธะนะ อ.2
2. ด.ญ.พิมพร รัตนรัตน์ อ.2
3. ด.ช.คฑาเพชร เดิมขุนทด อ.2
นางสาวธนัญญา ขยันแท้
บ้านหนองแก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
72

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กชายสิทธิพร เข้าครอง
เด็กเอกวุฒิ พาธร
เด็กหญิงนฤมล เสวันนา
นางอรุณี จินดาหรา
บ้านหนองไทร ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
73

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงสุวนันท์ พลท้าว
2.เด็กหญิงนิด ทวนเลือง
3.เด็กหญิงภาศินี ปานสุวรรณ
นางสาววรลักษณ์ คงคำศรี
บ้านหนองปักหลัก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
74

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

๑. เด็กหญิงอุทัยทิพย์ พาพักดี
๒. เด็กหญิงพัชราภา เสนามนตรี
๓. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ จันดารัตน์
๑. นางวันเพ็ญ รวดเร็ว
๒. นางสาวสำเนา มาหา
บ้านหนองสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
75

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. ด.ญ.สิริพรรณ ประสานศรี
2. ด.ญ.สุพัตรา พุ่มชื่น
3. ด.ญ.วิภาดา วันทา
1.นางบุญภา ผาเจริญ
2.นางสาวกุศลิน คำเรือง
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
76

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

 1 เด็กหญิงวรรณวนิชย์  แสนสุข
 2 เด็กหญิงสวรรยา  ด่านใน
 3 เด็กหญิงกุสุมา  จันทร์เงิน
ครูสมใจ ยศกิ่ง
ครูบุญญาณี แกล้วกล้า
บ้านห้วย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
77

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงปลิตตา เทพรักษ์ 
เด็กหญิงนันทิตา ศรีษะนอก 
เด็กหญิงเบญญทิพย์ พระสงฆ์ 
นางสาววิมพ์วิภา รักษาทรัพย์ 
นางสาวสุมิตรา ดวงจำปา 
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
78

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงกันติชา สารทิ
เด็กหญิงพิมพ์มณี จีเวิน
เด็กหญิงอัญชลีกร นาคศรี
นางสาวชลธิชา มะลิทอง
บ้านใหม่สระบุรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
79

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ญ.สโรชา พุ่มเหม
ด.ช. อภิสิทธ์ ศรีพรม
ด.ญ. สุภิญญา ปัดชากาว
นางสาวพัชรีย์ เทศไธสง
วังจระเข้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
80

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กชายกษฤตภาส มณฑก
2.เด็กชายจักภัทร กวดสำโรง
3.เด็กชายนนปวิธ ผลทวี
นางสาวรุ้งนภา มั่นคง
วังศรีทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
81

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงชาลิศา คงชูศรี
2.เด็กหญิงปนัดดา พิทักษ์รัตน์
3.เด็กชายอนุวัฒน์ คำกำเนิด
1.นางสาวสุภาพ บุญเรืองผล
2.นางสาวฐิติรัตน์ หอมเนียม
วัดพวงนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
82

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.ด.ญ.แพรวา บุติมาลย์
2.ด.ญ.กนกวรรณ สิงห์แก้ว
3.ด.ช.ธนวัฒน์ จารุจิตร
1.นางวันเพ็ญ คำดำ
2.น.ส.นาตยา กระราม
สามัคคีราษฎร์บำรุง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
83

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงพรลภัส เถาเข็ม
เด็กหญิงวรัทยา บุญทิพย์
เด็กหญิงธิษณมดี แสนสวาท
นางสาวรัฐนก อยู่เอี่ยม
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
84

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงวันวิสา เขาเวียงชัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญมา 
3. เด็กหญิงอังคณา มะลัยทอง  
นางสาวขมิ้นชัญ ธัญญากิจ 
อนุบาลเขาฉกรรจ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
85

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงณิชกาญจน์ ศรีทอง
2. เด็กชายธนากร มีสัตย์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สกุลพานิช
นางสาวจารุวรรณ  บุญกระพือ
อนุบาลบ้านจันทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
86

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงหทัยภัทร   ช่างอบ
เด็กหญิงณัชชา   แดงสระน้อย
นางสาวสมหญิง  ชุมสุข
นางสาววิสุทธิยา  แจ่มจันทร์
เทศบาล1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
87

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.เด็กชายอภิสิทธิ์ชัย ทองโต
เด็กหญิงปนัดดา ปัทธิสามะ
นางอุริษา กลมเลี่ยม
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
88

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายสุรเสกข์  มีทะโจน
เด็กชายปิยะพงษ์  นนท์ภักดี
นางสาวสมหญิง  คายเลิศ
นางปิยนันท์  สงวนศรี
บ้านซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
89

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

ด.ญ.ปนัดดา ดวงพาลี
ด.ญ.เบญญาภา กลางประพันธ์
นายอัษฎางค์ ราชตราชู
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
90

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.ด.ช.อานนท์ เฮียงสุข
2.ด.ช.สิทธิชัย แสงสุข
นางศรีอุบล นิลกิจ
บ้านท่ากะบาก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
91

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายเกรียงศักดิ์ ศรีสว่าง
เด็กชายนพเก้า พรายสันเทียะ
นายธีระนาท ภูมิอากาศ
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
92

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

ด.ช.พชร วงษ์ชัยเดช
ด.ช.ราชรัฐ อินทร์ปอง
ด.ช.กรวิท เกตุก้อนแก้ว
นางสาวคณิตฐา ศรีสุข
บ้านวังใหม่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
93

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.เด็กชายเกียรติศักดิ์ นิยมบุญ
2.เด็กหญิงสุพรรษา ด่านจำนงค์
นางธิดารัตน์ เรืองขจิตร
บ้านสี่แยก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
94

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงชลาลัย อ่ำศรี  
เด็กชายสมเกียรติ์ แจ้งจิตร์
คุณครูชัยณรงค์ นาถิม
บ้านหนองขี้เห็น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
95

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1. เด็กหญิงอรพรรณ หอมชื่น
2. เด็กชายสุกฤต เทียนสำโรง
นางสาวสุนารี โสภารักษ์
บ้านหินกอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
96

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงชนาภา ศรีนาค
เด็กหญิงนรีชมนณฑน์ แก้วดี
นางสาววิชญาภา โพธิ์นวม
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
97

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กหญิงศิริกมล ประคองศักดิ์
นางสาวนงค์นุช ตะเภาพงษ์
บ้านเขาข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
98

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1. เด็กหญิงกัลยากร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายกฤษนัย คนใหญ่
1. นายสุชาติ นาดี
2. นายสุทธิชัย สุทธิประภา
บ้านเขาดิน(คลองหาด) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
99

