5/10/2558

 

รายงานผลสมัครเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน 

ที่

 

กิจกรรม

 

ระดับชั้น

 

ชื่อ-สกุล นักเรียน

 

 

ชื่อ-สกุล ครู

 

โรงเรียน

Printใบเกียรติบัตร

1

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.ด.ญ.สุภาพร งิมขุนทด
2.ด.ช.บัวรินทร์ ผลเลลัย
3.ด.ช.พงศธร วงษ์ตรี
1.น.ส.ศิลาพรรณ ตรีวัฒนานนท์
2.นางสมรส หาญณรงค์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
2

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงปณิสรา คงเมือง
เด็กชายณฐพงศ์ คำโท
เด็กชายญาณโชติ สุวรรณโชติ
นางสาววรรณิศา เชาวน์ดี
ชุมชนพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
3

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.รัตติเทพ สิงห์โต
ด.ช.ยุทธพล วงศ์ศรีแก้ว
ด.ช.วีรภัทร ศรีจันทร์
นางสาวอุทิศ พรมดี
นางสาวชนัดดา บ้านแสน
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
4

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงวนารี เชิงเขา
เด็กหญิงจิราภัทศ์  ปานแร่
เด็กชายอครพล  ภูเดช
นางอัญชนา  จิตรสว่างทรัพย์
นางพเยาว์  ทูคำมี
เทศบาล1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
5

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายอัครพล ทองจันทร์ดี 
2. เด็กชายกิตตินันท์ กันแม้น
3. เด็กหญิงนันทนา พงสาวดาล
นางทิพวรรณ์ วรรณธนากูล
นางสาวณัฐชา คงชมบุตร
บ้านกิโลสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
6

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไวว่อง
เด็กหญิงพิมพ์นภา สีทอง
เด็กหญิงชลลดา ล้อมเวียง
นางแววดาว เท้าเลา
นางโสภาพรรณ จินดาหรา
บ้านแก้ง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
7

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายอรรถพล ฟูมประหมัน
เด็กชายรุ่งเรือง แก้วเพชร
เด็กชานรัฐศาสตร์ แก้วประภา
นางจิรดา พิมพ์พระธรรม
บ้านเขาดิน(คลองหาด) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
8

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงอินทราราณี สมจิตต์
เด็กชายอิสระ คลังตุ้ย
เด็กชายอัษฎาวุธ งาหอม
นางสาวปสุตา ศรีมาลา
บ้านเขาดิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
9

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.ธนาธิป. ดวงจิตร
ด.ช.บวรพจน์ โพธิลาภด้วง
ด.ช.ณัฐพนธ์ สีทา
ครูศิรินันท์  ตลอดภพ
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
10

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายอภินันท์   แผนเสือ
เด็กหญิงอมิตตา  ทองจอก
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวียงคำ
นางสาวราตรี  จงใจงาม
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
11

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงวนิดา เพชรประไพ อ.2
2.เด็กหญิงวาสนา เข้มแข็งบุญ อ.2
3.เด็กหญิงนิธิกร มีชัย อ.2
นางสาวสรญา ปิ่นเกษ
บ้านเขาน้อยสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
12

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กชายรามเทพ วงษ์เสนา
2.เด็กชายกฤติธี ศรีธนหิรัญ
3.เด็กชายณัฐภัทร นวลผา
นายสุทิน ศิริสรรพ
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
13

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.รัชตะ ทำนุ
ด.ช.ทนาย พวงดี
ด.ญ.พิมพ์ชนก บุญเชิด
นางสาวญดา เทียบแก้ว
นางสมควร บุญพิลา
บ้านเขาเลื่อม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
14

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1 ด.ช.ศุภกร รอดภัย
2 ด.ช.อนุสรณ์ เทียมวงษา
3 ด.ช.ธีรพงศ์ แจ่มแจ้ง
นางสุดาพร วันหนองสา
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
15

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.พงศกร แสนวิจิตร
ด.ญ.ธิดารัตน์ สิทธิโยชน์
ด.ญ.ธัญญามาศ ทาจวน
น.ส.นุจริน บุญซ้อน
น.ส.สุดใจ วิเศษสังข์
บ้านคลองธรรมชาติ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
16

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายภูผา ปะนามะทัง
เด็กชายปาณรวัฐ แก้วศรี
เด็กชายชัยมงคล บุญเนียมศรีจรุง
นางสาวศศิกัญญาณัฐ พันตาวงษ์
บ้านคลองน้ำเขียว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
17

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.จิรายุท ประทุมวัน
ด.ช.ชยพล คงเศรษพรหม
ด.ญ.ฤทัยรัตน์ พวงจันทร์
นางภาณี เทสินทโชติ
นางสาววิภารัตน์ จิตรจักร
บ้านคลองน้ำใส ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
18

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงปริชาติ เจริญวงษ์
เด็กหญิงชนิดา โชติกมณีย์
เด็กหญิงกัญญิสา บุตรสี
นางสมใจ โสภา
บ้านคลองบุหรี่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
19

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายอมรเทพ เลาพิลา
เด็กชายปริญญา สารโท
เด็กชายวรเดช   นันสิน
นางอ้อมใจ  สุปัตติ
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
20

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กชายราชัน คำสวรรค์
2.เด็กชายภูวดล บัญยิ่ง
3.เด็กหญิงวชิราภรณ์ แถวเถื่อนทอง
นางสาวศศิประภา ภักมี
นางสาวพรรณนิภา ปินตาติ๊บ
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
21

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.ด.ญ.สุพัตรา คำเนตรดำ
2.ด.ญ.กนกทิพย์ กำเหนิด
3.ด.ญ.สุมัจณี โม่ศรี
นางสาวศศิภัสสร สรรพคุณ
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
22

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายศุภณัฐ เอื้อสามารถ
เด็กหญิงพิชชาพร เจริญดี
เด็กหญิงภัทราพร โพระฏก
นางบุญพา ศิลปธรรม
นางนพธีรา เหมนาค
บ้านคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
23

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงซูซาน่า ชิเนะเกะ
2.เด็กชายอนันดา ศรีวันดี
3.เด็กชายนพรัตน์ นันตา
นางสาวสำเนียง คำต่าย
บ้านคลองหินปูน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
24

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กชายนันทวัฒน์ บุญทด
2. เด็กหญิงดวงกมล เสวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงนาชยา  บัวโทน
นางวันเพ็ญ พรหมศิริ
บ้านคลองใหญ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
25

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายรพีพัฒน์ จอดนอก
เด็กชายกันตภณ โคนาบาล
เด็กชายธนภัทร ทองสงค์
นางสาวสุปราณี อินทโฉม
นางเนาวรัตน์ ผาอ่อน
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
26

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กชายพลากร บุญประเสริฐ
2.เด็กชายอิทธิกร ทุ่งสีทอง
3.เด็กหญิงสุชิตา ผลพยุง
นางพูนสุข ทานกระโทก
บ้านโคกมะตูม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
27

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายอนุสรณ์ แสนใหม่
เด็กชายธนภัทร  ศรีเกษ
เด็กชายเสฏวุฒิ หันจัดการ
นางพจรินทร์ สนแก้ว
นางวิภาพร  เดชสนอง
บ้านชุมทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
28

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.ธนพล พันธ์สาย
ด.ช.นันทวัฒน์ จันทร์ศรี
ด.ช.จิรายุ สุขสุทธิ์
1.นางสาวอุษา บุตรดี
2.นางสาวมยุรี แสงสุวรรณ์
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
29

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. ด.ช. วรเพชร  เรืองทอง
1. ด.ช. พีรพัฒน์  ศรภักดี
3. ด.ช. บริพัฒน์  ถนอมธรรม
1. นางสมพร  หาญกล้า
2. นางสมสนิท สารรัมย์
บ้านซับสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
30

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.ชนาธิป โชคค้ำจุน
ด.ญ.ฐิตาภา เสนดอน
ด.ญ.อรจิรา บุญประดิษฐ์
นางสิริกาญจน์ ชอบรส
บ้านดอนดินแดง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
31

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายมนัสวี พวงใบดี
เด็กหญิงสุชานันท์ สรรเสริญ
เด็กหญิงจุฑามาส สุภารัตน์
นางบัวลอย มะลิสา
นางยศนันท์ เพ็งจางค์
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
32

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูนุกูลพงษ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ทองดี
3. เด็กหญิงพิชญากร ประภาวิชา
นางเย็นจิตร  ศรีพลัง
บ้านทัพหลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
33

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงสพรรษา เนื่องทองหลาง
เด็กหญิงอังคนา เขตต์สิงห์
เด็กชายอนุสรณ์ เหมมันตรา
ครูจรัสศรี เพียแก้ว
บ้านท่าเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
34

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายปัญญวิชญ์ ยังมี
2. เด็กหญิงฟ้าใส ด่านมะลิ
3. เด็กหญิงพัชราภา พิมพ์เพียง
นางสาวนันทิยา เชตุพงษ์
บ้านท่าช้าง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
35

