การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ .:ข้อมูลสถานศึกษา การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่
บ้านหนองกะทะ

โรงเรียนบ้านหนองกะทะได้รับการจัดอบรม การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 19 กุมภาพนธ์ 2556
จาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

คลิก ชมภาพการอบรมJournalist : ประชาสัมพันธ์