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.เด็กชายปิตศฏี  ดีเลิศรัมย์ ป.3
2.เด็กหญิงรัตน์ดา มั่นคง    ป.3
นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์+
บ้านคลองหมากนัด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
100

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  แสนทวี
เด็กชายอัษฏาวุธ   บุญโต
นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
ว่าที่ ร.ต. นริศ  สุ่นศรีเมือง
บ้านคลองอุดมสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
101

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1. เด็กชายเอกราช  เคนตา
2. เด็กหญิงมัจฉา  วรราษฏร์
นางสาวปราณี กรองสี
นางชลนสร  สละชั่ว
บ้านท่าช้าง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
102

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กชายกันทรากร ชารัมย์
เด็กชายวิริยะ แพลอย
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
103

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กชายรัตนพล เทียมคง
นางสาวศุภากร  พันธ์ศรี
บ้านท่าผักชี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
104

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1. เด็กชายบุญชู บุญบำรุง
2. เด็กชายธรรมรัตน์ พันธ์ชวด
นายชาติภาณุพงศ์ ทิพย์โอสถ
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
105

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กชายสถาพร เฮ็งตระกูล
เด็กชายศุภกิตติ์ ต่างพันธ์
นางสาวประไพวรรณ สีตั้ง
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
106

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

ด.ญ.นภารัตน์ ประจง
ด.ญ.จิรพัฒน์ สมบึงกลาง
ครูสุกานดา สมพงษ์
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
107

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กชายวิทธวัฒน์ จ้ายนอก
เด็กหญิงวรัญญา ดอกหอม
นายศรายุทธ ศรีสุทธา
บ้านใหม่สระบุรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
108

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.เด็กหญิงชลธิชา บุบผา
2.เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจเสมอ
นายอุเทนมาดา
วัดพวงนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
109

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กชายณัฐนนท์ เมฆวัน
เด็กชายสุรธัช กองปัญญา
นางสาววิชญาภา โพธิ์นวม
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
110

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กชายคุณากร ทุมชะ 
เด็กหญิงวันรัก จำปาขันธ์
นางสาวปานรดา พลเยี่ยม
อนุบาลเขาฉกรรจ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
111

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กชายอมรเทพ เปี่ยมถาวร
เด็กชายธนวัฒน์ จันทกิจ
นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
112

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

ด.ช.ภวัต กิตติทรงชัย
ด.ช.ศิขรินทร์ ปลูกทรัพย์
นางสาวจันทร์หอม นาถมทอง
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
113

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.ด.ญ.สุทธิดา เทพช่วย
2.ด.ญ.นิชากรณ์ กิขุนทด
นางดวงกมล นวกาญจนกุล
นายประสาร สุขสุคนธ์
นายบุญเรียน สีดาบุตร
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
114

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ม.1-3

เด็กชายณัฐวุฒิ พิงชัยภูมิ
เด็กชายอนันต์  เครือโสม
นายทศพร  โนนคำภา
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
115

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

1.เด็กชายสมศักดิ์ ศรีชะนะ
2.เด็กชายจักริน ร้อยกอง
นายนที นนทะศักดิ์
บ้านคลองมะละกอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
116

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ม.1-3

เด็กชายพุทธิพร  วุฒิประภา
เด็กชายเดชากร  เรืองพิมาย
นางสุดารัตน์ คงศรี
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
117

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

เด็กชายนที คำผาย
เด็กหญิงอารยา แสงสืบ
นายมิตรชัย ชัยสาร
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
118

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

1.เด็กหญิงณัฐณิชา ยืนยั่ง
2.เด็กหญิงธนพร โพธิ์งาม
1.นางสาวพิมพ์ชยา ชัยรัตน์
2.นางจุฬาภรณ์ สุขเจริญ
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
119

 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

 ป.4-6

1.เด็กชายกมนัช จันทร์สุนทร
2.เด็กหญิงวิชุดา วีระจิตต์
1.นางสาวพิมพ์ชยา ชัยรัตน์
2.นางจุฬาภรณ์ สุขเจริญ
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
120

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

ด.ญ.จตุราภรณ์ ด่านประจำ
ด.ญ.จุฑามาศ พื้นบาท
ครูอรทัย ชัยศร
เขาสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
121

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

ด.ช.ศุภชัย ใจสุข
ด.ช.ธนวัฒน์ แพงสวัสดิ์
ครูอรทัย ชัยศร
เขาสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
122

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1.ด.ญ.อาทิตยา สุนทร
2.ด.ญ.ศศิวิมล เต่าเล็ก
1.นางพีรียา วงษ์ธานี
2.นางสาวลดาวัลย์ ภูบาล
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
123

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1. เด็กหญิงผกากรอง คำดี
2. เด็กชายจีรพัฒน์  แกมนิล
1. นายสุทธิชัย สุทธิประภา
2. นายสุชาติ นาดี
บ้านเขาดิน(คลองหาด) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
124

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

เด็กหญิงชลธิชา   สิมมา
เด็กหญิงศิริพร   กิติราช
นางสาวสุจิตรา   แสงมณี
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
125

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงนวรัคน์ ชัยสุวรรณ์ ป.6
2.เด็กชายอาทิตย์ วิเศษชาติ ป.6
นายอดิเรก บินรัมย์
บ้านเขาน้อยสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
126

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

1.เด็กชายณัฐพงศ์ ทับหมัน
2.เด็กชายพงศกร ภักมี
นางสาวศศิธร อุดรจรัส
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
127

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

เด็กหญิงวิไลวรรณ ประกอบกิจ
เด็กหญิงทัศนียา พระลุน
นางจินตนา รัตน์วิเศษฤทธิ์
บ้านคลองสำอางค์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
128

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วบุตร
เด็กหญิงพันธ์ธิรา รุประมาณ
ครู ณพดล กองทอง
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
129

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

เด็กหญิงณัฐธิดา ชำนาญ
เด็กหญิงชุติมา บุญชู
ครู ณพดล กองทอง
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
130

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

ด.ช.สุรศักดิ์ สายุทธ์
ด.ญ. ชาลินี วงศ์บุตรศรี
นายดุสิต คำหนองไผ่
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
131

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

ด.ญ.น้ำฝน บุญมี
ด.ญ.สุภารัตน์ เกี้ยวสูงเนิน
นายอภิรมย์ จำปาไชย
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
132

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

เด็กหญิงธนัชพร ควรตะขบ
นายมิตรชัย ชัยสาร
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
133

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

เด็กชายเมธัส รุ่นแรก
เด็กชายวุฒิพันธ์ คันทา
นายมิตรชัย ชัยสาร
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
134

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองย้อย ป.4
2.เด็กหญิงวริษา ไชยบุญญา ป.4
ครูรัชฎาพร มีอาษา
บ้านบะขมิ้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
135