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายปวีณ์กร สมอาษา
เด็กชายวีรยุทธ สุตะภักดี
เด็กชายเกียรติคุณ เนียมสำโรง
นางสาวนุช วิหกหงษ์
นางสาวสุรณีย์  ป่านนี้
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
36

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.ด.ช.อภินันธ์  ปานดี
2.ด.ญ.สินสุพา  บุบผาสุข
3.ด.ญ.ลลิตา บริษัท
นางสาวดวงดาว เมาะราษี
บ้านท่าเต้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
37

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กชายจักรพันธ์  พรหมประสาร
2.เด็กชายสินธร  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายอนุชา โมซา
นางพรพิมล ยินดีรส
นางสาวเพ็ญนภา ศรีแปลก
บ้านท่าแยก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
38

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายโจวานี่ มานันที
2. เด็กชายธนุพงษ์ ทองมงคล
3. เด็กชายนวพล วงคำหาร
นางสาวพัชรวลัย ดวงเดช
บ้านทุ่งพลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
39

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนอรรถ
เด็กชายกิตติศักดิ์  เรืองโภชน์
เด็กชายสิรภัทร  อินบุญญา
นางจันทร์ประกาย  เมืองสุข
นางนิลัน ประมา
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
40

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.พัชกร อุทก
ด.ช.ปุณณวิชญ์ พรมจันทร์
ด.ญ.ณภัทร ชาติมนตรี
นางวันเพ็ญ รัตนะ
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
41

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทุ่งโพธิ์
เด็กหญิงบุษยพรรณ สาระกิจ
เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา
นางบุหลง จันลา
นางสาวอมร เพ็งรอด
บ้านเนินสะอาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
42

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.ด.ญ.อภิสรา เวชการ
2.ด.ญ.ไปรยา ฆ้องจันทร์
3.ด.ญ.จิราพร บุญกฤษ์
นางสีไพล พรหมศิริเดช
บ้านบะขมิ้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
43

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.ด.ช.เสฎฐวุฒิ ฤทธิ์สนธ์
2.ด.ช.กตัตัญญู รุ่งเรือง
3.ด.ช.ชญานนท์ รวมภักดี
นางสาวศศิธร โพลงเงิน
บ้านบึงพระราม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
44

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายธนากร นิลาลาด
เด็กชายสิทธิกร ฆ้องจันดา
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำเทพ
นางสาวผ่องศรี โรหิตรัตนะ
นางสาวเกตน์สิรี คุ้มทอง
บ้านป่าระกำ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
45

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายสุรยุทธ์ อารี
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นวลสำเนียง
เด็กชายสิทธิชัย อารี
นางนิรันดร์ ขันธวิชัย
บ้านโป่งดาวเรือง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
46

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายทศพล  พาชนะ
เด็กชายพิชิต  สนิทนิล
เด็กชายวิชญ์พล วิลัยวงษ์
นางมยุริญ  ฐานกลางซุ้ย
บ้านพรสวรรค์(วัง) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
47

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายพนมพร หาญศรี
เด็กชายปรินทร เกรัมย์
เด็กชายจิรวัฒน์ คำแดง
นางสาวจารุวรรณ เฉลิมวงศ์
บ้านพระเพลิง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
48

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. ด.ช.ชาญชัย เพ็งบำรุง
2. ด.ช.พัฒนาพล หาญสงคราม
3. ด.ช.ชัยชนะ โชติมณีศักดิ์
นางสาวเกษรินทร์ คำรอด
บ้านไพรจิตรวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
49

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายภัทรภณ มหาโยธี
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ทาเทพ
เด็กหญิงสุรภา ชิ้นแก้ว
นางสุธาดา วงษ์เส็ง
บ้านภูเงิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
50

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงกัญญาภัค บุตรตาสี
เด็กหญิงณัฐกมล คุณสวัสดิ์
เด็กชายชวกร บุญภา
นางสายฝน แก้วมาต
นางเริงฤทัย ชยาภิบาล
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
51

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายอมรเทพ  พัดจันทร์
เด็กชายศุภสิน  เหลายา
เด็กหญิงวรรณศิริ  แว่นแคว้น
นางมณีวรรณ  ศรีจันทรา
นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
บ้านวังจั่น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
52

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  วงษ์ศรี  โรงเรียนบ้านวังดารา
2. เด็กชายราชันย์ ผ่องสามสวน  โรงเรียนบ้านวังดารา
3. เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีดา       โรงเรียนบ้านวังดารา
นางสาวพัชริยา แก่นสา
บ้านวังดารา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
53

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงสุภิสรา มั่นใจ
เด็กหญิงวริศรา แสนเสนาะ
เด็กชายพงศธร จันทร์เจริญ
นางสาวรัตนา บังศรี
บ้านวังรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
54

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กชายกัปปน์ ใจชื้น
2.เด็กหญิงฑิฆัมพร สิงห์จันทร์
3.เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์สิงห์
1.นางสายรุ้ง ปลื้มอารมณ์
2.นางสาวศิริธร วุ้นสีแซง
บ้านวังวน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
55

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายไชยวัฒน์ โพธิ์ทอง
เด็กชายยุทธภูมิ  แพน้อย
เด็กชายณัฐพล   มิเชล ซูไยกาเปเรรา
นางศิวาพร ธุระ 
บ้านวังใหม่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
56

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายศุภกร  อนุกิจ
เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นทรัพย์
เด็กหญิงพรพรรณ  อุ่นชิน
นางสิริกานต์  งามวงษ์
บ้านศาลาลำดวน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
57

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ญ.พิมพ์มณี บุญฤทธิ์
ด.ญ.พิมพ์ชนก อินทร์จันดา
ด.ญ.วันวิสา องคต
นางนิภา โนนคำภา
บ้านสี่แยก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
58

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายพัทธดนย์ ลาภรัตนกุล
เด็กหญิงญารินดา ศรีวิจิตร
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ด่านเกษม
นางอรวรรณ ชัยยันต์
บ้านแสงจันทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
59

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. ด.ญ.ศศิธร อาปัดชิง อ.2
2. ด.ญ.ศศิวิมล ทนทาน อ.2
3. ด.ช.สิทธินันท์ เพ็งสี อ.2
นางสาวธนัญญา ขยันแท้
บ้านหนองแก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
60

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายธนดล แซ่ภู่ อ.1
2. เด็กชายเสกสรร บุญหล่อ อ.1
3. เด็กชายฤทธินาถ แสงขาว อ. 2
1. นางพูนทรัพย์ เล่ห์สิงห์
2. นางสาวศิริรัตน์ กฤษฎาภิวัฒน์
บ้านหนองข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
61

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายชยุติพงศ์ จุมพล
เด็กชายธีรภัทร พรมงาม
เด็กหญิงแพรวา ลีสกุลรัตน์
นางสาวพรทิพย์ บรรเทา
นางกานต์จิรา ฆ้องหลวง
บ้านหนองขี้เห็น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
62

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.ศิลา อภิวงษ์
ด.ญ.ชลธิชา พันธ์โนราช
ด.ญ.สุดารัตน์ แกว่นไกร
ครูดาวลอย ขันโท
ครูกนกวรรณ ศรีสุข
บ้านหนองเตียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
63

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายธนาธิป จิตวิสุทธิ์ธรรม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฟั้นเฝือ
3. เด็กหญิงวนารี คำจูม
1. นายไพทูล มูลหล้า
2. นางกัญทิมา กาบปี
บ้านหนองปรือ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
64

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงเพชรลัดดา ไฝ่เพชรดี
2.เด็กหญิงดาวรรณ ทวนเลือง
3.เด็กชายวรภัทร  ศรีพิพัฒ
นางสาววรลักษณ์ คงคำศรี
บ้านหนองปักหลัก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
65

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

๑. เด็กชายศักรินทร์ สำคัญยิ่ง
๒. เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ ฝอยกลาง
๓. เด็กหญิงกนกนิภา โสภี
๑. นางสาวสำเนา มาหา
๒. นางวันเพ็ญ รวดเร็ว
บ้านหนองสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
66

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. ด.ญ.เกวลิน โคกสันเทียะ
2. ด.ญ.มัณฑณา สิงห์สนิท
3. ด.ช. พันธสรณ์ สุทธิประภา
1. นางบุญภา ผาเจริญ
2. นางสาวกุศลิน คำเรือง
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
67

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายสราวุฒิ  จุ้ยทิม
2. เด็กชายอนุรุตณ์  บุราคร
3. เด็กชายพรภิสิทธิ์  แสงฮวด
นางวารี  เพียรการ
บ้านหน้าสถานี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
68

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายวันเฉลิม มะณี
2. เด็กหญิงศิรินยา เทียนสำโรง
3. เด็กหญิงศิริวิมล มลเทศ
นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
นางมะลิ ฤทธิ์อำพันธ์
บ้านหินกอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
69

