ประเมินครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ .:ข้อมูลสถานศึกษา ประเมินครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
บ้านพระเพลิง

 

คณะกรรมการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

มาประเมินนางสาวธิดารัตน์  ปักครึก  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนบ้านพระเพลิง

ณ ห้องรับการประเมินโรงเรียนบ้านพระเพลิง

วันที่ 1 สิงหาคม  2556

 Journalist : อำพล คนโก้