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

เด็กชายนันทพงศ์ แจ่มเสียง
เด็กชายพีรภพ ม่วงไทย
นายธีระนาท ภูมิอากาศ
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
136

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

เด็กชายบัณฑิต เนินทอง
เด็กหญิงภานุมาส หย่นครบุรี
นางสาวสมมาศ พรมมาก
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
137

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงปนัดดา สิงคูบอน
2.เด็กหญิงกรรณิการ์ ปุนละมี
นายอุเทน มาดา
วัดพวงนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
138

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1. เด็กชายดิศนุ  ชุณหพันธ์
2. เด็กชายอนุกูล  แพนลา
นายอดิศร  สระประทุม
อนุบาลบ้านจันทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
139

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1. ด.ช.ณัฐพงษ์ ธาตุจันทร์
2. ด.ช.นันทกานต์ มีวีระสม
นางสาวสุวรรณา สว่างสาลี
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
140

 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

 ม.1-3

ด.ญ.สุมาลี วังคีรี
1.นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
2.น.ส.อุไร อรรถวิภานนท์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
141

 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์

 ม.1-3

ด.ญ.สร้อยสุดา จันทร์บูชา
นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
142

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

1.ด.ญ.จิระประภา แดงด้วง
2.ด.ญ.ปรารถนา แพงทอง
3.ด.ช.ชีวิน ดวงสิน
1.น.ส.ศิลาพรรณ ตรีวิฒนานนท์
2.นายกฤษดา ผาอ่อน
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
143

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

เด็กชายธนิสร  น่วมบุญหนุน
เด็กชายสุทธิพงษ์  กองใจ
เด็กหญิงสุธาทิพย์  หลุ่มใส
นายเผด็จ ทองพร้าว
นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
ธรรมยานประยุต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
144

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นอน
เด็กหญิงมณีรัตน์   ศรีทอง
เด็กหญิงจิตตรี   เอกรักษา
นายเผด็จ ทองพร้าว
นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
ธรรมยานประยุต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
145

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

1.เด็กหญิงจันทิมา ไชยสา
2.เด็กหญิงพิชญ์สินี อิ่มจิตร
 3. เด็กหญิงอำภา ทาโท
นางอัจฉรา ชุมผาง
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
146

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

ด.ช.อานนท์ นักบุญ
ด.ช.สายฟ้า ลิตะพันธ์
ด.ช.คุณาทรัพย์ มานนท์
นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย
บ้านเขาสามสิบ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
147

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

1. ด.ช. ภานุวัฒน์ พรมมา
2. ด.ช. เจษฎา ปาเล้ง
3. ด.ช .สุวิทย์ ตรงกลาง
นางสาวกาญจนา กิมซ้ง
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
148

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1. ด.ช.ภูธเนศ ด่านหลวง
2. ด.ช. พรชัย ศรีสะอาด
3. ด.ช. มนัญชัย โพธิ์เขียว
นางสาวกาญจนา กิมซ้ง
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
149

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กชายเตชัส  ทองเกิด
เด็กชายอภิวัฒน์ กาบมาลี
เด็กชายธนดล  หอมกลิ่น
นางสาวจินตกาญจน์  พิชิตวิจัย
นางสาวสุรีย์พร  ศรีทอง
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
150

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กหญิงสุทธิดา สารีพันธ์
เด็กหญิงณีรวรรณ คำสัย
เด็กหญิงพันธิภา สำราญ
นางสาววิชุดา นาคะอินทร์
บ้านคลองใหญ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
151

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

เด็กชายศดานันท์ โพธิ์จักร์
เด็กชายพีรพัฒน์ บัวงาม
เด็กชายอนันต์ยศ โพธิจักร
นางสาวศิริพร เจิมภักดี
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
152

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กชายพิทักษ์ ประสิทธิ์สมบัติ
เด็กชายธนดล  จำรัสบรรณ์
เด็กชายทศพร  ศรีพวงวงษ์
นางสาวพรภิมล กำลังทวี
นางสาวสุกัลญา พรมจันทร์
บ้านด่านชัยพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
153

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กชายอานนท์ พงษ์ทอง
เด็กชายอธิป โพยนอก
เด็กชายชานนท์ มินฉิมพลี
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
154

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

เด็กชายทรงคุณ ชะรัดรัมย์
เด็กชายพุทธิพงษ์ โพธิกมล
เด็กชายปฏิภาณ โพยนอก
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
155

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

ด.ช.บุริศร์  ทาดา
ด.ช.ภูมิภัทร  ภูมิพันธ์
ด.ช.ปฏิภาณ  พักน้อย
นายชัยสิทธิ์  จงกล
นางัจฉรา  จงกล
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
156

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1.เด็กชายธนกฤติ ชมพัฒนา
2. เด็กหญิงสวรส ทองวิเศษ
3.เด็กหญิงนิติไทย เกิดชัยภูมิ
นางดารินทร์ โคษา
บ้านไพรจิตรวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
157

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

1.เด็กหญิงธนภรณ์ ต้นเกตุ
2.เด็กหญิงพรทิพย์ ทองวิเศษ
3.เด็กชายเธียรศิลป์ โคษา
นางดารินทร์ โคษา
บ้านไพรจิตรวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
158

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กหญิงจิรารัตน์ บุญหล่อ
เด็กหญิงฐิติมา สร้อยสุวรรณ
เด็กชายธนทร คำพาบุตร
นางส่องศรี จันทร์ตะลิ
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
159

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

เด็กหญิงรักษรินทร์ ศิลปธรรม
เด็กหญิงภัทรนันท์ วงษ์โฉม
เด็กหญิงหฤทัย จันทร์รุกขา
นางสาวเบญจวรรณ อาศัยราษฎร์
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
160

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กชายวัจน์กร สิริจันทรัตน์
เด็กชายธนวัฒน์ สังฆะมณี 
นางสาวเบญจวรรณ อาศัยราษฎร์
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
161

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

ด.ช.พุทธิพงษ์ ชื่นบาน
ด.ช.ชัชวาลย์ บุบผาชาติ
ด.ช.ศุภกร ปิ่นแก้ว
นางสาวพรสุข ตรียะประเสริฐ
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
162

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ม.1-3

1. ด.ญ.สิริวิมล ศรพรหม
2. ด.ช.สิรชัย สิงหศิริ
3. ด.ช.ศุภกร บุญมั่ง
นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
163

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กหญิงกัณทิมา พันธ์พรม
เด็กหญิงธนัชชา ทารักษ์
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขประเสริฐ
นางปณิชา ดิษฐสุวรรณ
นายอัครัช สุรพัฒน์
บ้านแก้ง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
164

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1.ด.ช.จีระศักดิ์   ภาคะ
2.ด.ช.อนุชา    แก้วสำโรง
3.ด.ช.อานนท์   ชูรัตน์
นายบุญธรรม  ผลลำใย
บ้านเขาข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
165