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายไชยา ชำนาญนา
2. เด็กหญิงชลกร กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงอภัสรา อ่อนรัสมี
คุณครูวิศรุตา สว่างวงศ์
บ้านเหล่ากกโก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
70

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงวนัสนันท์ สมบูรณ์ 
เด็กหญิงธนาภา โคตคำ 
เด็กหญิงอินธิตา สุขประสพ 
นางสาววิมพ์วิภา รักษาทรัพย์ 
นางสาวสุมิตรา  ดวงจำปา 
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
71

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กชายโชคชัย อัศจัน
เด็กชายธนภัทร เขมรไทย
เด็กชายเดชาวัต รักจันทร์ทึก
นางสาวชลธิชา มะลิทอง
บ้านใหม่สระบุรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
72

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.วัชรพล พุทธิเสน
ด.ญ.วิรากานต์ วัดเล็ก
ด.ญ.กรวิญญ์ ดีปัญญา
นางกาญจนา อุทามนตรี
นางสาวปวันรัตน์ ตุ้มมี
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
73

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช. ณัฐวุฒิ กมลพา
ด.ญ. จริญญา ศรีบัวรินทร์
ด.ญ. ฐิติมา อ่อนละมุล
นางสาวเยาวรัตน์ รัตนธรรม
วังจระเข้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
74

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงอริยา ลาภกระโทก
2.เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ นามทะจันทร์
3.วุฒิรัตน์ ภู่บำเพ็ญ
นางสาวรุ้งนภา มั่นคง
วังศรีทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
75

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายจักรกฤษณ์ เทียมฤทธิ์
2. เด็กชายอนุรักษ์ ทุหา
3. เด็กชายปิยวัฒน์ งามเมืองปัก
นางนุจลี จันทร์คูณ
นางสาวนฤมล โกมิพัฒน์
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
76

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กชายมนัสพงศ์ โพธิ์พรม
2.เด็กหญิงบงกช ศรีสง่า
3.เด็กหญิง วรรณพร ไชยจำ
1.นางวสาวฐิติรัตน์ หอมเนียม
2.นางสุภาพ บุญเรืองผล
วัดพวงนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
77

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

เด็กหญิงปวริศา วังคีรี
เด็หญิงอริสา สาพัสดี
เด็กหญิงปุณณภา วงศ์ทอง
นางภคพร สามสี
นางสาวกมลทิพย์ ตะกุดเงิน
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
78

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ช.วรันธร ชาทุม
ด.ญ.มิรันตี สีหงสา
ด.ญ.สุภาพร ก้อนเงิน
นางสาววาสนา สายสมุทร
นางอำนวย สีมาทอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
79

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายอลงกรณ์ หลักทรัพย์
2. เด็กหญิงชวิศา พัฒนแสง
3. เด็กหญิงดาราวรรณ สายทอง 
1. นางอุบล แสนสุทธิ์
2. นางสาวลำยอง พานแก้ว 
อนุบาลเขาฉกรรจ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
80

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.ด.ญ.นารี ขาว  สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
2.ด.ญ.ศิริลักษณ์ สัมพันธมิตร
3.ด.ญ.พรพิมล กระมลสุข
นางธิติพร  สุทารส
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
81

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กชายศุภฤษณ์  เต๋จ๊ะ
2.เด็กหญิงพิมพ์อร  มาศงูเหลือม
3.เด็กชายภานุพงษ์ หรทึก
นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
82

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. เด็กชายปาณัท พิพิชกุล
2. เด็กชายธนวัฒฑ์ ตั้งจิตในธรรม
3. เด็กชายนพรัตน์  แสงคุณ
นางสาวกรรณิการ์ ฆ้องจันทร์
อนุบาลบ้านจันทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
83

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ญ.พัชณิดา ทองขาว
ด.ญ.สุนิสา ราชกงแก้ว
ด.ช.ยุทธนา กองอ้น
นางจินดา พิมอรัญ
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
84

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

ด.ญ.รุจิยา เข็มเพชร
ด.ญ.ศศิกานต์ แก้วสีมา
ด.ญ.ณชาภัทร วงค์เพียง
1.นางโสภาวัน คำบุญเกิด
2.นางโชติกา พารารักษ์
3.นางยุวรี ศรีบุตร
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
85

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1. ด.ญ.ปาริฉัตร ฉัตรกระโทก
2. ด.ช.วรวิทย์ โพธิ์วัติ
3. ด.ช.กรณ์ดนัย ประภาพันธ์
นางสาวศิริรัตน์ ชัยพัฒน์
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
86

 การปั้นดินน้ำมัน

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงสุทธิดา พนมสัย
2.เด็กหญิงจิรนันท์ ขอประสงค์
3.เด็กหญิงจิรัชญา อร่ามศรี
1.นางวนิดา นิตยมงคล
2.นางสาวดุจดาว ถาดสระน้อย
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
87

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ณิชาภัทร แสนคำ
1.นายกฤษดา ผาอ่อน
2.นางสมรส หาญณรงค์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
88

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงมิ่งมาตา สาอุตม์
นางวรรณา อุมารัตนวงศ์
ชุมชนพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
89

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงพิมพ์กานต์   ศรึคำขลิบ
นางกัลยา   พุ่มเรือนทอง
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
90

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงวิภาดา แย้มจำรัส
นายเอนก  แก้วประทีป
บ้านซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
91

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงรุ่งนภา ฤทธิเดช
นางสาวดวงเดือน สายทน
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
92

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงปานระพี ยอดคีรี
นางสาวอมร เพ็งรอด
นางบุหลง จันลา
บ้านเนินสะอาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
93

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงกมลรัตน์   เจริญสุข
นางชณิดาภา  ทนุวรรณ
บ้านเนินสายฝน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
94

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ญาณิศา บุญพิลา
1. นางบุญภา ผาเจริญ
2. นางสาวกุศลิน คำเรือง
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
95

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงกัญญารัตน คุณประเสริฐ
นางณัฐวดี มัชฌันติกะ
บ้านหินกอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
96

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

ด.ช.วุฒิกร ครองชนม์
นางญาณิศา ศิรกานต์กุล
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
97

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงนภัสภรณ์ ศรีทอง
นางสมศรี จันทร์รุกขา
นางสาวนฤมล โกมิพัฒน์
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
98

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กชายกิตตินันท์ เขียวนาค
เด็กชายสุธัญญา  สิงห์รัมย์
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
99

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

ด.ญ.พรรณิภา วงค์ใหญ่
นางสาววาสนา สายสมุทร
นางอำนวย สีมาทอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
100

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงภาวิณี บุตรศรีภูมิ
นางจินดาพัฒน์ รักษ์มงคลเจริญ 
อนุบาลเขาฉกรรจ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
101

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กชายปารเมศ  แนมพลกรัง
นางสาวศุภลักษณ์  ประทุมมี
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
102

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ดาริกา แก้วตาล
นางประนอม ถาวรสิน
นางโสภาวัน คำบุญเกิด
นางรภัทภร ปรคนธรรพ์
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
103

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ชนภรณ์ ศรีวันนา
นางสาวสิราภรณ์ แก้ววัน
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
104

 การเล่านิทานประกอบสื่อ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงติณณา สังข์เครือ
นางสาวใจจิตร แก้วพินิจ
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
105

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงพิมชนก แม่นปืน
เด็กหญิงสุภาพร  เลิศลิ้ว
เด็กหญิงชลธิชา  แม่นปืน
นางสาวณัฐณภัทร  สู่สุข
นางชูจิต  สำราญนิช
เทศบาล1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
106

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงอริสา คงชมบุตร
2. เด็กหญิงสุธาดา กล่อมกลึง
3. เด็กหญิงกมลวรรณ ชื่นบาน
นางทิพวรรณ์ วรรณธนากูล
นางสาวณัฐชา คงชมบุตร
บ้านกิโลสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
107

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ช.ธีราทร. นามโบราณ
ด.ญ.จีรนันท์  โคตรบุญเรือง
ด.ญ. พรนิภา. พั้วช่วย
ครูศิรินันท์  ตลอดภพ
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
108

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงกัญญาวีย์   หอมชาติ
เด็กหญิงบุตรษญารัตน์  อินทร์คุ้ม
เด็กหญิงวาสนา  วิยะเทน
นางเพ็ญโสภา  จันดาขำ
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
109

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงรุ่งทิวา อิ่มจิตร
2.เด็กหญิงอาทิมา นาชัย
3.เด็กหญิงอารยา นาชัย
นายสุทิน ศิริสรรพ
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
110

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงศศิณีย์   นันสิน
เด็กหญิงพสธร   สโมสร
เด็กหญิงจิตรลดา  นุชรุ่งเรือง
นางสาวอนันญา ทองศฤงคลี
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
111

