โครงการส่งเสริมคุณธรรมสู่เยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร .:ข้อมูลสถานศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรมสู่เยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
บ้านคลองยายอินทร์

พระอาจารย์อบรมให้นักเรียนตระหนักในการใฝ่รู้  การเป็นคนดีปฏิบัติสิ่งชอบ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ให้ความรู้
เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่นักเรียน

พักทานอาหารว่างและรับประทานอาหารกกลางวันโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้จัดโครงการ

เจ้าหน้าที่จากสถานพินิจจังหวัดสระแก้วให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันกระทำผิดในเด็กและะเยาวชน

การจำลองสถานการณ์การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการสาธิตวิธีสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคJournalist : โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์