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1. ด.ญ.พรนิภา ยศเสถียร
2. ด.ญ.เบญญารัตน์ สอนราช
3. ด.ญ.ศวิตา กรีดกราย
นายประมูล กล้าแข็ง
บ้านซับเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
166

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กหญิงกนกพร   กั๊กสมบูรณ์
เด็กหญิงฐิติมา วรรณศิริ
เด็กหญิงเกื้อกูล ทิพย์สุวรรณ
นางประไพ วงศ์วาสนา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
167

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

เด็กหญิงอมราวดี ทองคำ
เด็กชายศรายุทธ์  เมืองสิทธิ์
เด็กชายกันทรากร ชารัมย์
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
นายธนภัทร นงเยาว์
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
168

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กชายอดิศร  วิระมุด
เด็กชายอรรถชัย  เรืองอนันต์
เด็กชายภานุพงศ์  เรืองยง
นายประมาณ  แสงระยับ
นางสมใจ  แสงระยับ
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
169

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

1. เด็กชายพิพัฒน์  กุสุมานันท์
2. เด็กชายกฤษฎา ธรรมรัตน์
3. เด็กชายรุ่งเรือง ท้าวดวงดี
นางนงค์ลักษณ์  กิ่งเงิน
บ้านไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
170

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กหญิงสุริยา มูลสันเทียะ
เด็กหญิงภัทรพร เกิดกลาง
เด็กหญิงสุชาดา กรีประสิทธิ์
นางเมธาพร ศรีนวล
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
171

 การแข่งขันรวม

 ม.1-3

เด็กชายไนยน มุ่งฝอยกลาง
เด็กหญิงสุจิตรา เฉลิม
เด็กหญิงอรวรรณ กองสันเทียะ
นายวิรัช ศรีนวล
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
172

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1.ด.ญ.พรพนา อารักษ์
2.ด.ญ.มณี ฆ้องพาหุ
3.ด.ญ.มะลิ ตู้ไธสง
นายพรชัย หงษ์ดี
บ้านบะขมิ้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
173

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กชายอดิศร ผึ้งกระโทก
เด็กหญิงชุติมา ผินโพธิ์
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปาแดง 
นางประคอง ฟองกำแหง
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
174

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

เด็กชายพงศธร ปุริธรรมเม
เด็กชายนพเดช ชินศักดิ์ชัย
เด็กหญิงภคพร บุญเพ็ง
นายบุญส่ง กิ่งเงิน
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
175

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์ บำบัดโศรก
เด็กชายภานุรุจ มีศรี
เด็กหญิงพรสวรรค์ ยุทธิยา
นายบุญเรียน สีดาบุตร
นางโสภาวัน คำบุญเกิด
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
176

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1.เด็กหญิงดารกานต์ เดชครอง
2.เด็กหญิงพรพิมล กาญจนามัย
3.เด็กหญิงธิรารัตน์ แก้วศรี
นายอนิรุจ ปิดทอง
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
177

 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์

 ม.1-3

1. เด็กหญิงนงลักษณ์ งามสม
2. เด็กหญิงปิยภรณ์ จันทร์เรืองศรี
3. เด็กหญิงณัชชา ศรีวันดี
นางสาวสมศรี พงษ์พัชราพันธ์
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
178

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

ด.ช.ต้องการ ปานเฟื่อง
น.ส.อุไร อรรถวิภานนท์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
179

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

ด.ช.เมฆ ปานเฟื่อง
นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
180

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เขียวกิ่ง
1.นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล
2.นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
181

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขาวยั่งยืน
1.นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล
2.นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
182

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กหญิงชลธิชา   พานทอง
นายอำนาจ   ทองเกลียว
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
183

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายณรงค์ เที่ยงเดช
นางอัจฉชา ชุมผาง
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
184

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กชายอรรถยุทธ พันปาน
นางอัจฉรา ชุมผาง
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
185

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กชายวศิน อุปประแดง
นายจอนสัน สมศรี
บ้านเขาแหลม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
186

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กชายปัญญา เนตรทอง
นายสำเร็จ ดาประโคน
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
187

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงวรรณา เขียวศรี
นางสมพิศ ปะโสทะกัง
บ้านคลองคันฉอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
188

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

ด.ช. ชยพล ตรงกลาง
นางสาวกาญจนา กิมซ้ง
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
189

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ช. ปัญญา ใจสมัคร
นางสาวกาญจนา กิมซ้ง
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
190

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงสุชาดา  ขมุ  ป.6
นางสาววรรณา  โรจนปรียารักษ์
บ้านคลองทราย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
191

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

ด.ญ.ศุภาพิชญ์ จันทร์แดง
นางพวงทอง ทองประกอบ
บ้านคลองธรรมชาติ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
192

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายอดิศักดิ์ สิงห์แหลม
นางชลดา คอนคำ
บ้านคลองปลาโด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
193

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงกานต์ธิดา อินทร์จันดา
นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
194

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ช.นพดลย์ ท่าจันทร์
นายยุทธนา อุนาศรี
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
195

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์ฟัก
นางสาวสุพัตรา กลิ่นไกล
บ้านคลองสำอางค์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
196

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายประวิทย์ พลชรินทร์
นางสาวสุพัตรา กลิ่นไกล
บ้านคลองสำอางค์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
197

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงเมธาลัย  ไชยเสน
นางสาววิชุดา นาคะอินทร์
บ้านคลองใหญ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
198

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงวิสสุตา รัตนาธรรม
นายอลงกรณ์ จงรักษ์
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
199

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

1.เด็กหญิงชุติมา ช่างปรับ
นางศศิประภา ชาญชัย
บ้านโคกมะตูม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
200

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงนันทิกานต์  กองทูล
นางศุภลักษณ์  บุตรรัตน์
บ้านซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
201

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายนิมิต  อ้อมแก้ว
นางสาวสุกัลญา พรมจันทร์
บ้านด่านชัยพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
202

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงพันธิตา พรมภิชัย
คุณครูสุกฤตา เอี่ยมกลั่น
บ้านท่ากะบาก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
203

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

1. ด.ช.จิตกร พงษ์พัง
นางหนึ่งฤทัย ท่าใหญ่
บ้านท่าเต้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
204

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงอริยา คำภานุช
นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร
บ้านท่าผักชี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
205

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

ด.ญ.พัสกร สืบสุนทร
นางสาวสมรักษ์  คำมี
นางทวีสุข  เมืองสุข
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
206

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายรุ่งอรุณ คำภากุล
นางสาวสมรักษ์  คำมี
นางทวีสุข  เมืองสุข
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
207

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายวิศรุต  เกษสาคร
นางนงค์ลักษณ์  กิ่งเงิน
บ้านไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
208