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงนิศารัตน์ สายใจ
2.เด็กหญิงนริศรา พั่วแพง
3.เด็กหญิงมนฑกานต์ หงษ์ทอง
นางสาวศิรกาญจน์ คืดนอก
นางสุนิดา ไพรบึง
บ้านคลองมะละกอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
112

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพย์สุข
2. เด็กหญิงสุภาวี สมบูรณ์
3. เด็กหญิงโชภิกา ลาโง้น
นางนิยม จันทรวดี
บ้านคลองสำอางค์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
113

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.ด.ญ.พรฤทัย จิระดำรงค์
2.ด.ช.สมศักดิ์ นุติมูลตรี
3.ด.ช.วิทวัส วงศ์ษา
นางสาวศศิภัสสร สรรพคุณ
บ้านคลองสิบสาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
114

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. ด.ญ. รุ่งนภา  อุลซัน
2. ด.ญ. ดวงพร  ภูคำผา
3. ด.ญ. ธันยาธร อินทโชติ
1. นางพิสมัย  ดลเอี่ยม
บ้านคลองอุดม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
115

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กชายธนพล นักร้อง
เด็กหญิงชลธิชา  มีทะโจน
เด็กหญิ งอนุสรา วงค์กำภู
นางน้ำฝน  จารย์หมื่น
บ้านซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
116

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงกมลชนก ศรีรักษา
เด็กหญิงอุษามณี วุฒิ
เด็กหญิงภัทราภา พรมเสน
นางสาวพันธ์ทิพย์ โนนสุวรรณ
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
117

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงวรินทร์พร โอปาก
เด็กหญิงบุญยานุช ดุจจานุทัศน์
เด็กหญิงนลินทิพย์ หุกขุนทด
นางสาวนุช วิหกหงษ์
นางสาวสุรณีย์  ป่านนี้
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
118

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงฤทัยรัตน์  จันทะลา
เด็กหญิงธนากานติ์ ทันพรม
เด็กหญิงมนทิยา  เพชรวิเศษ
นางขนิษฐา  กงไกรลาศ
นางนิลัน  ประมา
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
119

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ชลธิชา ไชยช่วย
ด.ญ.สิริขวัญ นกใหญ่
ด.ญ.รัชดาภรณ์ อุปแก้ว
นางวันเพ็ญ รัตนะ
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
120

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงสุนิสา เรืองสุขสุด
2.เด็กหญิงนันทิวา ดอกโศก
3. เด้กหญิงสุภัทรา ยาจันทรา
นางจุรี คงทัน
บ้านเนินสวนอ้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
121

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงอรัญญา สายกระสุน
เด็กหญิงเมษา แสงศรี
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ จันดาวงษ์
นางสาวพรทิพย์ บรรเทา
นางกานต์จิรา ฆ้องหลวง
บ้านหนองขี้เห็น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
122

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กชายดลฤทธิ์  สุทโท
เด็กหญิงอัมภริกา  ยืนยาว
เด็กหญิงปวีณา  กลีบบัวเขียว
นางสุพรรณ  วันแก้ว
บ้านหนองนกกระเรียน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
123

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กชายฐปกร สมจิตร
2. เด็กหญิงนุสรา บุญอาจ
3. เด็กหญิงอมเรศ โทอุดทา
1. นางกัญทิมา กาบปี
2. นายไพทูล มูลหล้า
บ้านหนองปรือ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
124

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ใบชา
เด็กหญิงปนันดา สิงทุย
เด็กหญิงพิชญาภา แข็งหมัด
นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญ
บ้านหนองผักหนาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
125

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงชลดา  คำปลิว
2. เด็กหญิงอรปรีญา  ยอดศรี
3. เด็กหญิงอรดา  ชูดี
นางวารี  เพียรการ
บ้านหน้าสถานี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
126

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงอารยา กุลประกอบ
2. เด็กหญิงพัชราภา ยะถาเทศ
3. เด็กหญิงทิพาวดี อดทน
นางมะลิ ฤทธิ์อำพันธ์
นางณัฐวดี มัชฌันติกะ
บ้านหินกอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
127

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ชิษณุชา น้อยโฮม
ด.ญ.กฤตยาณี สุนทรโชติ
ด.ญ.สุพิชชา นันตา
นางมนัชญา เชี่ยวชาญ
นางสาวกรรธศร น้อยนันตา
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
128

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. เด็กหญิงพรนภา บุดสีนนท์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์ แปลงรุด
3. เด็กหญิงนริศรา พรหมบุตร
นางสมศรี จันทร์รุกขา
นางสาวนฤมล โกมิพัฒน์
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
129

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ญ.รมิตา สาวิโรจน์
ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ภูรัพพา
ด.ญ.นรีภัทร์ แทนหาร
นางอำนวย สีมาทอง
นางสาววาสนา สายสมุทร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
130

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวด
2.เด็กหญิงนิชญาดา ถาดทอง
3.เด็กหญิงขวัญข้าว เก่งเกษกิจ
นางสาวนิภารัตน์ ถาดทอง
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
131

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

ด.ญ.ณัฐณิชา สิงฉนิท
ด.ญ.กมลรัตน์ ใจเอื้อ
ด.ญ.กชกร แปลงกาย
นางสาวสินาท จันทรืขำ
นางโสภาวัน คำบุญเกิด
นางกัลยา แน่นหนา
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
132

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1. ด.ญ.ญาตา สุขคำภา
2. ด.ญ.มธุรส ท่วมตะคุ
3. ด.ช.กิตติพัศ สาดี
นางสาวนีรนารา หุ่นประสิทธิ์เวช
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
133

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

 ปฐมวัย

1.เด็กหญิงศศิวิมล อำไพ
2.เด็กหญิงชญานิศ ก้องกังวาลย์
3.เด็กหญิงนาราดา ด่านสืบเหตุ
1.นางสิรินาถ บุญน้อม
2.นางสายสุนีย์ ปิลกศิริ
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
134

 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์

 ม.1-3

เด็กชายธรรมจักร ทับทิมบัว
เด็กชายมนัส  ชาลี
นายอนุพงศ์  โตเจริญ
นางสาวนันทัชพร  คชสูงเนิน
บ้านทัพหลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
135

 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์

 ม.1-3

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงทอง
เด็กชายวัชรพงค์ โชคสวัสดิ์
นางสาวสมมาศ พรมมาก
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
136

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.ด.ญ.รวิวรรณ ศรีชมพู
2.ด.ญ.เพ็ญพิชชา ไทยแท้
1.นางพีรียา วงษ์ธานี
2.นางสาวลดาวัลย์ ภูบาล
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
137

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.เด็กชายธีระวัฒน์ จงปลูกกลาง ป.6
2.เด็กชายสถาปัตย์ หมายทรัพย์ ป.6
นางสุกัญญา วีระวัฒน์
บ้านเขาน้อยสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
138

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กชายพัชรพล คำมีนาม
เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ทอง
นายอนุพงศ์  โตเจริญ
นางสาวนันทัชพร คชสูงเนิิน
บ้านทัพหลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
139

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1. เด็กหญิงวันวิสา  พาทอน
2. เด็กหญิงนนทิยา  จั่นเพ็ชร
นางสาวปราณี  กรองสี
นายพิธงชัย  ปุริเกษม
บ้านท่าช้าง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
140

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1. เด็กหญิงวาสนา เกตุการ
2. เด็กชายกษิดิศ  ฉ่ำคล้อย
1. น.ส.สุวคนธ์ ทวีศิลป์ธานี
2. นางนพรัตน์ เกษทองมา
บ้านห้วยไคร้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
141

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

เด็กหญิงจันทิมา เดชสำราญ
	เด็กหญิงสุชาดา สันทอง
นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
142

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ โตขำ
2. เด็กหญิงนิศาชล  เพียท้าว
นายอดิศร สระประทุม
อนุบาลบ้านจันทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
143

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

ด.ช.สหัสวรรษ บุญเกิด
ด.ช.วิชานชัย วิโคตร
นายประสาร สุขสุคนธ์
นางดวงกมล นวกาญจนกุล
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
144

 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงธนภรณ์ ทรงดาวเรือง
2.เด็กหญิงนารากร แก้ววงษ์หัด
1.นางสาวพิมพ์ชยา ชัยรัตน์
2.นางสาวศิริพร โงนสาย
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
145

 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

 ม.1-3

1.ด.ญ.สุกัญญา บุรกรณ์
2.ด.ญ.ปวีณา แสนคำ
3.ด.ญ.มัทนา ฟองสันเทียะ
1.นางพีรียา วงษ์ธานี
2.นายอนันทศักดิ์ แก้วสุพรรณ์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
146

 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

 ม.1-3

เด็กหญิงรสิตา ไมตรีจิต
เด็กชายสุภกฤษณ์ กฤษณะกาฬ
เด็กชายนเรศ คำน้อม
นายสายัณห์ กลิ่นชาติ
นางทัณฑิกา เกิดไธสง
บ้านวังบูรพา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
147

