แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบประเมินประสิทธิภาพฯ  เอกสารแนบเรื่องในการส่งตัวข้าราชการครูย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่เจ้าของเรื่อง : น.ส.จุฑามาศ อิศระภิญโญ