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงณัฐชา  ทิพวัน
นางนงค์ลักษณ์  กิ่งเงิน
บ้านไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
209

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงพรอัมพันธ์ ผินสันเทียะ
นางเมธาพร ศรีนวล
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
210

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กหญิงสุพรรณี ทนสันเทียะ
นายวิรัช ศรีนวล
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
211

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

1.เด็กชายพีระวัฒน์ บุญรัตน์
นางสาวอมรรัตน์ ชลพัฒนา
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
212

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายเปมทัต กระแสโสม
นางสาวอมรรัตน์ ชลพัฒนา
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
213

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

1.ด.ช.รัตนกร ด่านส่งเสบียง
นายพรชัย หงษ์ดี
บ้านบะขมิ้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
214

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายนิธิ จั่วหอม
นางสาวอัมภา จิตปรีดา
บ้านภูเงิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
215

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงวนิชา  บุญอินทร์
นางฉลวย  พานิชกุล
นายจักรกริช  พานิชกุล
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
216

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายพัชรพล  สุนะตา
นางสาวดวงกมน อยู่สุข
บ้านวังดารา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
217

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ช.ภีรติ สว่างทองคำ
นายวิชัย สว่างชื่น
บ้านวังแดง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
218

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายศรัณยู ขันธวิชัย
นางสมทรง เกตกะโกมล
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
219

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงพราวนภา  รุ่งแสง
นายชยพล  จันทร์เกิดทรัพย์
นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
บ้านศาลาลำดวน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
220

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงธนพร สายพรหม
นางสาวสุมาลี  ผาเจริญ
บ้านหนองนกกระเรียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
221

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงณิชกานต์ คำสุวรรณ์
๑.นางพิมพ์พิชชา เชื้อประทุม
๒. นายรังสิต ศิลาลิขิต
บ้านหนองสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
222

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงดาวนิล โนโชติ
นางศรีทอง จันทรา
บ้านหน้าสถานี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
223

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงเก็จแก้ว รุ่งเรือง 
นางจินตนา นุ่มศรีปาน 
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
224

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พิทักษ์นาทอง
นางสิริยารัตน์ สมพมิตร
นางศรีสวรรค์ ชมชื่น
วังไผ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
225

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายสุริยะ หงษ์บุญมี
นางสาวรุ้งนภา มั่นคง
วังศรีทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
226

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงมนัสนันท์ คงดี
นางสาวสุธาวรินทร์ บุญเกิด
สามัคคีสกุลอรุณวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
227

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงประกายดาว แรงสืบสิน
นางจินตนา โชติเสน
สามัคคีสกุลอรุณวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
228

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฉ่ำช่วง
นางสาวเบญจวรรณ อาศัยราษฎร์
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
229

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ช.อภิสิทธิ์ ดวงสีเขียว
นางสุณีย์ มัดถาปะโท
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
230

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

ด.ช.ทศพร หัตถมา
นางสาวพรสุข ตรียะประเสริฐ
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
231

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ญ.วรรวิศา โพธิ์ชู
นางสุวรีย์ มั่นนัก
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
232

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายธนาธิป คำบุญเกิด
นางโสภาวัน คำบุญเกิด
นายสุรเชษฐ์ ทศพรพิทัำกษ์
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
233

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ช.พงษ์ธร เทียมครบุรี
นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
234

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

เด็กชายชิติวุฒิ เชื้อจาด
นายจอนสัน สมศรี
บ้านเขาแหลม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
235

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

เด็กชายสันติ  สองแสง
นายประมาณ แสงระยับ
นางสมใจ  แสงระยับ
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
236

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

ด.ญ.เขมรัตน์ จันทาวงษ์
นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
237

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

1.ด.ญ.ธันยมัย บำรุงเชื้อ
2.ด.ช.สุรศักดิ์ แอ่งสุข
1.น.ส.นวจันทร์ อภิวัฒน์จิรากุล
2.นางประทุมมา ปลอดประโคน
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
238

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงทิพวรรณ อิศร
เด็กชายเพชร อุกอาจ
นางรัตนา ลือคำงาม
นางธนภร ตีบจันทร์
บ้านกิโลสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
239

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงลลิตา ชนะมาร
เด็กหญิงสุทธิกานต์ งามพักตร์
นางรัตนา ลือคำงาม
บ้านกิโลสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
240

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ม.1-3

ด.ช.กนก ศฤงคาร
ด.ญ. ธีรวาภร พรายสันเทียะ
นางสาวสร้อยสุดา จิตนาวสาร
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
241

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1.เด็กหญิงธณัฐชา วงษ์ทา
2.เด็กหญิงกุลณัฐ แสงสุด
นายสำเร็จ ดาประโคน
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
242

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงการะเกศ สวัสดิ์ผล
เด็กชายธวัชชัย  มูลทาประดิษฐ์
นางสาวสมหญิง  คายเลิศ
บ้านซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
243

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วแดง 
เด็กชายชลธาร  ประทุมมัง
นางสาวพรภิมล กำลังทวี
นางสาวสุกัลญา พรมจันทร์
บ้านด่านชัยพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
244

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ม.1-3

เด็กหญิงปัทมา ปิ่นแก้ว
เด็กหญิงพัชชล มุ่งดี
นางประไพ วงศ์วาสนา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
245

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงธมลวรรณ สายบัวเขียว
เด็กหญิงสุพัตรา จักรโนวัน
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
246

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงพรวลัย  ดวงสูงเนิน
เด็กหญิงอรัญญา เทพนวน
นางสาวปวีณา หวังใจสุข
บ้านท่าเต้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
247

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กชายพลวัตร กุสันเทียะ
เด็กหญิงอริยา คำภานพ
นางสาวกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร
บ้านท่าผักชี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
248

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

ด.ญ.นันทวัน กองคำ
ด.ญ.จุฑารัตน์  หินไชยศรี
นางอัจฉรา  จงกล
นายชัยสิทธิ์  จงกล
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
249

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

1. เด็กชายรุ่งเรือง ท้าวดวงดี
2. เด็กชายพิพัฒน์ กุสุมานันท์
1. นางนงค์ลักษณ์  กิ่งเงิน
2. นางสาวกฤษณา ทบชิน
บ้านไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
250

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ม.1-3

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกิดกลาง
เด็กหญิงศศิธร สมบุญ
นางเมธาพร ศรีนวล
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
251

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1.ด.ญ.อรทัย ฆ้องอินตะ
2.ด.ญ.อาทิตยา โตเฉย
นายพรชัย หงษ์ดี
บ้านบะขมิ้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
252

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

1.ด.ช.กัณตภิธาน แก่นโส
2.ด.ญ.แพรวา พูลกิ่ง
นางอารมย์ เพ็ชรกิ่ง
บ้านบึงพระราม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
253