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

ด.ช.ธีรภัทร คำภิระ
ด.ญ.ชมพูนุท เนื่องพัฒน์
นางสาวอรทัย ชัยศร
เขาสิงโต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
148

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1. ด.ญ.สิริญญา สาระรัตน์
2. ด.ญ.ธัมมิกา บุญรอด
1.น.ส.ลดาวัลย์ ภูบาล
2.นางพีรียา วงษ์ธานี
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
149

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

ด.ญ. จิตติยา บุญร่มเย็น
ด.ช. อนันท์ ภู่รัสดา
นางสาวณัฐญา แก้วพลงาม
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
150

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.เด็กชายวีรชาติ สว่าง ป.3
2.เด็กชายอัศวิน พาโส ป.2
นางสุกัญญา วีระวัฒน์
บ้านเขาน้อยสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
151

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.เด็กหญิงณัฐสุดา สดรับ
2.เด็กหญิงแพรพลอย แพนลา
นางอุริษา กลมเลี่ยม
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
152

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.ด.ญ.โญชิตา วิลาวรรณ
2.ด.ญ. อชิรญา ทองนาค
นางสาวกาญจนา กิมซ้ง
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
153

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.ด.ชนนทกรณ์ นามธรรม
2.ด.ญสุรางคนา สุนทะลา
นางสาวมะลิพร แดงตะขบ
บ้านคลองเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
154

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

ด.ญ.ปิยะธิดา เนาว์เพ็ขร
ด.ช.ธเนตร  ทับสวัสดิ์
นางสาวณัฐณิชา โปร่งจิต
บ้านคลองน้ำใส ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
155

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.เด็กชายวีรพงษ์ วงษ์เดช
2.เด็กหญิงพรรณนษา สินธน
นายนที นนทะศักดิ์
บ้านคลองมะละกอ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
156

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กหญิงคนิตา กองปัญโย
เด็กหญิงณัฐวดี ป้องขันธ์
นายปิยะวัฒน์ เคแสง
บ้านคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
157

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1. ด.ช.ณัฐพงศ์ วงษ์แก้ว
2. ด.ช.ประวิช นวลปลอด
นางสาวเยาวพา พูลโภคา
บ้านซับเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
158

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

ด.ช.วีรศักดิ์ ศิริสุนทร
ด.ช.รัฐภูมิ รัสสะ
นายดุสิต คำหนองไผ่
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
159

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

ด.ญ. จิตโสภิญ มีกลิ่น 

ด.ญ. ญาณิน เผ่าพงษ์
นายอภิรมย์ จำปาไชย
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
160

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

ด.ญ.โสรยา แสงสุข
ด.ญ.จิรนันท์ โกษาเกศ
นางศรีอุบล นิลกิจ
บ้านท่ากะบาก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
161

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.เด็กชายอุดมศักดิ์ นกใหญ่
2.เด็กหญิงสุภาพร ชัยบัวรินทร์
นางสาวจารุวรรณณี เหล่าดี
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
162

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กหญิงปาริฉัตร เนาวโกมุท ป.3
เด็กหญิงพลอยลัดดา สถิตรัมย์ ป.3
นางสาวรัชฎาพร มีอาษา
บ้านบะขมิ้น ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
163

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.4-6

เด็กชายเทิดเกียรติ สีสุวรรณ์
เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิ์ศรี
นางสาวภูษณิษา สิริรัตน์ไพศาล
บ้านไพรจิตรวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
164

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กชายพงศกร บัวศรี
เด็กชายอภิสิทธิ์ เรืองนอก
นางวิระดา สาพล
บ้านภูเงิน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
165

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กชายสราวุฒิ โสพิมพ์
เด็กชายธนัทชิต แอลอง
นายรักพงษ์ วงษ์ธานี
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
166

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กหญิงณัฐนิชา ชัยจันดา 
เด็กหญิงวนิดา วังเหมีอย
นางสาววันวลิต เผ่าเผด็จการ
บ้านหนองปรือ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
167

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.ด.ญ.รินรดา คเณนอก
ด.๙.เจษฏากร เสืองาม
นางวันดี สำเภาพันธ์
บ้านหนองหว้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
168

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

เด็กหญิงปานแก้ว มิตรผักแว่น
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ เทียนสำโรง
นางสาวสุนารี โสภารักษ์
บ้านหินกอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
169

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

ด.ญ.สริตา ฉัตรบรรจง
ด.ญ.พัชรพร มีทรัพย์มั่น
นายดิลก เหล่าอุทธา
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
170

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 ป.1-3

1.เด็กหญิงพิชญ์ชนก เล่ห์สิงห์
2.เด็กหญิงกชมนวรรรณ สมบูรณ์กุล
นางสุพัฒตรา อินทร์พันธุ์
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
171

 การสร้าง Webpage ประเภท CMS

 ม.1-3

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำผาย เด็กหญิงนิศาชล ฆ้องเล็ก
นายมิตรชัย ชัยสาร
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
172

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

1. เด็กชายยอดชาย ดารี
2. เด็กชายธนากร แก้วประเสริฐ
1. นายสุชาติ นาดี
2. นายสุทธิชัย สุทธิประภา
บ้านเขาดิน(คลองหาด) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
173

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ม.1-3

1.นายธวัชชัย มีวาสนา
2.เด็กชายกฤษดา ประละโท
นางสาวอุริษา กลมเลี่ยม
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
174

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

เด็กชายชนาธิป พูนกลาง
เด็กชายเอเทน อะเวลา
นายอนุพงศ์  โตเจริญ
นางสาวนันทัชพร  คชสูงเนิน
บ้านทัพหลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
175

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

1. เด็กหญิงสุธิดา  คำเรืองศรี 
2. เด็กหญิงวันวิสา พาทอน
นางสาวปราณี  กรองสี
นางสาววะนิดา  เภาคำ
บ้านท่าช้าง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
176

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ม.1-3

เด็กหญิงกาญจนา แก้วน้ำคำ
เด็กหญิงอลัดดาวัล จันทร์ขาม
นายมิตรชัย ชัยสาร
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
177

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

1. เด็กหญิงสายชล ต้นอาจ
2. เด็กหญิงเบญยุรารัตน์ โพธิ์พา
1. น.ส.สุวคนธ์ ทวีศิลป์ธานี
2. น.ส.ศิริเพ็ญ สุขมั่นศักดิ์
บ้านห้วยไคร้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
178

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

เด็กชายพรหมมินทร์ ศรีสุทธา 
เด็กหญิงชลธิชา พรมมูลศร
นางสาวประไพ กรมโคตร
สุภวิทย์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
179

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 ป.4-6

เด็กชายภคพล ชาวโยธา
เด็กชายรณกฤต ตะปะตะโก
นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
180

 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

 ม.1-3

เด็กชายภูวดล สุทธิแพทย์
เด็กชายธนาวัฒน์ จันทร์อำพันธ์
นายพิชัย เรืองจรัส
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
181

 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

 ม.1-3

ด.ญ.ชลลดา น้อยวงศ์
ด.ช.ณะฐพล แก้วกำเนิด
นายอัษฎางค์ ราชตราชู
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
182

 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

 ม.1-3

1. ด.ช. ชัยยนต์ สารรัมย์
2. ด.ช. ดนุเดช ทองจันทร์
นายสายัณห์ กลิ่นชาติ
บ้านวังบูรพา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
183

 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

 ม.1-3

เด็กหญิงวิรภัทร คงเงิน
เด็กหญิงจิรารัตน์ สุขเกษม
เด็กหญิง สิริวิมล ศรพรหม 
นายพรชัย เชื้อรอด
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
184

 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

 ป.4-6

1.เด็กหญิงทัศนีย์ เจนจังหรีด
2.เด็กหญิงณัฐริกา เจาะพรมมา
นางอุริษา กลมเลี่ยม
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
185

 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

 ป.4-6

1. เด็กหญิงสุภัสสร  คำเรืองศรี
2. เด็กชายณรงศักดิ์  เกตุสมร
นางสาวปราณี  กรองสี
นางน้อมจิตร์  หาญประสพ
บ้านท่าช้าง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
186

 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

 ป.4-6

1.เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์จำปา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2.เด็กชายถิรวุฒิ  แหยมแก้ว    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวจันที  บุญตา
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
187

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

1.ด.ญ.รัตนาภรณ์ คำพิพจน์
2.ด.ช.โชคชัย ใจดี
1.นางพีรียา วงษ์ธานี
2.นางสาวลดาวัลย์ ภูบาล
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
188

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

เด็กหญิงหทัยภัทร  ช่างอบ
เด็กหญิงณัชชา  แดงสระน้อย
นางสาวสมหญิง  ชุมสุข
นางสาววิสุทธิยา   แจ่มจันทร์
เทศบาล1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
189

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

ด.ญ. กนกวรรณ ถาวะโร
ด.ญ. อภิญญา สิบสูงเนิน
นางสาวณัฐญา แก้วพลงาม
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
190