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1.ด.ญ.พิมพ์วิภา ฤทธิ์สนธ์
2.3ด.ญ.ชุติกานต์ ขาวเจริญ
นางอารมย์ เพ็ชรกิ่ง
บ้านบึงพระราม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
254

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงเมริษา อิ่มสง่า
เด็กหญิงผกามาศ แจ้งประทิด
นายวิชัย สว่างชื่น
นางนภาพรรณ ศรีถม
บ้านวังแดง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
255

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

1.เด็กหญิงกรสิณี โงนรี
2.เด็กหญิงอรัญญา โคตรสมบัติ
นางมณฑา ชาญประโคน
บ้านหนองผักหนาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
256

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

ด.ญ.สิริพร ดาวัลย์
ด.ช.วรวิทย์ จันทิ
นางสาวมินธิชา แก้วงาม
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
257

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1. เด็กหญิงฐานภรณ์ แดงใส
2. เด็กหญิงภัทรวดี ดวนใหญ่
นางสาวราตรี กุลบุญ
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
258

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กชายนิพล นุงกระโทก
เด็กหญิงหยวน มีสวัสดิ์
นางจินตนา โชติเสน
สามัคคีสกุลอรุณวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
259

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กชายมนัสนันท์ ต่อแต้ม
เด็กหญิงธัญวลัย แก้ววงษ์นุกูล
นางสาวกรรณิกา กระแสร์สุนทร
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
260

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงธัญวลัย แก้ววงศ์นุกูล
เด็กชายมนัสนันท์ ต่อแต้ม
นางสาวกรรณิกา กระแสร์สุนทร
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
261

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงนนทพร เฉยกุล
เด็กหญิงจีราพร โพธิ์งาม
นางสาวกรรณิกา กระแสร์สุนทร
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
262

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

เด็กหญิงศศิประภา พลายเพชร
เด็กหญิงศุภกานต์ สิงห์ท่าเมือง
นางดวงกมล นวกาญจนกุล
นายปิยพัทธ์ เอกลักษณ์ธรรม
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
263

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1. ด.ญ.ธานาภา ชุนกุล
2. ด.ญ.ธีนิดา คำพินิจ
นางฉอเลาะ โคสาสุ
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
264

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

ด.ญ.สุชาดา โพนงาม
นางนารีย์ จะยันรัมย์
นางสาวนิตยา ปิ่นพานิช
บ้านคลองน้ำใส ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
265

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

1.ด.ญ.สุดารัตน์ มังกรณ์
1.นางสาวบังอร บุญเจริญ
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
266

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

เด็กหญิงนิตยา แวงมั่ง
นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐ
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
267

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กชายหัสวรรษ  พั่วแพง
นายอนันต์  กตเวที
นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
268

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

เด็กชายปรัชญา  ทานะมัย
นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
269

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

ด.ญ.เจนจิรา เรืองยงค์
ครูสุภิญญา สุพรรณการ
ครูสมศักดิ์ ชัยศร
บ้านหนองเตียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
270

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

เด็กหญิงชลิตา ขาวกระโทก
นางสาวราตรี กุลบุญ
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
271

 ขลุ่ยเพียงออ

 ปฐมวัย

ด.ช.นนทวัตร สาลี
นางประกายทิพย์ ยิ่งใหญ่
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
272

 ขลุ่ยเพียงออ

 ป.4-6

เด็กชายธีรภัทร ยวดขุนทด
นายนวรัตน์ เพียสีนุย
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
273

 ขับร้องเพลงไทย

 ป.4-6

ด.ญ.สุพัตรา ช่างบรรดิษฐ์
นางประกายทิพย์ ยิ่งใหญ่
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
274

 ขับร้องเพลงไทย

 ป.4-6

เด็กหญิงมาตา บุญล้อม
นายนวรัตน์ เพียสีนุย
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
275

 ขิม 7 หย่อง

 ป.4-6

เด็กหญิงเกื้อกูล ทิพย์สุวรรณ์
1.นายสาธิต จังพานิช
2.นางสาวจุฑามาส จ่าเมือง
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
276

 ขิม 7 หย่อง

 ป.1-3

ด.ญ.อัจฉรียา ยิ่งใหญ่
นางประกายทิพย์ ยิ่งใหญ่
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
277

 ฆ้องวงใหญ่

 ป.4-6

เด็กหญิงประคองวัน วีระจิตต์
นายนวรัตน์ เพียสีนุย
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
278

 ระนาดเอก

 ป.4-6

ด.ช.ธนภัทร ยิ่งใหญ่
นายญาณวรุตม์ พิณสาย
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
279

 ระนาดเอก

 ป.4-6

เด็กหญิงสุนิสา เจริญการ
นายนวรัตน์ เพียสีนุย
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
280

 วงเครื่องสายวงเล็ก

 ป.4-6

1.เด็กหญิงปวิชญา สุขสร้อย
2.เด็กหญิงศินันญา เพชรรักษา
3.เด็กหญิงพรศิริ ชูเสน
4.เด็กหญิงวรัญญา มาหมื่นไวย
5.เด็กหญิงอวัสดา แก้วขุขันธ์
6.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อังสุวัฒนะ
7.เด็กชายศตวรรษ พาห้าว
8.เด็กชายปิยพงษ์ อุดง
9.เด็กชายธีรภัทร ยวดขุนทด
นายนวรัตน์ เพียสีนุย
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
281

 A math

 ม.1-3

1.ด.ช.ทินตกร เผ่นจันทึก
2.ด.ช.อนุชากร มั่นจิตร
1.น.ส.ศศิธร พรพิทักษ์กุล
2.นายอนันทศักดิ์ แก้วสุพรรณ์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
282

 A math

 ป.4-6

เด็กชายภาษิต ยาประสาท
เด็กชายณัฐสิทธิ กำเหนิด
ครู อ่อนนุตย์ ดงแสนสุข
ครู วิไล คู่แก้ว
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
283

 A math

 ม.1-3

1.เด็กหญิงบุษบา เสียงเย็น
2. เด็กหญิงสุดา ศรีอชูรส
1. นางอาตรีนา จันทร์เนย
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
284

 A math

 ป.4-6

1. เด็กชายวัลลภ ศรีพนม
2. เด็กชายพงศธร ศรีสร้อยพร้าว
นายอุทัย จันทร์รุกขา
นางสาวนิศารัตน์ วงษ์สกุล
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
285

 Cross word

 ม.1-3

1.ด.ช.วชิระ มะลิซ้อน
2.ด.ช.จักริน สาระรัตน์
1.น.ส.ขนิษฐา วิจิตรวงศ์
2.น.ส.ประวีนา สุขรินทร์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
286

 Cross word

 ป.4-6

1.ด.ญ.พจมาน อาจสาแทน
2.ด.ญ.นริศรา มะลิลา
1.นางอนุชิดา โพธิษา
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
287

 Cross word

 ป.4-6

เด็กชายภัคพล  บุญยรัตน์ 
เด็กหญิงกฤติยา พยัฆขำ
นางยุภิณย์  หงษ์สีลา
บ้านคลองใหญ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
288

 Cross word

 ป.4-6

เด็กหญิงอรนริน สุทธิแพน
เด็กหญิงเก็มณ๊  สัมฤทธิ์
นายวิทูร บุตรสาลี
สาขาบ้านเขาช่องแคบ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
289

 Cross word

 ป.4-6

1.เด็กชายเอเชีย กัลยา
2.เด็กชายสุทธิชัย พวงพลอย
นางสาวนิภาพร  หวังเชิดกลาง
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
290

 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

 ป.4-6

1.เด็กชายจรณินท์ อินรักษ๋์
2.เด็กชายโกวิทย์ ยาหยี
3.เด็กชายพยากร แพนลา
4.เด็กชายพลพัฒน์ สิงห์ดี
5.เด็กชายธัชพล ฤทธิ์เดชสำอาง
6.เด็กชายพงศธร ชอบเสร็จ
7.เด็กชายอัครพล หวังรักกลาง
8.เด็กชายณัฐพล ขันศรี
9.เด็กชายชาติเพชร ป้องภัย
10.เด็กชายสุทีป แก้วลือชา
นางสาวเพียรผณิต แก้วมณี
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
291

 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

 ป.1-3

1.ด.ญ.กนกวรรณ สายสมบัติ
2.ด.ช.ธนดล ศรีหงษา
3.ด.ช.อนุชา  แดนน
4. ด.ช.เจษฎากร  สิทธิ
5. ด.ช.ธีรภัทร  บัวกลาง
6.ด.ช.ยุทธนา จันทร์มูลตรี
นายพิชิต สุวรรณรัมย์
บ้านท่าเต้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
292

 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

 ป.1-3

เด็กหญิงนฤมล ก่อบุญ
เด็กหญิงเกวลิน ทิพย์เนตร
เด็กชายอนุชา พุดตะขบ
เด็กชายธนกรณ์ อุ้ยคำตา
เด็กชายอิทธิกร เจตนา
เด็กชายวิทวัส ทองอินทร์
นางชุลี มาลีรส
บ้านพระเพลิง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
293

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กหญิงวาสนา  สืบเชื้อ
เด็กหญิงอังสณา  มานะทน
เด็กชายธีรภัทร์   อริยสัจจานุกร
นางอัญชนา  จิตรสว่างทรัพย์
นางสาวสำเนียง  เรืองรอบ
เทศบาล1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
294

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

1.เด็กชายเร็ตที เจีย
2.เด็กหญิงณัฐธิดา วังคีรี
3เด็กชายนัทธพงษ์ กล้าหาญ
นางน้ำค้าง พรหมณา
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
295

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

เด็กหญิงปิ่นทิพย์ ชูอินทร์
เด็กหญิงสุทธิตา เจริญภูมิ
เด็กหญิงสุนิสา เจริญภูมิ
นางสาวลักษณารีย์ สมเสนา
บ้านคลองธรรมชาติ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
296

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

1.เด็กหญิงศิริอร ใจสุจริต
2.เด็กหญิงรจนา ผาวันดี
3.เด็กหญิงณีรนุช ทองนาเมือง
นางสาววนัสตยา หอมคง
บ้านคลองมะละกอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
297

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

1.ด.ญ.ลดาวัลย์ กางกิจ
2.ด.ญ.มณีจันทร์ มีเจริญ
3.ด.ญ.เฟื่องฟ้า ปาวรีย์
1.นางวิไล คู่แก้ว
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
298

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กชายโศภณ อุดง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วพิกุล
เด็กชายกิตติธร ระหูภา
ครู อ่อนนุตย์ ดงแสนสุข
ครู วิไล คู่แก้ว
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
299

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

เด็กหญิงขนิษฐา คตวงษ์
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์โสม
เด็กหญิงกมลวรรณ ฆ้องสะเทือน
นายศราวุธ อภัยศิลา
นางราตรี ทารัตน์


บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
300

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

ด.ญ.พรรณิภา  ซุยพวง
ด.ญ.พรชิตา  พิลา
ด.ญ.พฤษภา  เจ็ดแผน
นางพชรพร  บุญสมนึก
นายบุญส่ง  ทองคำ
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
301

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

ด.ช ดนัยเนตร พันคำเสน
ด.ญ ธรภรณ์ ยะธาเทศ
ด.ญ มณีนุช ยะธาเทศ 
นางสาวกัลย์สุดา ป้องชำนาญ
บ้านพรหมนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
302

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

ด.ญ กมลวรรณ เพ็งกลาง
ด.ญ วรินยุพา รัตนวรรณ
ด.ญ ไพจิตร อินสุวรรณ
นางสาวกัลย์สุดา ป้องชำนาญ
บ้านพรหมนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
303

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

1.เด็กหญิงลลิตภัทร ชื่นบาน
2.เด็กหญิงภัทรสุดา พุทธิสรณ์
3.เด็กหญิงพรรณภัคสา ทุมมี
นายสมศักดิ์ ชัยศร
บ้านหนองเตียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
304

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กหญิงอรอุมา ชาติวงษ์ 
เด็กหญิงณัฐรดี คำงาม
เด็กชายนำชัย อำใล 
ครูศันสนีย์ พรมงาม 
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
305

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พิทักษ์นาทอง
เด็กหญิงศิขรินธาร สมพมิตร
เด็กหญิงเบญจมินทร์ บุญเฮ้า
นางสิริยารัตน์ สมพมิตร
วังไผ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
306

 คำคม

 ป.4-6

1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุพร
2. เด็กหญิงรัชเนตร พุทธสอน
นางสาวพรนภา กลมเหลา
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
307

 ซูโดกุ

 ป.4-6

1.ด.ช.สุพศิน ศิลารักษ์
2.ด.ช.นพวิชญ์ หนูเวียง
1.นายอนันทศักดิ์ แก้วสุพรรณ์
2.นางสาวศศิธร พรพิทักษ์กุล
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
308

 ซูโดกุ

 ม.1-3

1.ด.ญ.ภีรดา ภูเพ็ง
2.ด.ช.อาทิตย์ วงค์ชา
1.น.ส.ศศิธร พรพิทักษ์กุล
2.นายอนันทศักดิ์ แก้วสุพรรณ์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
309

 ซูโดกุ

 ม.1-3

เด็กชายธงชัย เบ้าเศษ
เด็กชายธนนชัย เชื้อแก้ว
ครู อ่อนนุตย์ ดงแสนสุข
ครู วิไล คู่แก้ว
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
310