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงภูริดา จงสุขเกษม
2.เด็กหญิงพินทองธาร พรศิริ
นางอุริษา กลมเลี่ยม
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
191

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

เด็กชายธวัชชัย มีวาสนา

เด็กหญิงอัญชลี พิลึกนา
นางอุริษา กลมเลี่ยม
บ้านเขามะกา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
192

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

เด็กชายกฤษฏา ดำดี
เด็กชายสุริยา พิมทอง
นายปิยะวัฒน์ เคแสง
บ้านคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
193

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงปณิดา พวงแก้ว
2. เด็กหญิงมิภาดา จงจุลกลาง
นางสาวศุภากร  พันธ์ศรี
บ้านท่าผักชี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
194

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1.เด็กชายสรวิทย์ สุขปลั่ง
2.เด็กหญิงจันทร์จิรา ทวีวรรณกิจ
นางสาวจารุวรรณณี เหล่าดี
บ้านนาดี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
195

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.1-3

1. เด็กหญิงนิตยา เจริญสุข
2. เด็กหญิงวราภรณ์ นามหาวงษ์
นายชาติภาณุพงศ์ ทิพย์โอสถ
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
196

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

ด.ช.ศรุจน์ สุขแจ่ม
ด.ญ.ธนภรณ์ วงค์วินิจศร
นายวันชาติ เพ็ชร์ศรี
บ้านพรหมนิมิต ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
197

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1. เด็กหญิงวรรณิกา เวียงนิล
2. เด็กหญิงสุภาพร จำปา
1. นายแดนชัย วงค์เวียน
2. น.ส.สุวคนธ์ ทวีศิลป์ธานี
บ้านห้วยไคร้ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
198

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ม.1-3

ด.ช.นันทวัฒน์ สมบูรณ์
ด.ช.ศักดิ์ณรงค์ พิมพ์พันธุ์
ครูสุกานดา สมพงษ์
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
199

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

เด็กชายกิตปกรณ์ บุญตรี
	เด็กหญิงดลพล มั่งสูงเนิน
นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
200

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกศ์ (E-book)

 ป.4-6

1.เด็กหญิงสิริภัสสร พลเจริญ
2.เด็กหญิงธนาภรณ์ เชื้อเกษม
1.นางสาวพิมพ์ชยา ชัยรัตน์
2.นางจุฬาภรณ์ สุขเจริญ
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
201

 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ม.1-3

1.เด็กชายฐาปกรณ์  ทานนท์นอก
2.เด็กชายวรวุฒิ ภักดี
นางสาวศศิธร อุดรจรัส
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
202

 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ม.1-3

ด.ช. ฐิติพงษ์ แพงอานนท์
ด.ช.ประเสริฐ แผลงฤทธิ์
นายอภิรมย์ จำปาไชย
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
203

 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ม.1-3

เด็กชายวีรพงค์ ไตรณรานุสรณ์
เด็กชายพร้อมพงศ์ คงศุขจีรากร
นางสาวสมมาศ พรมมาก
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
204

 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

 ป.4-6

1. เด็กชายศาสตร์สกฤษฎ์ ถามั่งมี
2. เด็กชายจักรพันธ์ สิงห์กัน
3. เด็กชายอพิสิทธิ์ โวหารกล้า
นายมนัส โคตะสิน
บ้านทุ่งพลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
205

 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

 ป.4-6

ด.ช.ปัณณธร ศุภธรรมกิจ
ด.ช.วัชระ คำพิมาย
ด.ช.เกริกฤทธิ์ อรจันทร์
นายศุภโชค นันตา
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
206

 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

 ม.1-3

1. นายอภิชิต นนดี
2. นายวิทยา คงกระพันธุ์
3. นายธีรวัฒน์ ถาวร
1. นายธนกร เทียงคำ
2. นายพรชัย เชื้อรอด
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
207

 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

 ม.1-3

เด็กชาย กิตติศักดิ์ สีคุณโกสุม ม. 2/1
เด็กชายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์ ม.2/1
เด็กชายวรากร เทียนช้าง ม.2/1
นายพรชัย เชื้อรอด
นายธนกร เทียงคำ
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
208

 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

 ป.4-6

1. เด็กหญิงอรทัย โพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ บุญสม
3. เด็กหญิงปิยะธิดา เขื่อนเขตต์
นายมนัส โคตะสิน
บ้านทุ่งพลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
209

 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

 ม.1-3

เด็กหญิงวีณา ธงสันเทียะ
นางประคอง ฟองกำแหง
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
210

 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์

 ม.1-3

ด.ญ.ปาริชาติ คำคูณ
1.นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
2.น.ส.อุไร อรรถวิภานนท์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
211

 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์

 ม.1-3

เด็กหญิงสุวรรณา วงษ์แดง
นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
212

 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์

 ม.1-3

เด็กชายวาที จาดนอก
นายวิรัช ศรีนวล
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
213

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1.ด.ญ.จิรัญญา ขอนค้างพลู
2.ด.ญ.สุธาสินี ริ้วกระโทก
3.ด.ญ.รุ่งทิวา ทองแสง
1.น.ส.วรรณา ใจกว้าง
2.นางพีรียา วงษ์ธานี
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
214

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ม.1-3

เด็กชายกำธร  ศฤงคาร
เด็กชายชัชวาลย์  ช่างกลึง
เด็กชายอนุสรณ์  สุระชัย 
นางสาวสร้อยสุดา  จิตนาวสาร
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
215

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

เด็กหญิงกีรติกานต์ เรืองกล้า
เด็กชายอวิชิต กุนอก
เด็กชายธีรภพ พรหมคุณจิต
นางสาวเยาวพา ปทุมมาจิระนันท์
บ้านคลองน้ำเขียว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
216

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

1.เด็กชายชยทัต ระเบียบ
2.เด็กหญิงเกศรา จำปาทอง
3.เด็กหญิงมิ่งกมล บัวดอก
นางสุภาณี น้อยบุญ
บ้านโคกมะตูม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
217

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1.เด็กหญิงวารุณี แสนชัย
2.เด็กหญิงปภัสรา เจนดง
3.เด็กหญิงสุมิตรา แปลงกาย
นางสุภาณี น้อยบุญ
บ้านโคกมะตูม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
218

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กชายวีรพล  วงระคร
เด็กหญิงวนิดา  สุขพรรณ์
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วิรุณภักดิ์
นางศุภลักษณ์  บุตรรัตน์
บ้านซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
219

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

ด.ช.อารยา คิดค้า
ด.ช.ธนภัทร  จันทร์ทองดี
ด.ช.อัญมณี  โหน่งกดหลด
ครูดุสิต  คำหนองไผ่
ครูคนึงนิจ  บุญมาโนน
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
220

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

ด.ญ.พัชราภรณ์ พ่วงพันธ์
ด.ญ.ธัญลักษณ์  แฝงสมศรี
ด.ญ.ธิชากรณ์    พ่วงพันธ์
นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
นายอาคม   รุนสีงาม
บ้านซับน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
221

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

1. ด.ช.สุรศักดิ์ เคนสมศรี
2. ด.ช.วัชรพล ท้วมพงษ์
3. ด.ช.ศิลาดล สงัด
นางวีรยา เอี่ยมนิรันดร์
บ้านท่ากะบาก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
222

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1. ด.ช.อะเนชา รักษา
2. ด.ช.คัมภีร์ นันทสุ
3. ด.ช.สาโรจน์ พรมเจริญ
1. นายพรชัย คำบุญเกิด
2. นางทิพวรรณ์ ธนพัฒน์สุขสกุล
บ้านวังวน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
223

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1. ด.ช. กรกต ขีดวัน
2. ด.ช. รุ่งเรือง นามหิงส์
3. ด.ช. ณัฐวุฒิ ครองชนม์
นายยุทธนา จันทร์แสง
บ้านวังใหม่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
224

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

เด็กชายจิรายุส  หงสา 
เด็กชายสิทธิกร ชะรัมย์ 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีเงิน 
นางจินตนา นุ่มศรีปาน
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
225

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กชายรัชพล ชุมประสาท
เด็กชายมงคล  ศรีกระสัง
เด็กชายณัฐวุฒิ  โกศล 
นางประคอง ฟองกำแหง
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
226

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ม.1-3

 เด็กชายอำพล ศรีกระสัง
เด็กชายธนายุทธ ชื่นชม 
เด็กชายนราวุฒิ เอื้องไข
นางประคอง  ฟองกำแหง
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
227

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กชายปริญญา สระสิทธิ์
เด็กชายรุ่งโรจน์ โสภา
เด็กหญิงรติมา เขียวงาม
นางสาวชลธิชา มะลิทอง
บ้านใหม่สระบุรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
228

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

ด.ญ.พรรวณี สมสามารถ
ด.ญ.รัตนาภรณ์ มาลา
ด.ญ.ชฎาพร บุญคำ
นางสาวสุนีย์ พลแก้ว
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
229