 ซูโดกุ

 ป.4-6

เด็กหญิงวนิดา ฆ้องคำกล
นายอนันท์ นิลละมัง
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
311

 ซูโดกุ

 ป.4-6

เด็กชายวริศ สรรพช่าง

นางรัศมี คนทัตย์
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
312

 ซูโดกุ

 ป.4-6

เด็กชายศราวุธ พวงกุหลาบ
นางสาวสุพัตรา ครประสี
วังศรีทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
313

 ซูโดกุ

 ป.4-6

เด็กชายจิรพงศ์ แก้วหิน
นางสุนีย์ เชื้อวงษ์
อนุบาลเขาฉกรรจ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
314

 ซูโดกุ

 ป.4-6

เด็กหญิงกนกนาฏ แสนหาญ
นางอรพร ภูมิลี
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
315

 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้

 ไม่กำหนดช่วงชั้น

1.เด็กชายชัยยัน ประทังคำ
2.เด็กชายณัฐพงศ์ อินทร์บุตร
3.เด็กชายนพดล ไชยหนองหว้า
นายอุกฤษฏ์ ไพยะเสน
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
316

 การแข่งขันเต้นแอโรบิค

 ไม่กำหนดช่วงชั้น

1.ด.ช.ธวัชชัย ด่านมี
2.ด.ช.ณัฐนันท์ ศิริจันโท
3.ด.ช.ณัฐวุฒิ ดาวเรือง
4.ด.ช.วรชิต สาระกิจ
5.ด.ช.เอกวิสิฐ โพธิื์สำเนา
6.ด.ช.สาธิต วงศ์พล
1.นางพรจรัส ระหูภา
2.นางระเบียบ ฆ้องคำ
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
317

 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

 ม.1-3

1.ด.ช.คมสัน อ่างคำ
1.ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ ฆ้องคำ
2.นางระเบียบ ฆ้องคำ
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
318

 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

 ม.1-3

เด็กหญิงอโนชา ด่านตรวจสัตว์
นางราตรี ทารัตน์
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
319

 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

 ป.4-6

เด็กหญิงนภารัตน์ นัยนิตย์
1. นางกุศลิน ตั้งสุข
2. นางปัทมา วงษ์ผึง
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
320

 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

 ไม่กำหนดช่วงชั้น

เด็กหญิงปาณิศา วิเชียนศรี (ออทิสติก)
นางสาวเกวลิน เผ่าพันธุ์แปลก
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
321

 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Paint)

 ไม่กำหนดช่วงชั้น

1. เด็กหญิงวลัดดา พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงวาสินี แก้วจันทร์
1. นายสมคิด ชำนิประโคน
2. นางวิภาพร ชำนิประโคน
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
322

 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Paint)

 ไม่กำหนดช่วงชั้น

ด.ญ.อารยา คิดค้า
ด.ช.พงศธร สุขเดช
นางสาวศิริธร วรรณโพธิ์
นายดุสิต คำหนองไผ่
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
323

 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Paint)

 ไม่กำหนดช่วงชั้น

เด็กชายก้องภพ  สุขเอิบ
เด็กชายเติมพงศ์  ผดุงพันธ์
นางวันเพ็ญ  มุ่งจงรักษ์
นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
บ้านศาลาลำดวน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
324

 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.1-3

ด.ช.มนตรี  ด่านตรวจสัตว์
นางนารีย์   จะยันรัมย์
นางสาวนิตยา  ปิ่นพานิช
บ้านคลองน้ำใส ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
325

 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ม.1-3

1.ด.ช.ภูพาน นพคุณ
2.ด.ช.ณัฐวัชญ์ บุญชู
3.ด.ญ.สุพัตรา นิสัยตรง
1.ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ ฆ้องคำ
2.นางระเบียบ ฆ้องคำ
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
326

 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 ป.4-6

ด.ญ.พิมพ์ภร  ปัตพี
ด.ญ.รัชนี  สาลี
ด.ญ.ภัคจิรา  ตองอ่อน
นางปนัดดา  ดุลชาติ
บ้านท่าเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
327

 กลอนสี่

 ป.4-6

1.ด.ญ.ณัฐวรี สายเบาะ
2.ด.ญ.ศริตรา ทาพลขันธ์
1.นางพิมพ์ศิริ ศรีอินทร์
2.นายสุเชษฐ์ ไพรบึง
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
328

 กลอนสี่

 ป.4-6

1.เด็กหญิงพิราอร โมรานอก
2.เด็กหญิงดาราพร เพ็ชรสังหาร
นางน้ำค้าง พรหมณา
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
329

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงวรรณา หอมสนิท
เด็กหญิงอรสา ลาโงน
นางพัชรา พวงษ์สัตย์
บ้านคลองธรรมชาติ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
330

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิง พนิดา เกขุนทด
เด็กหญิงกลัยรัตน์   ศรีสมุทร
นางสาวจุฑารัตน์ ก้อนบุญ
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
331

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงอาภาศิริ เหลือนับ
เด็กหญิงชลิตา  จำปา
นางปริญญา  เศษศรี
นางปัทมา เหลือนับ
บ้านคลองใหญ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
332

 กลอนสี่

 ป.4-6

1. เด็กหญิงนภัสสร  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงพิมลแข  กองแก้ว
นางสิรียา  ทิมรัตน์
บ้านไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
333

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กญิงชนิดา ใจว้อง
เด็กหญิงปิยณัฐ เอี่ยมรักษา
นางสาวบัวเลียน พรมแก้ว
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
334

 กลอนสี่

 ป.4-6

เด็กหญิงจิตตา  สุขเอิบ
นางชนาภรณ์  เกิดวัน
บ้านศาลาลำดวน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
335

 กาพย์ยานี 11

 ม.1-3

ด.ญ.อรนุช พอนเบ้า
ด.ญ.รัตติกาล ยาโล
นายธานี สารวัน 
บ้านคลองน้ำใส ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
336

 กาพย์ยานี 11

 ม.1-3

1.ด.ญ.เกษมณี ราชาโฮม
2.ด.ญ.ศศิฉาย จันทนาวงษ์
นายสม จวน กองชิน
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
337

 กาพย์ยานี 11

 ม.1-3

ด.ญ.ธัญเรศ พูลสวัสดิ์
ด.ญ.สุรีวัลย์ สุพราช
ครูสมศักดิ์ ชัยศร
บ้านหนองเตียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
338

 การอ่าน

 ป.1-3

เด็กหญิงสุพิชชา แสงสุด
นางศิวาพร เจือทิน
นางสาวชนัดดา บ้านแสน
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
339

 การอ่าน

 ป.4-6

เด็กหญิงกมลชนก  พิศหนองแวง
นางอัญชนา  จิตรสว่างทรัพย์
นางสาวกัญญาภัค ขยันคิด
เทศบาล1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
340