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1.เด็กชายทักดนัย บานเย็นงาม
2.เด็กชายปราโมทย์ สิงห์รอ
3.เด็กชายอานัติ ศิลาจันทร์
1.นางพัลลภา ท่วมตะคุ
2.นางนาตยา ภูครองตา
วังไผ่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
230

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1. เด็กชายธีระเดช เรียมสันเทียะ
2. เด็กชายอดิศร ทุหา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ โคตรชมภู
นางนุจลี จันทร์คูณ
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
231

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

1. เด็กชายวีระพล บัตจัตุรัส
2. เด็กชายประดิพัทธ์ พันพลูวงษ์
3. เด็กชายวายุ อาทร
นางนุจลี จันทร์คูณ
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
232

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

1.เด็กหญิงมุธิตา     ยุระวงษ์
2.เด็กชายวีระภาพ    เตียง
3.เด็กชายอนุวัฒน์    เตียง
นางอัญญาณา   โสดาราม
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
233

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

1.เด็กชายศุภกิจ ทับเพ็ชร์
2.เด็กหญิงนุศบา เกตุสมบูรณ์
3.เด็กหญิงนุศจิรา เกตุสมบูรณ์
นางอัญญาณา   โสดาราม
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
234

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

ด.ช.สินศธร งามรูป
ด.ช.ปวริศร งามรูป
ด.ช.ชินวัฒน์ กงแก้ว
นางจีรนันท์ โอภาศรี
อนุบาลเมืองสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
235

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.1-3

เด็กชายธนวัฒน์ แปนศิิริ
เด็กชายพงษ์พัฒน์ แจ่มจำรัส
เด็กชายศักรินทร์ ผันลา
นางโสภาวัน คำบุญเกิด
นางสุนันท์ แสงสว่าง
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
236

 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

 ป.4-6

เด็กชายมุนินทร์ หาญชัย
เด็กชายกฤษณะ สร้อยมาลา
เด็กชายนลพจน์ ก่ำตา
นางโสภาวัน คำบุญเกิด
นางสุรางค์ เจริญนาน
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
237

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

1.ด.ช.สวรส สาคร
2.ด.ช.ศักขรินทร์ พันสวัสดิ์
3.ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศรีแนน
1.น.ส.อุไร อรรถวิภานนท์
2.นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
238

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1.ด.ญ.ศริตรา ทาพลขันธ์
2.ด.ญ.ณัฐวรี สายเบาะ
3.ด.ญ.ศิริยาภรณ์ วังคีรี
1.น.ส.อุไร อรรถวิภานนท์
2.นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
239

 การแข่งขันรวม

 ม.1-3

1.ด.ญ.ศิราณี ถนอมใจ
2.ด.ญ.มนัสวี มาตราช
3.ด.ญ.จิรวรรณ วังคีรี
1.นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
2.น.ส.อุไร อรรถวิภานนท์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
240

 การแข่งขันรวม

 ม.1-3

เด็กชายศักดิธัช เสลาหอม
เด็กชายอมรพิทักษ์ อุปคิ
เด็กหญิงสุวรรณา วงค์แดง
นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
241

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กชายวรเชษฐ์ บุพเขตร์
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีธงบล
เด็กชายสถาพร ชารัมย์
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
นายอรรถสิทธิ์ อยู่เอี่ยม
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
242

 การแข่งขันรวม

 ม.1-3

เด็กหญิงโยทกา นามพันธ์ 
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีพบ 
เด็กชายธีระพงษ์ จันทร์แจ่ม 
นางจินตนา นุ่มศรีปาน
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
243

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

ด.ช.ธนภัทร มั่นตะคุ
ด.ญ.ชญานิศ วิภาชัยนันท์
ด.ญ.ญาณินท์ บุญเล็ก
นายบุญส่ง กิ่งเงิน
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
244

 การแข่งขันรวม

 ป.1-3

1.เด็กหญิงปนัดดา  พันโคกกรวด
2.เด็กหญิงพัชรา   ชาญาติ
3.เด็กหญิงพิยดา   กล้าหาญ
นางอัญญาณา   โสดาราม
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
245

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

1.เด็กหญิงกนกพร โพธิ์อยู่
2.เด็กหญิงน้ำเพชร ตามสายลม 
3.เด็กหญิงน้ำฝน   ชะสกุล
นางอัญญาณา   โสดาราม
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
246

 การแข่งขันรวม

 ป.4-6

เด็กหญิงรัชนี สะบายใจ
เด็กหญิงลลินี มะละทองคำ
เด็กหญิงนภสร วงค์เพ็ญ
นายบุญเรียน สีดาบุตร
นางดวงใจ เกิดสุข
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
247

 การแข่งขันรวม

 ม.1-3

1. ด.ช.ธนกิจ ผากา
2. ด.ช.ธนกฤต นวมนิ่ม
3. ด.ญ.รุจิรารัตน์ เปรี่ยมพิมาย
นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
248

 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์

 ป.1-3

1. เด็กชายศิรัสธร ชุมพลรักษ์
2. เด็กหญิงซันชายย์ วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงวรรณชนก เรืองนารี
นางสาวราตรี กุลบุญ
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
249

 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์

 ป.4-6

1. เด็กหญิงผกาสินี โตแก้ว
2. เด็กหญิงวนัชญา มะสา
3. เด็กหญิงวิรัญญา ศรีสุข
นางสาวราตรี กุลบุญ
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
250

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ญ.ศริตรา ทาพลขันธ์
น.ส.อุไร อรรถวิภานนท์
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
251

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงมัณฑนา   นามเสนาะ
นางบังอร  ไม้ส้มซ่า
เทศบาล1(หนองกะพ้ออนุสรณ์) ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
252

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายรัตนพล พลแสน
นายอัครัช สุรพัฒน์
บ้านแก้ง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
253

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงธาราทิพย์ ตระกูลษา
นางปณิชา ดิษฐสุวรรณ
บ้านแก้ง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
254

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

1.ด.ช.ทวีชัย  แก้วอุดทา
นายบุญธรรม  ผลลำใย
บ้านเขาข่า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
255

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

1.เด็กชายเร็ตที เจีย
นายสำเร็จ ดาประโคน
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
256

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

1.เด็กชายเร็ตที เจีย
นายสำเร็จ ดาประโคน
บ้านคลองไก่เถื่อน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
257

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายตรงตนัย เรืองกล้า
นางสาวเยาวพา ปทุมมาจิระนันท์
บ้านคลองน้ำเขียว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
258

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ญ.ศศิกานต์ บุตรสะสม
นายประมูล กล้าแข็ง
บ้านซับเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
259

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายสิทธิพงษ์ คลังระหัด
นางสุกัลยา ลายสนธิ์
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
260

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงคฑามาศ ฆ้องชะฎา
นางประไพ วงศ์วาสนา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
261

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายอรัญ   ด่านแก้ว
นางประไพ วงศ์วาสนา
นางสุพินยา แสงมุกข์


บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
262

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายวรเชษฐ์ บุพเขตร์
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
263

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงอมราวดี ทองคำ
นางสาวสุภาพร ศรีมงคล
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
264

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงสุกฤตา  ใจบุญ
นายประมาณ  แสงระยับ
นางสมใจ  แสงระะยับ
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
265

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายอดิศร  วิระมุด
นายประมาณ แสงระยับ
นางสมใจ  แสงระยับ
บ้านทุ่งหินโคน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
266

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์เทพา
นายชาติชาย เกตุดี
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
267

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กชายธนสิทธิ์ ศรีแสน
นายชาติชาย เกตุดี
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
268

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

1. ด.ช. กรวิทย์ อนุรักษ์
นายณรงค์ ลีศรี
บ้านวังใหม่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
269

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ญ. สุนันทา ชินวงศ์
นายณรงค์ ลีศรี
บ้านวังใหม่ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
270

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ช.สิทธิชัย เจียมใจ
ครูธิดารัตน์ เรืองขจิตร
บ้านสี่แยก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
271

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงไอลดา แซ่ลาย
๑. นางจุรีลักษณ์ ตะถา
๒. นางนุชจรีย์ เมตตา
บ้านหนองสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
272

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงพิชชาพร เหล่าจันทร์ 
นางจินตนา นุ่มศรีปาน
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
273

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กหญิงพิมผกา นามพันธ์
นางจินตนา นุ่มศรีปาน 
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
274

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงรติมา เขียวงาม
นางสาวชลธิชา มะลิทอง
บ้านใหม่สระบุรี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
275

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

ด.ญ.พัชรพร เทศดี
นายบุญส่ง กิ่งเงิน
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
276

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

ด.ญ.ธิดาจันทร์ ปานเดชา
นายบุญส่ง กิ่งเงิน
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
277

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชามาส
นางสาวราตรี กุลบุญ
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
278

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงสิริกาญจน์ วัฒนเสวกอนันต์
นางสาวราตรี กุลบุญ
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
279

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

เด็กหญิงชุติมา ขวัญยืน
นางสาวสมศรี พงษ์พัชราพันธ์
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
280

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3

เด็กหญิงสุภัชชา   อักษร
นางอัญญาณา   โสดาราม
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
281

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กชายปรีชา   โสภาจันทร์
นางอัญญาณา   โสดาราม
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
282

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงลลินี มะละทองคำ
นายบุญเรียน สีดาบุตร
นางดวงใจ เกิดสุข
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
283

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ม.1-3

ด.ญ.สุวนันท์ คำมุง
นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์
อนุบาลวังสมบูรณ์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
284

 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.4-6

เด็กหญิงปรีติทา กงแก้ว 
นายอนิรุจ ปิดทอง
อนุบาลวัดสระแก้ว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
285

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

ด.ช.สหพร แสงอุทัย
นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
286

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

เด็กหญิงวนิดา พิมพ์โคตร์
นางประไพ วงศ์วาสนา
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
287

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

เด็กหญิงจุรีพร ชุมแวงวาปี
นายวิรัช ศรีนวล
บ้านธารนพเก้า ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
288

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 ม.1-3

เด็กหญิงศิรภัสสร พิกุลเงิน 
นางประคอง ฟองกำแหง
บ้านใหม่ไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
289

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1.ด.ช.คณิศร เผ่าโพนทอง
2.ด.ช.สิรธีร์ ท้ายสนิท
1.นางประทุมมา ปลอดประโคน
2.น.ส.นวจันทร์ อภิวัฒน์จิรากุล
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
290

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ม.1-3

1.ด.ญ.ชุติมา สีชมภู
2.ด.ญ.สุกัลยา ไพรสุวรรณ
1.นางประทุมมา ปลอดประโคน
2.น.ส.เพชรรัตน์ ดรราชลี
ชุมชนบ้านตาหลังใน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
291

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1.เด็กชายธนากร  หัสดง
2.เด็กหญิงศิริชลภัส  ทองรินทร์
1.นางศิวาพร  เจือทิน
2.นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
292

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

ด.ญ.ภัทราภรณ์ มะคะโต
ด.ญ.พรธิวา พามานาง
นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย
บ้านเขาสามสิบ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
293

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กชายธีระพงศ์ พักพา
เด็กชายสมบูรณ์ ด่านพยัค
นางสาวสุพัตรา กลิ่นไกล
บ้านคลองสำอางค์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
294

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1. เด็กหญิงนิภาดา จงกุลกลาง
2. เด็กหญิงวิยะดา บุญทา
นายภูมิศักดิ์  จิตบุญ
บ้านท่าผักชี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
295

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

ด.ญ.ณัฐกานต์  ราคางาม
ด.ญ.อวิภาวดี  นามคุณ
นางอัจฉรา  จงกล
นายชัยสิทธิ์  จงกล
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
296

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1. เด็กหญิงกนกวรรณ ตรีเนตร
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ดินดำ
นางสาวเรียม  สุขกล่ำ
บ้านไทรทอง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
297

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ม.1-3

1. เด็กหญิงกรรณิการ์ ทับทิม
2. เด็กหญิงบุษบา เสียงเย็น
นายอภิวัฒน์ ศรีธรรม
บ้านน้ำซับเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
298

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ม.1-3

เด็กหญิงกุลชา หอมเนตร
นายสมคิด ขอดทอง
บ้านพระเพลิง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
299

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ม.1-3

เด็กหญิงรุ่งฤดี ท่าวานร
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขนอก
นางสาวเชาวลักษณ์ ถือสัตย์
นางสาวสมหมาย หวลอาวรณ์
บ้านมหาเจริญ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
300

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

ด.ญ.อมรรัตน์ โกฏิสูงเนิน
ด.ญ.อุ้มบุญ โพธิ์ประสิทธิ์
นางสุวิมล ดวงสิงห์
นายประหยัด อ้อมชมภู
บ้านวังยาง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
301

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

ด.ญ.ธิญาดา มาลี
ด.ญ.พิยดา หอมละออ
นางสุวิมล ดวงสิงห์
นายประหยัด อ้อมชมภู
บ้านวังยาง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
302

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1.เด็กหญิงสุจิตรา วังคีรี
2.เด็กหญิงรวิตา พุ่มไม้
นางมณฑา ชาญประโคน
บ้านหนองผักหนาม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
303

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

ด.ญ.ช่อผกามาศ ฉ่ำใจหาญ
ด.ญ.นันท์นภัส ยศสมุทร
นางสาวสุนีย์ พลแก้ว
มิตรสัมพันธ์วิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
304

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

1.เด็กหญิงเจนลัดดา แวววงษ์
2.เด็กหญิงคลองขวัญ แรงสืบสิน
นางสุธาวรินทร์ บุญเกิด
สามัคคีสกุลอรุณวิทยา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
305

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.1-3

1.เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัญญา
2.เด็กหญิงชญานัท ตองอ่อน
นางอัญญาณา   โสดาราม
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
306

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

1.เด็กหญิงอมลชญา   จันดำ
2.เด็กหญิงกรรณิการ์   เก่งเกษกิจ
นางอัญญาณา   โสดาราม
อนุบาลคลองหาด ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
307

 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 ป.4-6

เด็กหญิงวาลิตา กระลาม
เด็กหญิงพิชญาภา กัณหา
นางดวงใจ เกิดสุข
นางโสภาวัน คำบุญเกิด
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
308

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กชายวิรัช ประทุมหอม
นางสาวชนัดดา บ้านแสน
นางสาวอุทิศ พรมดี
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
309

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.1-3

เด็กหญิงจันทิมา เทียนนาวา
นางสาวชนัดดา บ้านแสน
นางสาวอุทิศ พรมดี
ทับทิมสยาม05 ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
310

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กชายภูดล จ้อยคล้าย
นางสุทธทิพย์ ศรีศักดิ์
บ้านแก้ง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
311

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กหญิงกมลทิพย์ เทียมตระกูล
นางนิฤมล ลอยเมฆ
บ้านแก้ง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
312

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณมาตร
นายวัชรเมศฆ์ ตั้งเทียมพงษ์
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
313

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กหญิงชยานันท์   แก้วเกิด
นางสาวศุภกัญญา   ผาสุข
บ้านเขาตาง้อก ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
314

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

เด็กชายไชยวุฒิ เรียบไธลง
นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์
บ้านเขาแหลม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
315

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

ด.ช.สุรศักดิ์ คณิตสาร ป.5
อาจารย์ผู้ฝึกสอน นางสาวศนิสา พงษ์ศรี
อาจารย์ผู้ฝึกสอน นางรัตนาพร พรมภักดี
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
316

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.1-3

ด.ญ.ดวงนภา อภิวรรณ ป.3
อาจารย์ผู้ฝึกสอน นางสาวศนิสา พงษ์ศรี
อาจารย์ผู้ฝึกสอน นางรัตนาพร พรมภักดี
บ้านคลองเจริญสุข ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
317

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

เด็กหญิงพรอุมา พันธ์พินธุ์
นางสาวลักษณารีย์ สมเสนา
บ้านคลองธรรมชาติ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
318

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

เด็กหญิงทับทิม  ทรัพย์ประสงค์
นางสาววารีรัตน์ คงคำศรี
บ้านคลองผักขม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
319

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

ด.ญ. นันตยา สืบนาคะ
นายยุทธนา อุนาศรี
บ้านคลองยายอินทร์ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
320

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กชายอนุวัฒน์ ดอนเหนือ
นางมณเทียรทอง กุลวงศ์
บ้านคลองหินปูน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
321

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กหยิงนิศิตาภรณ์ ประกอบกิจ
นางสาวเบญจมาศ โตส้ม
บ้านโคกน้อย ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
322

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กหญิงจิราภรณ์ ลาไป
นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐ
บ้านซับมะนาว ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
323

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

ด.ญ.วาสนา นิพวงลา
1.นายสาธิต จังพานิช
บ้านด่าน ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
324

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ม.1-3

ด.ญ. อรอนงค์ คงทอง
นายจักรพันธ์ สุทธวิจิตร
บ้านทัพหลวง ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
325

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

ด.ญ.วรนุช  แสงชัย
นางวรรณา  ชมภู
บ้านท่าเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
326

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.1-3

ด.ญ.มัจฉา จิตรหวัง
นางวรรณา ชมภู
บ้านท่าเกษม ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
327

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

เด็กชายธนาคาร สาริวงค์
นายอรรถสิทธิ์ อยู่เอี่ยม
บ้านท่าตาสี ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
328

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.4-6

ด.ญ.เสาวลักษณ์  เนินบก
นางอารี  เพ็ชรศรี
บ้านทุ่งพระ ใบเกียรติบัตรนร.รวม แยกเป็นรายคน
ใบเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน
329